Domů » Úsek vnitroorganizační » Vnitroorganizační rada » Zápis z 23.5.2012 v Praze
 

Najdete nás na Facebooku

FB-f-Logo  blue 144

Vzdělávání členů SH ČMS

 

LogoSHCMS-Akademik3

Kontakt

SH ČMS

Římská 2135/45

121 07 Praha 2


Telefon: 222 119 501
Fax: 222 119 507
Email: kancelar@dh.cz

IČ: 00442739

DIČ: CZ00442739

Hasičské čtení

HCproklik

Pivo REBEL - akce pro SDH

REBEL

toi-toi

toitoi

ALERION

alerion

Recyklujte s hasiči

www.RSH podzim

Gazza sport

gaza 1

Nadace ADRA

horizontalni logo adra barevne

Volejte s hasiči a UŠETŘÍTE

RSS

feed image

Statistika

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDnes181
mod_vvisit_counterVčera230
mod_vvisit_counterTento týden411
mod_vvisit_counterMinulý týden1173
mod_vvisit_counterTento měsíc4488
mod_vvisit_counterMinulý měsíc4779
mod_vvisit_counterOd 25.9.20096132273
Zápis z 23.5.2012 v Praze Tisk
Pátek, 01 Červen 2012 07:08

Zápis  z mimořádného  jednání  ÚORVO  konaného  dne  23.5.2012  v  Praze.

Přítomni: dle prezenční listiny

Zapsala: Dagmar  Hladíková

Program jednání:

1) Zahájení jednání ÚORVO a schválení programu

2) Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání ÚORVO

3) Projednání návrhů změn dokumentů SH ČMS pro VV SH ČMS

(OŘ, JŘ a VŘ SH ČMS)

4) Projednání návrhu změn Statutu Aktivu ZH SH ČMS

5) Různé a organizační záležitosti - informace z jednání orgánů
SH ČMS a další

6) Rekapitulace přijatých závěrů, ukončení jednání ÚORVO

K bodu 1 a 2) Zasedání ÚORVO, které se uskutečnilo v Praze, zahájil a řídil v jeho první části ředitel Kanceláře Ing.Jan Aulický. Omluvil dočasnou nepřítomnost vedoucího rady p.Janeby z důvodu neodkladné pracovní schůzky. Současně seznámil přítomné s programem, z něhož byl na doporučení vedoucího AZH p.Netíka, vyjmut bod č.4). Dále provedl kontrolu plnění usnesení z minulého zasedání rady s konstatováním, že přijatá usnesení byla splněna s výjimkou -  6/12 trvá – bude projednáno na podzim 2012.

Po diskuzi byl přijat tento závěr :

16/12 ÚORVO  schvaluje zúžený program dnešního zasedání a  bere na vědomí

kontrolu plnění usnesení s konstatováním – splněno, mimo usnesení 6/12 - trvá.

K bodu 5) Jednání bylo zahájeno  bodem  různé -  ředitel Kanceláře Ing.Aulický  seznámil přítomné se závěry zasedání VV SH ČMS, který se konal  13.4.2012  v předvečer  SS  OSH v Přibyslavi a jehož zápis je umístěn na webových stránkách SH ČMS -  www.dh.cz, dále seznámil přítomné s návrhem tiskopisů Hlášení o činnosti SDH a Sumář za OSH, které  připravil p.Studník. K tomuto bodu se rozvinula  obsáhlá diskuze – na konkrétních příkladech byly zaznamenány nutné opravy, změny atd., které předá panu Studníkovi garant programu Evidence členské základny Ing.Aulický. V této souvislosti byli členové rady požádáni o revizi údajů (názvosloví kolonek, funkcí) a neprodlené nahlášení rozporů tak, aby mohly být  tyto administrativní chyby odstraněny (změna členství, duplicita funkcí, doplnění scházejících funkcí, rozdělení zemřelých členů a těch, kteří členství ukončili, změny v názvosloví rad a další).

Po diskuzi byl přijat tento závěr:

17/12 ÚORVO  bere na vědomí informace Ing.Aulického a současně jej pověřujepředáním požadavků, změn a oprav p.Studníkovi, za účelem dalšího zkvalitnění programu Evidence členské základny.

K bodu 3) Po příchodu se vedoucí  rady  p.Janeba  ujal druhé části dnešního  zasedání –          k  předkládaným změnám v dokumentech SH ČMS – OŘ, JŘ a VŘ zahájil diskuzi, v níž informoval, že materiál (návrh)  je stále otevřený, nadále je možno zapracovávat připomínky a změny. Ze strany členů rady, byly ve všech třech dokumentech postupně precizovány jednotlivé body :

-  3) Článek 8, odst./3/, písm.c) doplnit v novém textu za …představitelů OSH, …nově… představitelů KSH……..

8) Článek 13, ……nově…. odst./3/ vypustit celý text tohoto odstavce bez náhrady…….

3) Nová kapitola VI s názvem Výkonné a rozhodovací orgány okrsků bude v tomto znění:  Čl. 21, bod /2/ e) ….nově …..volba starosty, náměstků starosty a dalších členů výboru okrsku, předsedy a členů okrskové kontrolní a revizní rady nebo revizorů účtů okrsku………formulace byla převzata a odvozena od OSH

2) kapitola IX. Volby v orgánech SH ČMS, článek 29, upravit takto: Právo zúčastnit se voleb a volit určené (příslušné) orgány mají: 4 odrážka – řádně zvolení delegáti SDH zastoupených v okrsku …..nově……(s případným použitím čl. 21, odst.3, Jednacího řádu) …..precizace textu v jednotlivých bodech

Po diskuzi byl přijat tento závěr:

18/12 ÚORVO  souhlasí s předložením návrhů materiálů (OŘ, JŘ a VŘ) ke schválení

VV SH ČMS, po zapracování odsouhlasených změn,.

K bodu 4) - Z dnešního zasedání vypuštěn.

K bodu 5) Vedoucí rady  p.Janeba  pokračoval v projednávání bodu různé:

Ing.Aulický  -  seznámil přítomné s dopisem z SDH Topol na okrese Chrudim, který se týkal doporučení úprav Stejnokrojového předpisu – nošení příležitostných odznaků a jmenovek na slavnostní uniformě.

Po diskuzi byl přijat tento závěr:

19/12 ÚORVO bere na vědomí informace s tím, že vedoucí odborné rady zpracuje do příštího jednání návrh „jmenovky“ člena SH ČMS, jako doporučenou součást Stejnokrojového předpisu SH ČMS. Návrh po posouzení v ÚORVO bude předložen k vyjádření všem ústředním odborným radám SH ČMS.

Ing.Aulický – tlumočil požadavky vedoucího ÚORVZ Ing.Kargera na odeslání potřebných materiálů pro vznik „ Elektronické knihovny“, s jejíž koncepcí se členové ÚORVO seznámili na březnovém zasedání rady. Rozsah požadavků upřesnila nová členka rady paní Jitka Fabianová.

Po diskuzi byl přijat tento závěr:

20/12 ÚORVO  pověřuje Ing .Aulického odesláním potřebných materiálů,  pro vznik

Elektronické knihovny, vedoucímu ÚORVZ Ing. Kargrovi.

p.Netík  –  informoval přítomné o průběhu zasedání Aktivu ZH SH ČMS – 2.5.2012 v Přibyslavi, nadále se nedaří srovnat rozdíly v přístupu k aktivům ZH v jednotlivých krajích, znovu připomenul, že seznamy držitelů titulů je nutné pravidelně aktualizovat, další zasedání Aktiv ZH SH ČMS plánuje na závěr roku, tentokrát do Zlínského kraje, nabídku předložil p.Václav Holásek – starosta OSH Uherské Hradiště a současný zástupce vedoucího Aktivu ZH SH ČMS pana Netíka. Poslední informace se týkala  udělování titulů ZH a medailí ZZŽ  (3.- 5.5. 2012 v Přibyslavi).

K bodu 6) Na závěr dnešního zasedání ÚORVO vedoucí rady p. Janeba poděkoval všem členům  ÚORVO  za  účast  i  jejich  aktivitu, popřál všem  zaslouženou pohodovou dovolenou k  načerpání  sil  pro další  jednání ÚORVO  a  připomenul termín řádného zasedání rady, které bude tentokrát  výjezdní  - 12. - 13. 9. 2012 v Ostravě.

Samozřejmě, tam jsou četné věci musíte mít na paměti o léčivých přípravcích. Můžete si koupit drogy z pohodlí své kanceláře. Co mohou zákazníci nakupovat na webu? Za posledních deset let se sortiment můžete získat na webu je skutečně široká. Některé léky se obvykle používají k léčbě různými typy bakteriálních infekcí, jako je zápal plic a infekcí hrdla. Rozhodně to není všechno. Už jste někdy slyšeli o co koupit Genericky Cialis? Je to účinná látka Sildenafil.

 

plakat chp-2017