Najdete nás na Facebooku

FB-f-Logo  blue 144

Vzdělávání členů SH ČMS

 

LogoSHCMS-Akademik3

Kontakt

SH ČMS

Římská 2135/45

121 07 Praha 2


Telefon: 222 119 501
Fax: 222 119 507
Email: kancelar@dh.cz

IČ: 00442739

DIČ: CZ00442739

Hasičské čtení

HCproklik

Pivo REBEL - akce pro SDH

REBEL

toi-toi

toitoi

ALERION

alerion

Recyklujte s hasiči

www.RSH podzim

Gazza sport

gaza 1

Nadace ADRA

horizontalni logo adra barevne

Volejte s hasiči a UŠETŘÍTE

RSS

feed image

Statistika

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDnes12
mod_vvisit_counterVčera169
mod_vvisit_counterTento týden896
mod_vvisit_counterMinulý týden1378
mod_vvisit_counterTento měsíc3481
mod_vvisit_counterMinulý měsíc5814
mod_vvisit_counterOd 25.9.20096045686
Vystoupení starosty 14. 4. 2012 Tisk
Pondělí, 16 Duben 2012 14:17

Slovo starosty SH ČMS Ing. Karla Richtra na Shromáždění starostů OSH ČMS v Přibyslavi dne 14. dubna 2012

Sestry a bratři, vážení hosté,

tak jako na předchozích shromážděních starostů OSH ČMS, tak i dnes vás co nejsrdečněji vítám zde, v prostorách Centra hasičského hnutí Přibyslav, kde jsme se sešli, abychom po čtvrté zhodnotili činnost  od IV. sjezdu SH ČMS, který se konal před necelými dvěma lety v Ostravě. Rád bych se ohlédl za obdobím, které uplynulo od posledního shromáždění 22. října loňského roku.

Stěžejními body zimního pololetí byly bezpochyby výroční valné hromady a návazně hodnocení celého roku 2011. Ten ukázal, že jako nejpočetnější zájmová organizace v České republice, jsme připraveni prakticky neustále pomáhat svým bližním v záchraně životů, zdraví a majetku. Na plnění našeho poslání se účastnila přímo či nepřímo celé naše sdružení, která dosáhlo k 31. prosinci 2011 celkového počtu 345 455 členů v 7831 sborech. Oproti předcházejícímu roku došlo k mírnému navýšení členské základny a mírnému poklesu počtu sborů. Z toho vyplývá, že průběžně stále dochází ke zkvalitňování struktury Sdružení při zvyšování zájmu o zapojení se do jeho činnosti. Sami nejlépe znáte ve svých okresech důvody, proč tomu tak je. Předkládaná Výroční zpráva Vám umožní argumentovat a dokladovat naší činnost z pohledu statistiky, t. j. faktů z naší loňské činnosti.

Mimo jiné dokladuje, že loni hasiči bezprostředně zachránili 12 015 lidských životů, evakuovali z ohrožených prostor celkem 30 351 osob. Přitom bylo zraněno 405 hasičů, z toho 102 dobrovolných. Členové jednotek SDH obcí se přitom podíleli na 36 248 zásazích. Těchto jednotek, které většinou tvoří naši členové, je 7 265 - ve JPO II. 219, v JPO III. 1338 a v JPO V. 5708 - s celkovým počtem minimálním 72 633 osob. Opakuji číslo 72 633 členů zásahových jednotek, protože bohužel občas jsou slyšet šumy, které mají snahu účast dobrovolných hasičů při zásazích bagatelizovat. Je to jednak nekolegiální a jak dokazují řečená čísla, naprosto scestné. Určité výkřiky do tmy a objevující se v některých diskuzích na internetu nestojí vzhledem k uvedeným faktům za žádnou pozornost. Mimo jiné naši členové – nečlenové jednotek zejména v místě bydliště ev. při živelných pohromách zachraňují nad rámec této oficiální statistiky, bez ohledu na čas, či věk ev. pohlaví. Jsou to lidé v daných případech v rozhodné chvíli na správném místě.

V uplynulých měsících bylo největší záchranářskou kampaní nasazení na sněhovou kalamitu ve dnech 15. – 18. února 2012. Na pomoc občanům v tísni vyjížděli denně každou druhou minutu. Nejvíce 15. února, kdy vyjeli k celkem 687 událostem. Jedna třetina zasahujících jednotek byla složena z dobrovolných hasičů. Jednotky požární ochrany ve sledovaném období nejenže zasahovaly u následků sněhové kalamity, ale také likvidovaly celkem 147 požárů s celkovou předběžnou škodou více než 19 milionů korun. Během všech svých zásahů zachránily 123 lidských životů.

Zásahovým jednotkám komplikoval život zvýšený nárůst požárů. Počet požárů v letošním březnu vytvořil rekord! Od roku 2008, který byl během jednoho měsíce zaevidován nejvyšší počet požárů. Hasiči v březnu 2012 likvidovali celkem 3322 požárů. Průměrně denně během března vzniklo téměř 111 požárů, což je dvojnásobek dlouhodobého průměru, který činí 55 požárů denně. Tato fakta utvrzují naše rozhodnutí prohloubit preventivně výchovnou činnost na zákl. odborných znalostí členů SDH v místech svého bydliště. Např. komíny a jejich údržba jsou toho dokladem.

 

 

Vážené kolegyně a kolegové,

vědomi si nezastupitelné role dobrovolných hasičů, neustále dáváme důraz na odbornou připravenost. Velmi důsledně jsme se m. j. zabývali dokumentem „Problematika jednotek SDH obcí“. V průběhu roku jsme v našich zařízeních zajišťovali odbornou přípravu pro členy jednotek sborů dobrovolných hasičů v kurzech velitelů, strojníků, obsluhy motorových pil, techniků JSDH, nositelů dýchací techniky a základů zdravotnických znalostí. Celkem jen v našich školicích zařízeních bylo odborně připraveno 1909 hasičů.

Jsme přesvědčeni, že odborná příprava je v podmínkách ústředních hasičských škol zajišťována kvalitně. Je to dáno především odbornou kvalitou a zkušenostmi lektorského sboru. Vše vychází a opírá se o spolupráci s HZS ČR. Konkrétně ÚHŠ Jánské Koupele má odpovídající vybavení didaktickými pomůckami a odbornou literaturou. Výraznou pomocí jsou i pomůcky a materiály získané z projektu MOST (díky tomu je škola velmi dobře vybavena počítačovou technikou a také mnoha pomůckami zejména pro oblast výuky zdravotnických znalostí). Škola zajišťuje dobré ubytování a kvalitní stravování. K dispozici je i solidní zázemí pro využití volného času. Lokalizace školy pak poskytuje potřebný klid pro výuku. Vše nasvědčuje tomu, že dobrovolní hasiči školu berou jako svoji školu a rádi do Jánských Koupelích jezdí a tento fakt by měl být vnímán a využíván.

Celková spokojenost může být se studijními materiály pro posluchače. Velitelé zdarma dostávali výuková CD. Na tomto CD jsou shromážděny všechny učební podklady odpovídající osnovám kurzu a ještě řada dalších materiálu. Mnohá témata jsou navíc zpracována v prezentační podobě, takže jsou využitelná třeba pro odbornou přípravu v rámci JSDH. Strojníkům nabízíme publikaci z této oblasti, kterou vydali Hasiči v Novém Městě nad Metují. Je však využívána i další literatura, např. od SPBI Ostrava a i z dalších zdrojů.

Dne 23. března 2012 byl v Malých Svatoňovicích slavnostně ukončen poslední běh Univerzity třetího věku, který tak uzavřel více než šestiletou etapu úspěšného celoživotního vzdělávání. Absolventské certifikáty si převzalo 28 studentů Ústřední hasičské školy Bílé Poličany.

Způsob dalšího vzdělávání se nyní mění na Univerzitu dobrovolného hasiče. Na základě změny předpisů, které se týkaly celoživotního vzdělávání na VŠB – TU Ostrava a také  vzhledem k dosavadním poznatkům, zejména ale k potřebám vzdělávání funkcionářů SH ČMS bylo nutné od 2012 nastolit pro tento typ vzdělávání nová pravidla. Ústřední odborná rada pro vzdělávání předložila návrh na studium funkcionářů SH ČMS s názvem Univerzita dobrovolného hasiče (UDH), který byl Výkonným výborem SH ČMS schválen.

Je to studium organizované SH ČMS ve spolupráci s VŠB Ostrava Ostravskou universitou v rámci celoživotního vzdělávání. Je doporučeno pro aktivní funkcionáře SH ČMS na úrovni OSH , KSH a VV SH ČMS, včetně odborných rad, bez věkových limitů. Doporučené vzdělání studenta je středoškolské a vyšší. Studium by měl ukončit už funkcionář SH ČMS vybaven odbornými znalostmi z oblasti PO - represe, prevence, ochrany obyvatelstva, základními znalostmi legislativy týkající se PO, znalostmi vnitroorganizačních předpisů SH ČMS, základních znalostí ekonomiky SH ČMS, zásadami práce s mládeží v SH ČMS, znalostmi o historii dobrovolných hasičů. Dále vybaven funkcionářskými dovednostmi – hledání zdrojů, komunikace, psychologie, práce s veřejností, rétorika, etiketa, práce s PC. Také osoba schopna poskytnout první pomoc. Tedy funkcionář schopný organizovat, řídit, zabezpečovat úkoly, jednat s partnery, propagovat činnost dobrovolných hasičů.

Absolvent Univerzity dobrovolného hasiče získá osvědčení o absolvování vydané VŠB TÚ Ostrava a odznak absolventa od SH ČMS. Tento výstup bude pro absolventy všech tří ročníků. Každý ročník bude ukončen ověřením znalostí testem nebo ročníkovou písemnou prací. Dále získá osvědčení o odborné způsobilosti požární preventista právnické nebo podnikající fyzické osoby podle § 11 (odst. 6), zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. Na základě dobrovolnosti možnost získat odznak odbornosti Preventista a Hasič. Univerzita bude probíhat v ÚHŠ SH ČMS Bílé Poličany, Jánské Koupele, CHH v Přibyslavi v počet 30 osob v každém místě

Studiu by měla pomoci také příručka „Základní znalosti dobrovolného hasiče“. K dispozici jsou první návrhy z oblasti represe, prevence, oblasti ochrany obyvatelstva, práce s mládeží, stále však chybí z oblasti historie dobrovolných hasičů a oblasti vnitro organizační. Takže naplnění tohoto záměru bude pokračovat v roce 2012. Obě ústřední rady musí tento úkol naplnit.

Důležitým bodem však pro nás stále zůstává získávání finančních prostředků na zabezpečení odborné přípravy, stejně jako na zabezpečení techniky a potřebného materiálu.

Osvědčilo se nám získávání finančních příspěvků na zabezpečení odborné přípravy z úrovní krajů. Také o tom jsme průběžně jednali s představiteli státní a veřejné správy. Zejména pak s hejtmany krajů, kteří jsou k řešení našich problémů velice vstřícní.

Loni jsem zde vzpomínal aktivní podporu hejtmanů Královéhradeckého a Libereckého kraje při získávání nové požární techniky v rámci mezinárodních projektů. Je potěšitelné, když krajští hejtmani jsou tak nápomocni. Za všechny další příklady, chci nyní uvést další tři.

Dne 13. října 2011 odpoledne se v kongresovém sále Krajského úřadu v Jihlavě sešlo slavnostní shromáždění k 10. výročí ustavení Krajského sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska kraje Vysočina. Tohoto aktu se samozřejmě také účastnil hejtman kraje Vysočina MUDr. Jiří Běhounek, který potvrdil nadstandardní spolupráci mezi hasiči a krajským úřadem. Za jeho osobní podporu dobrovolným hasičům mu byla předána prvně udělená Cena Tita Kršky, kterou si vysočinský pan hejtman bezpochyby zaslouží.

Druhá příkladná akce se konala koncem února. Pardubický kraj poskytl krajskému Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska účelovou dotaci na činnost v letošním roce. Smlouvu na 300 tisíc korun podepsali hejtman Radko Martínek a starosta krajského sdružení hasičů Josef  Bidmon. Při této příležitosti pardubický pan hejtman prohlásil všeříkající větu - cituji: „Uvědomujeme si, že hasiči v malých obcích ochraňují životy, ale také jsou často i jediní, na koho se může starosta obce vždy obrátit o pomoc.“ Nejvýrazněji pomoc v dobrém slova smyslu zasáhl Jihočeský kraj. Na dovybavení našich SDH, OSH a samozřejmě i KSH přispěl Krajský Úřad Jihočeského kraje z prostředku hejtmana částkou 8 milionů Kč. Radě a hejtmanovi tímto děkujeme.

Dobrá spolupráce s představiteli krajů byla také tématem společného zasedání Výkonného výboru a starostů KSH dne 24. listopadu 2011 v Přibyslavi.

Nejde nám však jenom o nadstandardní vztahy s  představiteli státní a veřejné správy. Chceme, jako nezastupitelná složky integrovaného záchranného systému mít na nejvyšší úrovni vztahy s těmi, kteří jsou nám nejblíže, v první řadě s Hasičským záchranným sborem České republiky. Dne 1. prosince 2011 nastoupil do funkce nový generální ředitel Hasičského záchranného sboru České republiky plk. Ing. Drahoslav Ryba. Je to bezpochyby člověk na svém místě a především hasič, který vyšel z našich řad a je naším členem v SDH Radostín nad Oslavou. Bratr Ryba je zárukou, že s profesionálními hasiči si budeme opět blíže. Naše práce ho zajímá a je připravený pomoci nám i do budoucna. Kromě setkání se starostou se seznámil s prací VV SH ČMS a dne 23. 4. Proběhne společné jednání obou vedení v Hasičském domě, kde chceme společně hovořit o styčných bodech naší spolupráce v oblasti represe, prevence, ochrany obyvatelstva, mezinárodní spolupráce a činností CTIF.

Ve stejném období jsme zaznamenali kladné ohlasy ke zvolení náměstkyně starosty SH ČMS Ing. Markéty Stržínkové do funkce viceprezidentky CTIF. Markéta se své nové funkce ujala s vervou jí vlastní a jsem přesvědčen, že bude přínosem nejenom pro samotnou práci ve vrcholném orgánu CTIF, ale také jako reprezentantka zájmů SH ČMS na mezinárodním poli. Její zvolení byl skutečně obrovským úspěchem českého hasičstva. Poprvé byla do této funkce zvolena žena, a navíc poprvé Češka.

V rámci CTIF jsme se ve dnech 16. až 17. února 2012 účastnili pracovního setkání její Podunajské komise v bavorském Řezně, kde jsem osobně jednal o vzájemné spolupráci také s jejím předsedou Ernestem Eöry a úřadujícím prezidentem CTIF Ralfem Ackermannem a kolegy z naší komise. Široce byly diskutovány podmínky pro práci v jednotkách. De facto všechny členské země CTIF – členů EU jsou nespokojení a znepokojeni postoji zaměstnavatelů vůči těm, kteří nad rámec svých občanských povinností zabezpečují ryze humánní činnosti při ochraně života, zdraví a majetku. Presidium CTIF se v této věci chystá ve shodě s národními výbory CTIF letos oslovit Evropský parlament a vyzvat ho k aktivní podpoře a vytvoření odpovídajících podmínek pro přípravu a činnost členů jednotek ev. dalších činitelů při zabezpečování úkolů PO.

Vážené starostky, vážení starostové,

za sledované období se Vedení a Výkonný výbor SHČMS sešel každý orgán čtyřikrát. Dvakrát se Výkonný výbor sešel spolu se starosty KSH v Přibyslavi, při kterých se hodnotil uplynulý rok a starostové KSH podali informace k činnosti v roce nadcházejícím. Na zasedání 22. března 2012 byla středobodem pozornosti Výroční zpráva, statistická hlášení a výsledky. Výroční zprávu za rok 2012 jste dnes obdrželi. Bohužel i letos se rodila v podmínkách, ve kterých si na řadě míst neuvědomují její důležitost a nedodržují stanovené termíny. I přes tyto nesnáze, podařilo se nám ji sestavit tak, aby měla odpovídající výpovědnou hodnotu. Letos je vedle zpráv o činnosti na sledovaných úsecích, zprávy o členské základně a Finanční zprávy, poprvé rozšířená o příspěvky z jednotlivých krajů.

Jedním z hlavních bodů jednání Výkonného výboru a Vedení je schvalování vyznamenání a udělování čestných titulů Zasloužilý hasič. Poslední předávání těchto titulů proběhlo ve dnech 3. – 4. listopadu v CHH Přibyslav. Další předávání je plánováno na začátek května spolu s předáním medailí za Záchranu života a za Odvahu a statečnost.

Na zasedání Výkonného výboru 22. března 2012 byly projednány návrhy ve změnách Stanov, a to měnit členství mladých hasičů od tří let do 18. let věku. Doplnit do cíle a základních podmínek činnosti „Hasičský sport“. Doplnit do podstaty, předmětu a hlavních okruhů činnosti „Hasičský sport“. Návrhy budou přeposlány na OSH. Projednán byl také návrh nové pojistné smlouvy našeho pojištění pro případ úrazu.

Jinak souběžně nadále probíhá diskuze k novým stanovám. Ta se vyvíjí podle plánu. Ohlasy stále přicházejí a na všechny bylo odpovězeno. Celkem 24 připomínek už bylo zapracováno a diskuze ke stanovám plní svůj účel.

Vedení SH ČMS v březnu konstatovalo, že celkem slibně se vyvíjí práce s přístupy OSH do evidenčního programu. Ne ovšem u všech. Program je funkční a dnes se již dolaďují opravdu jenom detaily. Potvrdilo to i školení funkcionářů, kde nebylo závažných připomínek k programu. V programu je více než 5550 uživatelských účtů SDH, OSH, KSH, SH ČMS Ve sledovaném období od září 2010 do února 2012, to je více než 520 dní se do programu přihlásilo  82 553 uživatelů. Z toho jich 60 200 mělo právo měnit data a 22 300 jich  data jen prohlíželo a hlásilo změny na OSH. Pracovníci OSH + KSH se přihlásili 43 215x.  Někteří pracují z úrovně KSH i s účtem OSH. V roce 2012 přistupuje  do programu  v průměru 400 uživatelů denně včetně sobot a nedělí. Nejméně přístupů má OSH Jihlava 1x, OSH Český Krumlov 3x a OSH Uherské Hradiště 6x. Tyto OSH v programu prakticky nepracují a rozhodně by s tím měly něco dělat. Brzdí totiž svou liknavostí úsilí nás všech.

V listopadu jsme se na Výkonném výboru dozvěděli dobrou zprávu, že naše Sdružení se stalo členem Sdružení sportovních svazů České republiky. Toto sdružením nám bylo od prvních okamžiků tak vstřícné, že nás ještě zařadilo do už de facto hotové Ročenky 2011, ve které máme svou prezentaci.

Aktivní spolupráci se Sdružením sportovních svazů jsme však měli i před přijetím do jeho řad. Například při podzimním vyhodnocení hasičského sportovního roku nás už brali, jako rovnocenného partnera, ale k tomu se ještě vrátím při hodnocení požárního sportu.

Před necelým měsícem přišla další dobrá zpráva, že zástupci největších českých sportovních organizací a Svazu měst a obcí 20. března 2012 na tiskové konferenci v Praze podepsali memorandum, které je spojuje v boji o přežití vzhledem k dramatickému úbytku finančních zdrojů poté, co vstoupil v platnost nový loterijní zákon. V článku V. se konkrétně píše: "Strany se shodují v názoru o zdrojích na podporu dobrovolných hasičů formou odštěpu 3 % z neživotního pojištění, neboť část hasičské obce je organizována i ve sportovním hnutí..."

"Memorandum o vzájemné spolupráci a podpoře ve financování sportu" bylo vyvoláno situací, v níž rozhodují zastupitelstva měst a obcí o rozdělení příjmů z loterií a hazardu a nejsou vázáni povinností tyto finance směrovat do sportu. Účastníky memoranda jsou Český svaz tělesné výchovy (ČSTV), Česká obec sokolská (ČOS), Český olympijský výbor (ČOV), Sdružení sportovních svazů České republiky a Svaz měst a obcí. Posláním této rodící se velké unie je tlak na zákonodárce, aby česká legislativa byla ke sportu vlídnější, a spolupráce s městy a obcemi vstřícná, aby při rozdělování financí zastupitelé sport ani dobrovolné hasiče neopomíjeli. I my v rámci Národního výboru CTIF musíme usilovat o odpovídající podpoře.

Podle odhadu ministerstva financí nyní jde zhruba o 6,1 miliardy Kč, což proti roku 2011 znamená navýšení rozpočtů měst a obcí o 4,3 miliardy Kč. Prostředky z loterijních společností byly v minulosti přerozdělovány ve prospěch sportu, kultury a neziskového sektoru. Samotný podíl pro sport činil dlouhodobě více než 50 procent z nich - přibližně 2,5 miliardy korun. Tyto peníze směřovaly především do sportování mládeže a sport na ně má nadále morální nárok. Nyní je však už budou nově rozdělovat obce.

Proti nedávné minulosti prochází financování tělovýchovných jednot, sportovních klubů, sdružení a oddílů zásadní systémovou změnou. Je nutné, abychom jako zástupci sportovního hasičského hnutí nepodcenili situaci a jednali rychle a efektivně. Určitě nebude všude snadné přesvědčit místní politiky, že investice do sportu a do mládeže jsou prioritou a že se jim tato péče v budoucnu mnohonásobně vrátí. I my máme na příspěvky nárok a proto iniciujte ve svých okresech naši iniciativu na jednotlivých obcích. Obdobně jako Sokol, fotbalisté či další druhy sportu požádejme o pro nás nárokový příspěvek. A je to v dobro věci.

Milé kolegyně a milí kolegové,

v roce 2011 bylo ve všech okresech ČR organizováno v rámci Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska 46 426 dětí a mládeže ve věku 6 – 18 let, 2 779 předškolní mládeže do 6 let se zapojilo do činnosti přípravky (příprava na budoucí činnost v rámci SH ČMS) a kategorii mladých lidí uzavírá rozmezí věku 18 – 26 let, v rámci které se do činnosti zapojilo 49 722 osob. Celkový počet organizované mládeže do 26 let tak docílil počtu 98 977, což SH ČMS řadí na první místo mezi nestátními neziskovými organizacemi co do počtu organizovaných dětí a mládeže.

V okresních evidencích bylo zapsáno 3 363 družstev mladých hasičů a 480 družstev dorostu. Jednotlivá družstva pracovala pod vedením 6 817 vedoucích a instruktorů.

12. – 13. listopadu 2011 proběhlo školení I. kvalifikačního stupně rozhodčích soutěží mládeže SH ČMS, kterého se zúčastnilo 31 absolventů.

Přímým důkazem aktivní práce s dětmi a mládeží v okresních, krajských a především základních článcích našeho sdružení je uspořádání 9 961 besed s tématikou preventivní činnosti v požární ochraně a jiných jednodenních kulturních a společenských akcí, kterých se zúčastnilo 208 262 dětí a mládeže.

Okresním a krajským radám napomáhalo 2 776 rozhodčích soutěží mládeže SH ČMS s kvalifikací II. stupně a 143 rozhodčích s kvalifikací I. stupně.

V podzimním období se odborná rada mládeže podílela na připomínkování materiálu zaslaného z ÚHŠ Jánské Koupele – Minimum znalostí dobrovolného hasiče v oblasti prevence.

V termínech 3. - 5. února. 2012 a 2. - 4. března. 2012 se sjelo ze všech koutů Moravy do Jánských Koupelí na školení 25 nových vedoucích mládeže SH ČMS.

Začátkem dubna se už popáté sešla dorostenecká reprezentace k další části společné přípravy v oblíbeném areálu v Ostravě-Martinově. Jak účastníci setkání řekli, se skvělým zázemím pod taktovkou Pepy Bidmona a paní Jiřinky…co víc si jen přát. Přípravy se účastnil vzácný host, Alexandr Morozov, generální sekretář Světové federace požárního sportu a trenér ruské reprezentace mužů v požárním sportu.

Měsíc březen byl také již tradičně věnován zimním soutěžím různého charakteru od „uzlovek“ až po sportovní turnaje v čemkoliv a zejména pak školením vedoucích III. a II. stupně. Tyto akce pořádají jednotlivé OORM a každým rokem si získávají na své popularitě. Jejich různorodá skladba nabízí nejen zpestření náplně pravidelných schůzek mladých hasičů v zimním období, ale přináší sebou i zvýšení motivační stránky k další činnosti.

Novou motivaci se stala nová forma ocenění nejlepších sportovců. V sobotu odpoledne 5. listopadu 2011 byly do Hasičského domu na pražských Vinohradech pozvány hvězdy hasičského sportovního nebe, aby se účastnily prvního slavnostního vyhlášení nejlepších hasičských sportovců, dobrovolných i profesionálů, mužů i žen a samozřejmě i tolik nadějných nejmladších borců. Nejcennější pomyslné vavříny jsem nejlepším sportovkyním předával za účasti předsedy Sdružení sportovních svazů Zdeňka Ertla. Můj náměstek Jaroslav Salivar pak předával nejlepším hasičským sportovcům v kategorii muži ceny spolu s královnou rychlobruslení Martinou Sáblíkovou. Ta ve svém krátkém vystoupení poděkovala hasičům – sportovcům za obdivuhodné výkony, ale především za jejich morálně volní vlastnosti vedoucí k ochraně života a majetku.

Přednost v udílení cen Českého poháru Velkopopovického Kozla 2011 dostaly tyto nejlepší hasičky v kategorii běhu na 100 m. Nejvíce se letos dařilo Šárce Jiroušové z Poniklé, po které byly oceněny další čtyři sportovkyně: druhá Lenka Tomandlová – SDH Ledenice, třetí Lucie Hirmerová – SDH Chválenice, čtvrtá Andrea Hrouzková – SDH Štěpánov a pátá Barbora Šubrtová – SDH Velichovky.

Ceny Českého poháru Velkopopovického Kozla 2011 mužů byly uděleny - od pátého místa - Jiřímu Volfovi – SDH Široký Důl, Davidu Dopirákovi – SDH Holýšov, Františku Kunovskému – SDH Němětice, Davidu Grůzovi – SDH Chodov a vítězi Jakubu Paulíčkovi z SDH Široký Důl.

Nebylo zapomenuto ani na sportovní seniory. Tedy závodníky Českého poháru nad 33 let. Mezi muži získal nejvyšší ocenění Dušak Iker z SDH Radimovice a z žen Jitka Hanousková z SDH Písková Lhota.

Slavnostní večer pokračoval vyhodnocením borců z Hasičského záchranného sboru České republiky. Za všechny jmenujme mistra v dvojboji Pavla Krpce z HZS Moravskoslezského kraje nebo tým Královéhradeckého kraje, nejlepšího v disciplínách TFA, tedy v soutěži Nejtvrdší hasič přežije. Po profesionálních hasičích byli vyhodnoceni přeborníci z České hasičské jednoty a z Moravské hasičské jednoty.

Poslední část hodnocení patřilo nastupující a velice nadějné generaci nejmladších reprezentantů hasičského sportu. Ti prokázali svůj um na 18. hasičské olympiádě mládeže ve slovinské Kočevji. Oceněno bylo všestranně dobré družstvo z SDH Poniklá, družstvo dívek z SDH Písková Lhota a samozřejmě, že chlapci z SDH Chlumec nad Cidlinou, kteří v konečném součtu obhájili své prvenství z předchozí soutěže v Ostravě v roce 2009. Ocenění se dostalo také mladým reprezentantům z II. mistrovství v požárním sportu dorostu v Petrohradě.

Plejáda skvělých výsledků dosažených v požárním sportu v roce 2011 dokazuje, že čeští hasičští atleti rozhodně a stále patří ve svém oboru ke světové elitě. K tomu si plně zaslouží dík nás všech a příslib, že jim budeme držet palce i letos.

Přípravou na vrcholné sportovní soutěže se připravují děti, mládež i dospělí borci. Hlavně na Mistrovství České republiky profesionálních a dobrovolných hasičů v požárním sportu, které se bude konat od 31. srpna do 2. září 2012 v Uherském Hradišti. Po velmi dobré zkušenosti z MČR v Ostravě a hlavně s ohledem na úsporná opatření jsme se i letos rozhodli pro společnou organizaci vrcholné republikové soutěže společně s HZS ČR. Již několikrát jsme se účastnili společných jednání přímo v místě konání mistrovství a současný vývoj příprav nasvědčuje tomu, že Uherské Hradiště i způsob organizace jsme zvolili správně.

Český národní výbor CTIF a Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska vyhlásily otevřenou kvalifikaci v tradičních disciplínách CTIF na mezinárodní soutěž CTIF Francie 2013, která se bude konat v rámci „III. MČR v klasických disciplínách CTIF 2012“ Soutěž je vyhlášena jako kvalifikace na mezinárodní soutěž CTIF Francie 2013 družstev cvičících klasické disciplíny CTIF.

Tento víkend probíhá 4. ročník soutěže CTIF O vlčnovský pohár. Jarní série soutěží již začala v březnu v Miletíně a pokračovala Čelčickým uzlem, Velickou halou, Moravsko-beskydskou šedesátkou, Radvanickou uzlovkou, Štípským beránkem a dalšími soutěžemi, především pak okrskovými. Za týden nás čeká jedna z vrcholných soutěží v disciplinách požárního sportu – Jablonecká hala. Zvu Vás jménem organizátorů k návštěvě a podpoře této soutěži. Naši organizátoři OSH Jablonec nad Nisou, rozhodčí a štáb vždy pracují spolehlivě a vytváří, tak dobré klima této, pro nás nejvýznamnější halové soutěže.

Ve dnech 11. - 12. listopadu 2011 se v Příbrami konalo výběrové soustředění reprezentace dobrovolných hasičů - mužů v požárním sportu, které zaštiťuje SH ČMS. Výběru se zúčastnilo 23 mužů, dalších pět se omluvilo. Vybraní hasičští sportovci prošli fyzickým testem a základním výcvikem na cvičné věži. Trenéři ve složení Pěkný Miroslav, Prodělal Zdeněk, Mikyska Václav vybrali do širšího výběru pro přípravu na CTIF ve Francii 2013 tyto sportovce: Volf Jiří SDH Široký Důl, Bareš Kamil SDH Příštpo, Hrbáč Adam SDH Dobroslavice, Kadara Josef SDH Vlčnov, Mládek Josef SDH Jablonec nad Jizerou, Dopirák David SDH Holýšov, Vavřečka Vojtěch SDH Těškovice, Paulíček Jakub SDH Široký Důl, Hladík Stanislav SDH Příštpo, Kunovský František SDH Němetice, Vaculín Petr SDH Veselá, Paulíček Stanislav SDH Široký Důl, Langer Petr SDH Borová, Zajan Jakub SDH Písková Lhota, Šuba Radek SDH Juřinka a Bulín Michal SDH Žebnice.

První letošní soustředění českého reprezentačního družstva, které vzešlo po výběrovém řízení v Příbrami, se konalo 7. - 12. února 2012 na Lipně. Hlavním účelem soustředění bylo stmelit kolektiv a vytvořit z trenérů a kluků, kteří prošli do konečné šestnáctky partu kamarádů a družstvo, které bude táhnout za jeden provaz. Úvodem byl zvolen kapitán družstva, kterým se stal Vojtěch Vavrečka.

Druhé soustředění reprezentačního družstva dobrovolných hasičů se konalo ve dnech 29. února až 4. března 2012 v Příbrami. Na programu bylo především odstranění technických chyb ve výstupu na věž.  Do třetice se reprezentanti sešli v Příbrami minulý týden. Mohli tak nadále rozvíjet své schopnosti především v disciplíně výstup do 4. podlaží cvičné věže. Soustředění svůj účel splnilo.

 

Sestry a bratři,

jak jsme už mohli slyšet z povolaných úst nejednoho hejtmana kraje či starosty obce, dobrovolní hasiči jsou na většině míst hlavními nositeli kulturního dění. Počátkem tohoto roku se však prudce zatřáslo s tradicí pořádání plesů. Otřes zavinily legislativní změny, které nebývale rozčeřily hladinu diskuzí nejen výročních valných hromad.

Přijetím zákona souvisejícího se zřízením jednoho inkasního místa došlo, bohužel v legislativním procesu, ke změně příslušné položky sazebníku zákona o správních poplatcích s účinností ode dne 1. ledna 2012. Správní poplatek do 31. prosince 2011 byl stanoven pro jednotlivé druhy loterií a jiných podobných her, kdy v případě tombol byl určen procentním poplatkem odvozeným od výše herní jistiny. Ministr financí Miroslav Kalousek naštěstí zareagoval a rozhodl o plošném prominutí větší části správního poplatku za přijetí žádosti o povolení tomboly. Ten se tak fakticky snížil na desetinu z 5000 Kč na 500 Kč. Toto rozhodnutí, vydané podle daňového řádu, se pak vztahovalo na všechny případy od 1. ledna 2012.

XVII. reprezentační ples Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska se už uskutečnil 3. března 2012 v Náchodě v hotelu Beránek za přijatelných podmínek. Za jeho organizaci bych chtěl poděkovat KSH Královéhradeckého kraje, který akci uspořádal, jmenovitě pak jeho starostovi Jiřímu Orsákovi, jakož i OSH Náchod a jeho členům.

V kulturně-vzdělávací sféře nejvíce služeb poskytlo Centrum hasičského hnutí v Přibyslavi. Stálá výstava je stěžejní součástí prezentace historie požární ochrany a preventivně výchovné činnosti CHH Přibyslav. Vedle historických sálů je zde i aktuálně neustále doplňovaná expozice informující o současném dění v rámci Integrovaného záchranného systému ČR. V jejím rámci byly v průběhu minulého roku doplňovány především údaje o významnějších zásazích HZS a SDH, spolupráci v rámci IZS ČR, statistika požárů, údaje dokumentující společenský život a oceňování práce dobrovolných i profesionálních hasičů -„Zasloužilý hasič“, „Za odvahu a statečnost“ a „Za záchranu života“. V pietním sále byla zveřejněna jména těch, kteří položili život při zásahu. Obměněny byly panely z mistrovství požárního sportu HSZ ČR a SDH. Byly vystaveny vítězné výtvarné práce dětské soutěže „Požární ochrana očima dětí“. Práce vzešlé z této dětské soutěže mají zajímavý preventivně výchovný efekt.

Všechny expozice, včetně regionální výstavy Přibyslavsko, byly veřejnosti přístupny po celý rok 2011. Od ledna do března na písemné nebo telefonické objednání a od 31. března 2012 byla zahájena pravidelná otvírací doba (mimo pondělí vždy od 8.00 hod. do 16.00 hod.). Stálou výstavu v roce 2011 navštívilo přes 6000 návštěvníků. Převážný počet návštěvníků tvoří žáci základních škol, členové SDH a turisté. Na vstupném bylo vybráno téměř 100 000,- Kč.

Centrum hasičského hnutí v Přibyslavi vyhlásilo XII. ročník soutěže kronikářů tentokrát ve spolupráci s Ústřední odbornou radou pro historii. Rozšířený tým hodnotitelů připravil celkem tři kategorie.

„Hlavní změnou oproti předchozím ročníkům je rozšíření o kategorii dokumentační fotografie. Dnešní technika umožňuje téměř každému sboru pořizovat fotografie ze svých akcí. Ty mohou získat daleko větší hodnotu, pokud jsou opatřeny náležitými dokumentačními údaji. Vedle dokumentační fotografie je možné přihlásit práci s tématem hasiči v odboji za druhé světové války, nebo jak jsme pořizovali historický prapor.

Šance uspět v této soutěži není vyhrazena pouze hasičským kronikářům, může se do ní přihlásit jakýkoliv zájemce o historii a dokumentaci požární ochrany. Uzávěrka soutěže je 30. listopadu 2012.

Pár slov k našim aktivitám ve společnostech. Členové dozorčí rady HVP, a. s. zvolení za naše Sdružení v roce 2011 vykonávali průběžně svoji činnost v souladu s Obchodním zákoníkem a Stanovami společnosti. Sešli jsme se celkové 14x. Na svých zasedáních dozorčí rada pravidelně projednávala výsledky hospodaření a plnění plánu na rok 2011 a zabývala se naplňováním záměru rozvoje podnikatelských aktivit společnosti v oblasti pojišťovnictví. Sledovali jsme především obchodní činnost, kde došlo z naší iniciativy k personálnímu přeobrazení a přijímaným opatřením ke zkvalitnění činnosti tohoto rozhodujícího úseku pro následující roky.

Na základě přezkoumání řádné a konsolidované účetní závěrky za rok 2011 a na základě předložených zpráv a vlastních poznatků jsme doporučili valné hromadě společnosti schválit řádnou účetní závěrku z rok 2011a konsolidovanou účetní závěrku za rok 2011. Dále DR jako celek doporučuje VH společnosti v souladu s obchodním zákoníkem a zákoníkem práce změnu Stanov posilující její pravomoci v personální oblasti včetně odměňování vrcholného managementu. Jsme přesvědčení, že tato opatření přispějí ke zkvalitnění pojišťovacích aktivit zaměstnanců společnosti, ačkoliv jsme si vědomi negativních dopadů, ekonomických vlivů nastávající kupní sílu klientu pojišťovny. Zvláštní pozornost věnovala vývoji pojistného produktu – povinného ručení, jehož prodej byl zahájen v polovině roku 2008 a škodnímu průběhu u jednotlivých produktů, o němž si vyžádala pravidelné informace, stejně jako o účinnosti opatření přijatých ke zlepšení. Dozorčí rada se rovněž zabývala pravidelnými zprávami o výsledcích kontrol prováděných útvarem vnitřní kontroly.  Dozorčí rada také sledovala hospodaření společnosti První hasičská, a. s. ovládané HVP, a. s., která spravuje nemovitý majetek HVP, a. s. na základě smlouvy uzavřené za běžných obchodních podmínek. Zabývala se také přípravou a převedením činností společnosti Florián Club, s. r. o., která zajišťovala ubytovací a stravovací služby v objektech HVP, a. s., na mateřskou společnost První hasičská. Pár slov k Výzbrojně požární ochrany, a. s. Její majoritní vlastník v závěru loňského roku přestal s námi komunikovat, přes veškerou naši snahu o navázání písemných, telefonických či ústních kontaktů, proto jsme společně s HVP, a. s. a První hasičskou, a. s. uzavřeli dohodu a Artradius Collections B. V. …………, která vymáhala za nás naše pohledávky, kýženého výsledku však nebylo dosaženo. Pan Vágner vyhlásil insolventnost své firmy. Po jednání, která za nás vedl představitel První hasičské, a. s. a následném vzájemném jednání všech akcionářů VPO vzala VPO zpět vyhlášení insolvence. Mimořádná valná hromada rozhodla o řízené likvidaci společnosti. Naše kroky směřují k tomu, aby subjektům SH ČMS byly uznány a zaplaceny pohledávky v plné výši

Výkonný výbor na svém lednovém zasedání schválil do funkce šéfredaktora časopisu Alarm revue pana Ondřeje Kříže, který bezprostředně začal realizovat a 29. února 2012 vyšlo první číslo letošního roku se zUložitměněnou grafikou a obsahem. Jak se to povedlo, můžete posoudit sami. V úvahu však musíme brát, že je to vydání, které úplně změnilo naše dosavadní vnímání Alarmu a vznikalo ve skutečně nezvykle krátkém čase. Věřím, že se bude nadále vylepšovat. Předpokladem toho je snaha pana Kříže navázat užší kontakt se čtenáři, kteří mají možnost pomocí ankety ovlivnit formu a obsah časopisu. Na webových stránkách www.alarmrevue.cz je ještě jedna anketa a ta hovoří o tom, že start nové podoby časopisu je celkem úspěšný. Pouze jedna pětina respondentů hlasovala tak, že se jí více líbil starý časopis.

Dosavadní šéfredaktor Dr. Ivo Havlík udělal za léta své činnosti pro dobrovolné hasiče kus poctivé práce. Při jeho odchodu na zasloužený odpočinek jsem mu předal medaili SH ČMS Za mimořádné zásluhy. Přece jen ještě pár slov. Situace v redakci se komplikovala a nazrávala delší dobu, kolektiv redakce netvořil harmonický celek, netáhl za jeden provaz. To se odrazilo i v nákladu a především v inzerci. Náklady se ocitly v červených číslech. Nehledě na ten fakt, že zaměstnanci (3) dosáhli důchodového věku a neustále se připravovali na odchod do důchodu. Provozovat celostátně časopis se dvěma více jak 65 – letými redaktory je z tohoto pohledu riskantní. I proto VV SH ČMS rozhodl a učinil krok k záchraně tohoto periodika. Nyní jsme před vytvořením Redakční rady, která bude tomuto kroku nápomocná. Předpokládáme, že redakční rada bude pracovat ve složení: Ing. Antonín Maděra – předseda, Mgr. Bohumír Martínek, PhD., Ing. Jan Majer, Ing. Martin Čížek, Doc. Ing. Jiří Lošák, CSc. Jaromír Mrázek, Václav Helis, Antonín Ulrych, Věra Nutilová, Bc. Zdeněk Ondráček, brig. gen. Ing. Miloš Svoboda a Josef Nitra.

Drobných grafických změn doznaly také Hasičské noviny. Vylepšily svůj profil také tím, že nyní přinášejí i více zajímavých rozhovorů. Mnohé z nich si můžeme přečíst na našich internetových stránkách www.dh.cz. Jejich popularita zvětšování pestrosti obsahu neustále roste. Dnes už jsou jen výjimkou dny, kdy není jejich sledovanost více než dva tisíce návštěv denně. To znamená, že se návštěvnost oproti stavu před rokem zvýšila přibližně o 500 zájemců denně.

Dobrá je spolupráce s československým rozhlasem, na jehož vlnách redaktor Ladislav Holomčík informuje o všech našich hlavních akcích. Doufejme, že se podobná spolupráce rozvine i s dalšími sdělovacími prostředky, včetně ČT 4.

 

Dámy a pánové, účastníci jarního Shromáždění starostů 2012!

 

Uzavřeli jsme rok 2011 a zhodnotili jsme zimní pololetí loňského a letošního roku. Bilance je to příznivá, přesto, že jsme v daném období ne vše vyřešili podle našich představ. V zásadě však normy, které jsme si stanovili IV. sjezdem, plnili podle stanoveného plánu. Patří za to dík naprosté většině členů a všem, kteří je v jejich práci podporovali. Rodinným příslušníkům, státním a veřejným organizacím, sponzorům a příznivcům cechu svatého Floriána.

Stojí před námi úkol nezastavit se na dobře nastoupené cestě a pokračovat v daném trendu dál. Plány na tento rok jsou nasměrované k tomu, aby se naše Sdružení nadále rozvíjelo k odpovídajícímu plnění cílů, které jsme si vzali za své. Zvolili jsme si je dobrovolně a nic nám nemůže zabránit, abychom jich neustáli.

 

Milí přátelé!

S mnohými z vás se již za dva týdny sejdu na tradiční hasičské pouti na Svatém Hostýně. S dalšími pak na jiných akcích, které budou zdobit kalendář následujících měsíců. Třeba na mistrovstvích republiky dětí a dorostu v Karlových Varech nebo dospělých v Uherském Hradišti. Na všechny akce pořádané SH ČMS jste všichni srdečně zváni. Zvláště pak na IV. propagační jízdu, která je letos věnována 20. výročí znovuobnovení činnosti Hasičské vzájemné pojišťovny. Poprvé bude mezinárodní za účasti kolegů z Polska a ze Slovenska a pojede se přes Moravskoslezský a Zlínský kraj.

Konečně, setkáme se na našem podzimním shromáždění. Přeji vám, aby se vám dařilo také ve vašem soukromém životě a sešli jsme se ve zdraví s pocity dobře vykonané práce. Hledejme vždy v naší práci body, které nás spojují, nabádají k jednotě a dobrému jménu SH ČMS.

Děkuji

Samozřejmě, tam jsou četné věci musíte mít na paměti o léčivých přípravcích. Můžete si koupit drogy z pohodlí své kanceláře. Co mohou zákazníci nakupovat na webu? Za posledních deset let se sortiment můžete získat na webu je skutečně široká. Některé léky se obvykle používají k léčbě různými typy bakteriálních infekcí, jako je zápal plic a infekcí hrdla. Rozhodně to není všechno. Už jste někdy slyšeli o co koupit Genericky Cialis? Je to účinná látka Sildenafil.

 

plakat chp-2017