Domů » Úsek vnitroorganizační » Vnitroorganizační rada » Zápis z 30.3.2012 v Přibyslavi
 

Najdete nás na Facebooku

FB-f-Logo  blue 144

Vzdělávání členů SH ČMS

 

LogoSHCMS-Akademik3

Kontakt

SH ČMS

Římská 2135/45

121 07 Praha 2


Telefon: 222 119 501
Fax: 222 119 507
Email: kancelar@dh.cz

IČ: 00442739

DIČ: CZ00442739

Hasičské čtení

HCproklik

Pivo REBEL - akce pro SDH

REBEL

toi-toi

toitoi

ALERION

alerion

Recyklujte s hasiči

www.RSH podzim

Gazza sport

gaza 1

Nadace ADRA

horizontalni logo adra barevne

Volejte s hasiči a UŠETŘÍTE

RSS

feed image

Statistika

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDnes186
mod_vvisit_counterVčera185
mod_vvisit_counterTento týden567
mod_vvisit_counterMinulý týden1207
mod_vvisit_counterTento měsíc1774
mod_vvisit_counterMinulý měsíc5814
mod_vvisit_counterOd 25.9.20096043979
Zápis z 30.3.2012 v Přibyslavi Tisk
Pátek, 01 Červen 2012 09:28

Zápis  z jednání  ÚORVO  konaného  dne  30.3.2012  v Přibyslavi.

Přítomni: dle prezenční listiny

Zapsala: Dagmar  Hladíková

Program jednání:      1) Zahájení jednání ÚORVO a schválení programu

2) Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání ÚORVO

3) Ukončení VVH a jednání orgánů OSH + statistická hlášení z OSH

4) Školení funkcionářů SH ČMS

5) Zkušenosti z průběhu vzdělávání „Univerzita dobrovolného hasiče“

6) Poznatky k návrhu nových stanov SH ČM a projednání návrhu  změn platných Stanov SH ČMS

7) Projednání návrhů na změny – Organizačního, Jednacího
a Volebního řádu SH ČMS

8) Projednání materiálů zpracovaných ÚORVZ – ÚHŠ J. Koupele

9) Různé a organizační záležitosti - informace z jednání orgánů
SH ČMS a další

10) Rekapitulace přijatých závěrů, ukončení jednání ÚORVO

K bodu 1 a 2) Zasedání ÚORVO, které se uskutečnilo v Přibyslavi, zahájil a řídil 1. náměstek starosty SH ČMS a vedoucí rady  p.Janeba, který v úvodu přivítal hosta a zpracovatele programu Evidence členské základny pana Studníka. Současně vyjádřil spokojenost nad účastí členů ÚORVO na dnešním jednání, seznámil přítomné s programem a doporučil jeho rozšíření o bod týkající se materiálu zaslaného ÚHŠ Jánské Koupele (zpracovala rada pro vzdělávání - ÚORVZ). Dále provedl kontrolu plnění usnesení z minulého zasedání rady – 1/12 konstatoval, že situaci s ředitelem ÚHŠ projednal, byly vyjasněny postoje obou stran, termíny budou plánovány s předstihem pro obě strany, 6/12 trvá – bude projednáno v dubnu, ostatní usnesení splněna.

Po diskuzi byl přijat tento závěr :

07/12 ÚORVO  schvaluje rozšířený program dnešního zasedání a  bere na vědomí

kontrolu plnění usnesení s konstatováním – splněno, mimo usnesení 6/12 - trvá.

K bodu 3) Na úvod tohoto bodu ředitel Kanceláře Ing.Aulický  informoval o počtech odevzdaných Hlášení o činnosti za rok 2011 z jednotlivých OSH, na jejichž základě probíhá sumarizace Výroční zprávy. V letošním roce bude poprvé rozšířena o zprávy z činnosti  KSH, v úterý 3. 4. 2012 bude předána do tisku a současně vyvěšena na webových stránkách SH ČMS, její tištěná podoba bude předána starostům KSH a OSH, jako jiné roky, na shromáždění starostů 14. 4. 2012 v Přibyslavi. V tomto bodu dále vystoupil p.Studník, jehož informace se týkaly programu Evidence členské základny – uvedl, že přístup do programu má víc než 5.500 uživatelů, z toho 70% má právo k zápisu a 30% pouze nahlédnout. Konstatoval, že tento program má obrovské množství dat, tudíž velké množství informací, které je zapotřebí chránit, na druhou stranu však mohou poskytovat svým uživatelům spoustu různých sumářů a přehledů podle jejich individuálních potřeb. S ohledem na normy EU doporučuje nové číslování, v souvislosti s tímto nabízí zpracování nových členských průkazů s velmi nízkými náklady. K tiskopisu Hlášení o činnosti uvedl, že 30% dat je na vypsání, 70% dat program ohlídá – tzv.“online data“, nový návrh zpracování hlášení předloží p.Studník do konce dubna. V diskuzi pak členové ÚORVO schválili k tomuto problému mimořádné zasedání rady na červen 2012 v Praze. Závěrem bylo opět konstatováno, že garantem jakýchkoliv změn v tomto programu je ředitel Kanceláře SH ČMS Ing.Aulický.

Po diskuzi byl přijat tento závěr:

08/12 ÚORVO  bere na vědomí informace Ing.Aulického a pana Studníka s tím, že p.Studník předloží do 30. 4. 2012 návrh zpracování Hlášení o činnosti, který bude následně rozeslán členům ÚORVO a projednán na mimořádném zasedání rady v Praze.

T:  23. 5. 2012

K bodu 4) Ke školení funkcionářů (30.3.2012) hovořil vedoucí rady p.Janeba, připomenul program – 9.30 hodin zahájení, Stanovy – navrhované změny (Ing.Aulický), Organizační, Jednací, Volební řád SH ČMS (Ing.Beran), Statut vyznamenání (pí.Hladíková), Registrace organizačních jednotek – změny 2012 (pí.Hladíková), Informace z činnosti pracovní skupiny pro přípravu nových Stanov SH ČMS (Ing.Liška), Prevence – komíny (Ing.Majer), Zkušenosti a poznatky z užívání programu Evidence členské základny (p.Studník).

Po diskuzi byl přijat tento závěr:

09/12 ÚORVO  bere na vědomí informace ke školení funkcionářů.

K bodu 5) Vedoucí rady seznámil přítomné se zápisem rady pro vzdělávání, která se mimo jiné zabývala zabezpečením Univerzity dobrovolného hasiče (UDH). V zápise bylo konstatováno, že přes mírné navýšení počtů studentů (plán 90, výsledek – CHH Přibyslav  34, ÚHŠ B. Poličany 31, ÚHŠ J. Koupele 37 studentů) nebyli uspokojeni všichni zájemci o toto studium, bohužel však nejsou zastoupeni plošně funkcionáři ze všech KSH – žádného studenta anebo minimální počet má kraj Jihočeský, Plzeňský, Karlovarský, Ústecký, Liberecký a Středočeský. Z tohoto výsledku vzešlo doporučení zorganizovat pro tyto funkcionáře v roce 2013 otevření nového ročníku UDH. Zabývali se i ekonomickým zabezpečením tohoto druhu vzděláni a došli k názoru, že právě vzdělávací akce jsou relativně nejsnazší způsob k získání dotací. V přijatém usnesení pak rada doporučuje KSH, OSH a SDH, aby věnovali větší pozornost vzdělávání svých funkcionářů a členů. V diskuzi k tomuto zápisu pak zazněla od členů ÚORVO i nesouhlasná stanoviska – nesouhlas s otevřením nového ročníku – UDH stojí nemalé finanční prostředky, kritika absence funkcionářů některých KSH se jeví neopodstatněná – za 3 roky, kdy se bude otvírat nové tříleté studium třeba zájem bude.  V závěru bylo konstatováno, že v tomto ohledu bude mít poslední slovo vedení SH ČMS, které rozhodne na základě všech možností o dalších ročnících této vzdělávací akce.

Po diskuzi byly přijaty  tyto závěry:

10/12 ÚORVO bere na vědomí informace ze zápisu rady pro vzdělávání (ÚORVZ)

k otevření nového ročníku Univerzity dobrovolného hasiče (UDH).

11/12 ÚORVO  nedoporučuje z personálních i finančních důvodů  otevření  nového ročníku UDH v roce 2013.

K bodu 6) Pro omluvenou nepřítomnost člena ÚORVO pracujícího ve skupině pro přípravu nových stanov, se přesouvá tento bod k projednání  v příští radě. Dále k  projednávanému bodu vystoupil ředitel Kanceláře Ing.Aulický, předložil členům písemný materiál, který obsahuje změny Stanov SH ČMS V tomto dokumentu je navrhováno změnit členství MH – od 2 do 18 let (čl. 19 Stanov SH ČMS), důvodem je velký počet dětí v přípravkách do 6 let, na tyto děti nelze dosud čerpat dotační tituly, protože nejsou řádnými členy SH ČMS, neodvádějí členské příspěvky, ale činnosti se účastní a dále budou jako řádní členové úrazově pojištěni. Další změnou je doplnění Hasičského sportu do cíle a základních podmínek činnosti SH ČMS (čl. 2 Stanov SH ČMS)  a stejně tak jeho doplnění do podstaty, předmětu a hlavních  okruhů činnosti SH ČMS (čl. 3 Stanov SH ČMS). Důvodem pro tyto změny je skutečnost, že SH ČMS se stalo řádným členem Sdružení sportovních svazů ČR, které vyvíjí činnost v tzv. technických sportech (patří tam i hasičské soutěže) a na tuto činnost získává finanční prostředky a v neposlední řadě je to i skutečnost, že SH ČMS v souladu s cílem své činnosti pomáhá veřejnosti, zejména obcím, státním orgánům, fyzickým a právnickým osobám při přípravě, nácviku a organizování hasičských sportovních  soutěží (požární sport, disciplíny CTIF, soutěže dorostu a soutěže ve hře Plamen). V diskuzi byly předložené změny hodnoceny kladně.

Po diskuzi byl přijat tento závěr:

12/12 ÚORVO bere na vědomí předložené změny  doporučuje svým  členům - starostům a starostkám, aby na SS OSH hlasovali pro schválení předloženého materiálu.

T:  14. 4 .2012

K bodu 7) V tomto bodu předložil vedoucí rady písemný materiál, týkající se změn stávajících platných dokumentů – Organizační, Jednací a Volební řád. Došlé připomínky členů rady  byly do materiálu zapracovány, stejně jako většina připomínek od p.Kunze (OSH Karviná).

Organizační řád SH ČMS – 8) čl.15, odst.4, písm.g) vložit nový text ve znění: „usnesení a rozhodnutí výboru okrsku, starosty a velitele okrsku“ ……….nově vypustit ….. a velitele……

Jednací řád SH ČMS3) Nová kapitola VI. S názvem Výkonné a rozhodovací orgány okrsků bude v tomto znění: čl. 21, bod 2) písm. e) volba (změny a doplnění) výboru okrsku, kontrolní a revizní rady nebo revizorů ……nově vložit……okrsku ………nově vypustit …a volba delegáta na shromáždění představitelů sborů …….

7) Doplnit kapitolu II.Obecná ustanovení, článek 12, odst.9, textem za slovy „Zprávu z jednání zveřejňuje hasičský tisk a internetové stránky SH ČMS. Upravený text doplnit – zapracovat do všech formulací o informacích z jednání orgánů sdružení (čl. 13/7, 15/8, 16/7, 19/8, 20/8) ……nově vložit – u nižších článků ….. .zpravidla…….

Volební řád SH ČMS – 1) kapitola IX. Volby v orgánech SH Č?S, článek 26, bod 4, přejmenovat na 4. okrsku – kde shromáždění delegátů SDH zastoupených v okrsku volí a odvolává starostu okrsku, jeho náměstky a další členy  výboru okrsku, členy aktivu okrsku. …..nově vypustit……volí kandidáty na funkce v okrsku………….

Po diskuzi byl přijat tento závěr:

13/12 ÚORVO  bere na vědomí informace  a  ukládá vedoucímu  rady  p.Janebovi zpracovat 2 verzi materiálu změn Volebního, Jednacího a Organizačního řádu SH ČMS  pro mimořádné jednání ÚORVO.

T: 23 .5. 2012

K bodu 8) V tomto bodu byly projednávány materiály došlé z ÚHŠ Jánské Koupele zpracované členy ÚORVZ – pí. Fabianová – Základní znalosti funkcionáře SH ČMS, návrh koncepce „Elektronická knihovna“, Mgr. Dumbrovský – návrh příručky dobrovolného hasiče – základní znalosti. V diskuzi byl velmi kladně hodnocen návrh pí. Fabianové, který je členy rady jednohlasně doporučován, materiál Mgr.Dumbrovského – spíše ne, pro svou obsáhlost až nepřehlednost.

Po diskuzi byl přijat tento závěr:

14/12 ÚORVO  bere na vědomí návrhy předložených materiálů  pro připravovanou

„Elektronickou knihovnu SH ČMS“                          

K bodu 9) Vedoucí rady p.Janeba doporučil členům webové stránky SH ČMS, kde lze nalézt zápisy jednotlivých zasedání orgánů, které se v předešlém čase uskutečnily, doplnil o informaci týkající se přípravy SS OSH – 14.4.2012 v CHH Přibyslav. Dále byl projednán dopis z OSH Vyškov, kde došlo ke zrušení sboru – držitele ČP SH ČMS – dotaz zněl – kam umístit toto ocenění. ÚORVO bylo doporučeno,  k tomuto účelu využít  muzeum CHH Přibyslav.

Další dotaz poslalo OSH Pardubice – týkal se registrace organizačních jednotek SH ČMS a změn s nimi spojených, nedostatků zjištěných v rejstříku ARESU – téma, které bude zodpovězeno na školení funkcionářů 31. 3. 2012.

Po diskuzi byl přijat tento závěr:

15/12 ÚORVO  bere na vědomí předložené  informace o jednání orgánů SH ČMS
a  vyřízení dotazů od OSH.

K bodu 10) Na závěr dnešního zasedání ÚORVO vedoucí rady p. Janeba poděkoval všem členům ÚORVO za účast i jejich aktivitu, připomenul - nezapomenout na termín  23 .5. 2012 -  mimořádné zasedání ÚORVO v Praze.

Samozřejmě, tam jsou četné věci musíte mít na paměti o léčivých přípravcích. Můžete si koupit drogy z pohodlí své kanceláře. Co mohou zákazníci nakupovat na webu? Za posledních deset let se sortiment můžete získat na webu je skutečně široká. Některé léky se obvykle používají k léčbě různými typy bakteriálních infekcí, jako je zápal plic a infekcí hrdla. Rozhodně to není všechno. Už jste někdy slyšeli o co koupit Genericky Cialis? Je to účinná látka Sildenafil.

 

plakat chp-2017