Domů » Úsek vnitroorganizační » Vnitroorganizační rada » Zápis z 22. 2. 2012 v Praze
 

Najdete nás na Facebooku

FB-f-Logo  blue 144

Vzdělávání členů SH ČMS

 

LogoSHCMS-Akademik3

Kontakt

SH ČMS

Římská 2135/45

121 07 Praha 2


Telefon: 222 119 501
Fax: 222 119 507
Email: kancelar@dh.cz

IČ: 00442739

DIČ: CZ00442739

Hasičské čtení

HCproklik

Pivo REBEL - akce pro SDH

REBEL

toi-toi

toitoi

ALERION

alerion

Recyklujte s hasiči

www.RSH podzim

Gazza sport

gaza 1

Nadace ADRA

horizontalni logo adra barevne

Volejte s hasiči a UŠETŘÍTE

RSS

feed image

Statistika

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDnes137
mod_vvisit_counterVčera211
mod_vvisit_counterTento týden137
mod_vvisit_counterMinulý týden1378
mod_vvisit_counterTento měsíc2722
mod_vvisit_counterMinulý měsíc5814
mod_vvisit_counterOd 25.9.20096044927
Zápis z 22. 2. 2012 v Praze Tisk
Pátek, 01 Červen 2012 09:29

Zápis  z jednání  ÚORVO  konaného  dne  22.2.2012  v Praze.

Přítomni: dle prezenční listiny

Zapsala: Dagmar  Hladíková

Program jednání:      1) Zahájení jednání ÚORVO a schválení programu

2) Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání ÚORVO

3) Informace průběhu VVH SDH a okrsků SH ČMS

4) Příprava školení funkcionářů – duben 2012 + jednání ÚORVO

5) Stav vyřizování stížností a připomínek za rok 2011

6) Stav předpisů a směrnice SH ČMS

7) Různé a organizační záležitosti - informace z jednání orgánů
SH ČMS

8) Rekapitulace přijatých závěrů, ukončení jednání ÚORVO

K bodu 1 a 2) Zasedání ÚORVO, které se uskutečnilo v Praze, zahájil a řídil 1. náměstek starosty SH ČMS a vedoucí rady  p.Janeba, který v úvodu omluvil nepřítomné řádně omluvené a popřál členům vše nejlepší do roku 2012, hlavně zdraví a ochoty spolupracovat. Upozornil také, že tento rok bude pro práci ÚORVO velmi náročný – jednak na kontrolu stávajících platných dokumentů, především pak Stanov a dále zpracování podnětů a připomínek k nim.  Vyjádřil se rovněž, že se bude snažit proniknout do komise pro úpravu nových Stanov SH ČMS pro lepší informovanost. Dále provedl kontrolu plnění usnesení z minulého zasedání rady, v diskuzi, která se postupně rozvinula k zabezpečení školení Univerzity dobrovolného hasiče – usn. 18/11, ředitel Kanceláře Ing.Aulický poděkoval lektorům za víkend 18. a 19.2. v CHH Přibyslav, kde proškolili absolventy UDH z platných předpisů SH ČMS, na druhou stranu  byla vyjádřena nespokojenost s  jednotlivými termíny konání UDH a odlišným přístupem v našich vzdělávacích zařízeních (UHŠ B.P. a J.K.), a tím znemožnění zúčastnit se lektorům ÚORVO přednášek s nimi spojených. K usn. 19/11 bylo konstatováno – splněno z části (znovu aktualizováno v bodě 6) dnešního programu), ostatní usnesení splněna.

Po diskuzi byl přijat tento závěr :

01/12 ÚORVO  bere na vědomí informace vedoucího rady a současně

pověřuje p.Janebu a Ing. Aulického projednáním lektorské činnosti

v součinnosti s konáním UDH ve vedení a VV SH ČMS.

K bodu 3) Na úvod tohoto bodu ředitel Kanceláře Ing.Aulický  informoval o ukončení VVH SDH i  okrsků, o postupném zasílání Hlášení o činnosti  za rok 2011 z jednotlivých OSH,  o možnosti zpracování hlášení za rok 2011 v programu „ Evidence“, připomenul, že poprvé budou ve Výroční zprávě SH ČMS za rok 2011 zahrnuty i zprávy jednotlivých KSH, obsahovou část má na starosti mluvčí SH ČMS p.Nitra, statistiku v číslech p.Orgonik. Výroční zpráva bude opět v tištěné podobě předána na dubnovém SS OSH, v elektronické podobě bude rovněž umístěna na našich web stránkách. V diskuzi k programu „Evidence“ uvedl, že je nutné v něm soustavně pracovat, funguje, chyby se řeší,  opět bylo připomenuto, že jakékoliv změny je nutné sdělit nejprve Ing.Aulickému a on je garantem toho, že budou projednány s p.Studníkem a teprve poté, budou-li opodstatněny, uvedeny do praxe. Ze strany ÚORVO byla vznesena připomínka, aby tento způsob práce s připomínkami respektoval i p. Studník. Pro rok 2012 se musí tiskopis Hlášení o činnosti SDH  a OSH upravit z důvodů, že program „Evidence“ již v sobě má některé sledované položky, které v Hlášení chybí a také proto, že do budoucna  budeme muset pro získávání grantů z různých subjektů, sledovat i hmotný investiční a neinvestiční majetek.

Další novinkou, se kterou se počítá je zařazení „Přípravky“ mezi řádné členy – pravděpodobně to bude snížení věku MH.

Po diskuzi byl přijat tento závěr:

02/12 ÚORVO  bere na vědomí informace Ing.Aulického s tím, že ÚORVO projedná předpokládané změny v hlášení na svém březnovém zasedání a  ukládá členům rady připravit na březnové zasedání připomínky k tiskopisu Hlášení o činnosti SDH a OSH.

T:  30. - 31. 3. 2012

K bodu 4) Školení funkcionářů je plánováno  na březen 30. - 31. 3. 2012 v CHH Přibyslav, na základě této informace vedoucí rady p.Janeba navrhl posunutí dalšího konání ÚORVO z dubna na datum školení, což členové rady odsouhlasili. V diskuzi si pak stanovili program školení, který se bude týkat stávajících platných Stanov (s ohledem na řadu nových funkcionářů na OSH), dále pak na Statut vyznamenání, Registraci + dokumenty k ní, program „Evidence“ a rovněž bude nabídnut prostor Ing.Němečkové – úsek mládeže.

Po diskuzi byl přijat tento závěr:

03/12 ÚORVO  bere na vědomí informace k připravovanému školení funkcionářů,

schvaluje termín dalšího zasedání ÚORVO ve dnech 30.  - 31. 3. 2012 v CHH

Přibyslav včetně návrhu programu školení, pověřuje p.Janebu a Ing. Aulického předložit program školení funkcionářů SH ČMS vedení SH ČMS.

K bodu 5) S písemným materiálem“ Stížnosti a připomínky roku 2011“, který projednal VV SH ČMS již 19.1.2012, seznámil přítomné Ing.Aulický, konstatoval menší počet připomínek, jejich nižší závažnost, s tím, že problémy mezilidských vztahů se ku prospěchu věcí řeší více uvnitř organizačních jednotek.

Po diskuzi byl přijat tento závěr:

04/12 ÚORVO bere na vědomí zprávu „Stížnosti a připomínky roku 2011“.

K bodu 6) K projednávanému bodu vystoupil vedoucí rady p.Janeba, připomínky k jednotlivým dokumentům získal od - p.Pazdery – materiál k Jednacímu řádu, Statutu vyznamenání, p.Černého – materiál k Volebnímu, Jednacímu a Organizačnímu řádu, pí.Steinerové – materiál k Jednacímu a Volebnímu řádu, Statutu  vyznamenání – Řád sv. Floriána zařadit do postupových nikoliv výběrových vyznamenání, p.Kunze (OSH Karviná) – materiál k Jednacímu, Organizačnímu řádu, Statutu vyznamenání, p.Špačka (OSH Beroun) – materiál ke Statutu vyznamenání - věrnostní medaile a stužky udělovat až od 15 let bez ohledu na délku členství, p.Jelínka (OSH Česká Lípa) - materiál ke Stanovám SH ČMS – bude předáno Ing.Liškovi. V diskuzi pak zazněla další řada podnětů na změny, mezi jinými změnit počet let, kdy lze nejdříve udělit ocenění včetně ČU, na jejíchž základě bylo uloženo, aby členové rady poslali své připomínky ke všem  předloženým  materiálům  písemně a to do 5.3.2012 na e-mail adresy p.Janebovi a pí.Hladíkové (viz adresář ÚORVO nebo web stránky www.dh.cz – úsek vnitroorganizační).

Po diskuzi byl přijat tento závěr:

05/12 ÚORVO bere na vědomí informace a podněty a  ukládá všem členům zaslat na e-mail adresy vedoucího rady  p.Janeby a Kancelář SH ČMS  pí.Hladíkové písemné podněty a připomínky k platným dokumentům (bez Stanov).

T:   do 5. 3. 2012

K bodu 7) V tomto bodu jako první informoval vedoucí AZH p.Netík přítomné členy o závěrečném zasedání Aktivu ZH (viz zápis na web stránkách www.dh.cz) , v diskuzi bylo mimo jiné, kritizováno nejasné vyjádření, kdo podporuje a či nepodporuje AZH v okrese nebo kraji.

Po diskuzi byl přijat tento závěr:

06/12 ÚORVO  bere na vědomí informace a  ukládá p.Janebovi a p.Netíkovi zpracovat  novelu Statutu AZH.

T:  do 30. 4. 2012

- Další informace se týkala dopisu z OSH Frýdek – Místek – vyloučení členů – písemně odpověděl p.Janeba

- Z OSH Tábor dopis k udělení titulu – „Čestný starosta“ – písemně odpověděl p.Janeba

K bodu 8) Na závěr dnešního zasedání ÚORVO vedoucí rady p. Janeba poděkoval všem členům ÚORVO za účast i jejich aktivitu, požádal o účinnou spolupráci – nezapomenout na termín  5.3. 2012 -  podněty  a připomínky k materiálům a odpovědět na dané materiály ANO – NE.

Připomenul pozměněný termín dalšího zasedání ÚORVO v CHH Přibyslav 30. - 31. 3. 2012.

ÚORVO  bere na vědomí informace  a  ukládá vedoucímu  rady  p.Janebovi zpracovat 2 verzi materiálu změn Volebního, Jednacího a Organizačního řádu SH ČMS  pro mimořádné jednání ÚORVO.

T: 23 .5. 2012

K bodu 8) V tomto bodu byly projednávány materiály došlé z ÚHŠ Jánské Koupele zpracované členy ÚORVZ – pí. Fabianová – Základní znalosti funkcionáře SH ČMS, návrh koncepce „Elektronická knihovna“, Mgr. Dumbrovský – návrh příručky dobrovolného hasiče – základní znalosti. V diskuzi byl velmi kladně hodnocen návrh pí. Fabianové, který je členy rady jednohlasně doporučován, materiál Mgr.Dumbrovského – spíše ne, pro svou obsáhlost až nepřehlednost.

Po diskuzi byl přijat tento závěr:

14/12 ÚORVO  bere na vědomí návrhy předložených materiálů  pro připravovanou „Elektronickou knihovnu SH ČMS“

K bodu 9) Vedoucí rady p.Janeba doporučil členům webové stránky SH ČMS, kde lze nalézt zápisy jednotlivých zasedání orgánů, které se v předešlém čase uskutečnily, doplnil o informaci týkající se přípravy SS OSH – 14.4.2012 v CHH Přibyslav. Dále byl projednán dopis z OSH Vyškov, kde došlo ke zrušení sboru – držitele ČP SH ČMS – dotaz zněl – kam umístit toto ocenění. ÚORVO bylo doporučeno,  k tomuto účelu využít  muzeum CHH Přibyslav.

Další dotaz poslalo OSH Pardubice – týkal se registrace organizačních jednotek SH ČMS a změn s nimi spojených, nedostatků zjištěných v rejstříku ARESU – téma, které bude zodpovězeno na školení funkcionářů 31. 3. 2012.

Po diskuzi byl přijat tento závěr:

15/12 ÚORVO  bere na vědomí předložené  informace o jednání orgánů SH ČMS  a  vyřízení dotazů od OSH.

K bodu 10) Na závěr dnešního zasedání ÚORVO vedoucí rady p. Janeba poděkoval všem členům ÚORVO za účast i jejich aktivitu, připomenul - nezapomenout na termín  23 .5. 2012 -  mimořádné zasedání ÚORVO v Praze.

Samozřejmě, tam jsou četné věci musíte mít na paměti o léčivých přípravcích. Můžete si koupit drogy z pohodlí své kanceláře. Co mohou zákazníci nakupovat na webu? Za posledních deset let se sortiment můžete získat na webu je skutečně široká. Některé léky se obvykle používají k léčbě různými typy bakteriálních infekcí, jako je zápal plic a infekcí hrdla. Rozhodně to není všechno. Už jste někdy slyšeli o co koupit Genericky Cialis? Je to účinná látka Sildenafil.

 

plakat chp-2017