Domů » Prevence » ÚO rada prevence » Záznam z 5. 4. 2012
 

Najdete nás na Facebooku

FB-f-Logo  blue 144

Vzdělávání členů SH ČMS

 

LogoSHCMS-Akademik3

Kontakt

SH ČMS

Římská 2135/45

121 07 Praha 2


Telefon: 222 119 501
Fax: 222 119 507
Email: kancelar@dh.cz

IČ: 00442739

DIČ: CZ00442739

Hasičské čtení

HCproklik

Pivo REBEL - akce pro SDH

REBEL

toi-toi

toitoi

ALERION

alerion

Recyklujte s hasiči

www.RSH podzim

Gazza sport

gaza 1

Nadace ADRA

horizontalni logo adra barevne

Volejte s hasiči a UŠETŘÍTE

RSS

feed image

Statistika

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDnes184
mod_vvisit_counterVčera328
mod_vvisit_counterTento týden512
mod_vvisit_counterMinulý týden2092
mod_vvisit_counterTento měsíc6962
mod_vvisit_counterMinulý měsíc9974
mod_vvisit_counterOd 25.9.20095810082
Záznam z 5. 4. 2012 Tisk
Pondělí, 16 Duben 2012 13:38

Záznam z jednání Ústření odborné rady prevence SH ČMS konaného dne 5. dubna 2012 v Praze.

 

Přítomni:

Vedoucí rady:  Ing. Jan Majer,

Za ústředí SH ČMS: Ing. Václav Liška, prof. h.c.

Členové rady: dle prezenční listiny

Omluveni: dle prezenční listiny

Hosté: Ing. Karel Richter, starosta SH ČMS

 

1) Úvod,

Úvodem přivítal vedoucí rady ing. Majer přítomné a oznámil jména omluvených členů, kteří zaslali omluvné e-maily nebo vzkazy před dnem jednání. Omluvili se celkem 4 členové rady.

Následně seznámil s programem jednání, které je jen s malými doplňujícími tématy shodné s programem na pozvánce.

Jednání pokračovalo seznámením se statistikou požárů za rok 2011, která ukázala, že dochází k nárůstu požárů v domácnostech a současně také k nárůstu počtu zraněných a usmrcených osob.

Ve věci loňského jednání s asociací Záchranný kruh bylo dosaženo podpisu smlouvy o spolupráci. SH ČMS se na základě této smlouvy stalo partnerskou organizací. Systém zajišťuje nejdůležitější rady, návody a informace ze světa rizik a nebezpečí a zájemci o umístění odkazu na www stránky asociace mohou za vymezených podmínek tento odkaz na své webové stránky umístit (SDH, obce, školy apod.). Informace a rady jsou garantované odborníky z řad záchranářských subjektů. Systém umožňuje vytváření vlastních informací a aktuálních výstrah lokálního charakteru např. na povodně, vítr apod.

V loňském roce se rovněž uskutečnilo jednání se zástupci o.s. Prevence pro všechny, se kterou byla dohodnuta spolupráce při vydávání propagačních materiálů, především pro mládež.

 

2) Koncepce požární prevence do r. 2016

 

Vedoucí rady představil materiál, který byl zpracován MV GŘ HZS ČR s názvem „Koncepce požární prevence na léta 2012 – 2016“ (dále jen „Koncepce“). Koncepce byla schválena v listopadu 2011 a uvádí nejdůležitější cíle a metody provádění prevence ze strany HZS ČR. V Koncepci je však také počítáno s angažovaností subjektů působících na úseku požární ochrany, zejména s nejpočetnějším subjektem – SH ČMS a to zejména v oblasti preventivně výchovné činnosti.

-         Hlavní poslání prevence: Vytvářet účinnou a společensky prospěšnou ochranu před vznikem požáru a jeho šířením

Motto: Požární prevence je řešení, které se každému vyplatí

Bylo konstatováno, že na základě finančních restrikcí v HZS ČR dojde k některým změnám na úseku personálního obsazení jak jeho represivní tak preventivní složky. Současně je stále aktuální změna – novelizace – zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), ačkoli, dle slov generálního ředitele HZS ČR plk. Ing. Drahoslava Ryby na jednání Výkonného výboru SH ČMS dne 19.1.2012, „není v současné době příznivá situace k předložení změny zákona do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR“.

Návrh změny zákona je připraven a kromě jiných změn se v návrhu počítá i se zavedením sankcí pro obce, které nebudou plnit úkoly na úseku požární ochrany vyplývající ze zákona. To s největší pravděpodobností změní přístup obcí k této problematice směrem k většímu zájmu o zajišťování požární ochrany. Tato skutečnost nejspíše ovlivní přístup obcí k preventistům ve sborech dobrovolných hasičů (v podobě zájmu obcí o využívání znalostí principů prevence a zájem o pomoc v této oblasti ze strany preventistů SHD zejména v oblasti plnění úkolů v samostatné působnosti, vedení dokumentace a další související problematice), ale je i příležitostí pro preventisty SDH býti obcemi lépe vnímáni a obcí lépe přijímáni při nabídce pomoci obcím. Bylo zopakováno, jak obec plní povinnosti na úseku PO v několika oblastech (jako právnické a podnikající fyzické osoby, jako orgán samosprávy a jako orgán státní správy).

Ve věci prevence vůči občanům se na základě skutečností představených ve statistice požárů rozvinula diskuse na téma provádění požárních preventivních kontrol. V této oblasti je možné při splnění některých náležitostí požární preventivní kontroly u občanů provádět. Podmínkami provádění takové činnosti jsou především souhlas občana se vstupem do míst, která jsou obytnými prostory, součinnost s obcí (vyhlášení akce „požární preventivní kontroly v domácnostech“, evidence a proškolení členů kontrolních skupin a jejich identifikace např. průkazy s pověřením, platné společně s občanským průkazem, vedení a předávání zápisů o kontrole apod.  – viz principy předané členům rady v minulosti.

V této souvislosti byl předložen návrh vypracovat vzor průkazky člena SH ČMS jako člena kontrolní skupiny, který by byl umístěn na webové stránky sdružení ke stažení a vyplnění podle předepsaných zásad.

Dále byly také diskutovány dosud navrhované zásady změny Stanov sdružení, které navrhují přiznat okrskům právní subjektivitu a legalizovat jejich organizační strukturu. Od této skutečnosti se odvine i legalizace okrskových preventistů a zásady jejich činnosti. Pro strukturu prevence to bude zlepšení komunikace z úrovně okresních odborných rad směrem k cílové skupině – preventistům ve sborech.

Člen rady p. Aleš Janda vystoupil s dopisem s dotazy vedoucího Okresní odborné rady prevence při OSH Ústí n/Orlicí pana Šáry. Dopis byl již dříve prostřednictvím člena Výkonného výboru SH ČMS pana Bidmoně předán starostovi sdružení a postoupen vedoucímu rady prevence k vyřízení. Byly projednány některé okolnosti vzniku tohoto dopisu a dohodnuty zásady odpovědi tazateli. Odpověď zpracuje a tazateli zašle vedoucí rady Ing. Majer.

 

V průběhu jednání se dostavil starosta SH ČMS Ing. Karel Richter, který promluvil o dosavadním vývoji situace v HZS ČR a k probíhající diskuzi o změně stanov SH ČMS.

 

3) Informace ze sekce Ochrany obyvatelstva

 

V této části byla představena prezentace, kterou na školení funkcionářů SH ČMS v Přibyslavi dne 31.3.2012 uvedl vedoucí Ústřední odborné rady ochrany obyvatel (dále jen „ÚOROO“) představil její vedoucí Mgr. B.Martínek. Ze záměrů ÚOROO vyplývá, že ve sborech budou zaváděni „technici ochrany obyvatel“, kteří se budou podrobovat odborné přípravě, zkouškám a získávat potřebnou odbornost na dobu pěti let. Budou nápomocni činnosti jednotek na úseku zásahové činnosti při mimořádných událostech při živelních pohromách mimo požár, nápomocni v preventivně výchovné činnosti a nápomocni obcím při plnění jejich úkolů na tomto úseku.

Na základě této skutečnosti budou přepracovány otázky ke zkouškám odbornosti preventista tak, že dříve zařazené otázky z oblasti ochrany obyvatelstva budou zcela vypuštěny.  Otázky budou zpracovány odbornicí - členkou rady - pí. Ing. Kalvarovou tak, aby mohly být na www stránkách SH ČMS vyvěšeny do 30.9.2012. Bude k dispozici 60 otázek pro úroveň odbornosti „preventista III“ a 60 otázek pro úroveň odbornosti „preventista II“. Ke každé otázce budou k dispozici 4 odpovědi, z nichž vždy první bude správná. Z tohoto „fondu“ otázek si jednotlivé okresní odborné rady samy sestaví zkušební testy ve variantě A a B o čtyřiceti otázkách a třech odpovědích, z nichž správná odpověď bude umístěna na pozici dle uvážení každé odborné rady. Testy budou sestaveny pro odbornost „preventista III“ a pro odbornost „preventista II“, vždy ve variantě A a B.

V této souvislosti se rozvinula diskuse k výkladu povinností obcí ve věci zřizování vodních zdrojů pro účely hašení požárů. Zákon v ustanovení § 29 odst. 1, písm. k) ukládá obcím povinnost „zabezpečovat zdroje vody pro hašení požárů a jejich trvalou použitelnost a stanovit další zdroje vody pro hašení požárů …“. Vznikla nejasnost v pojmu „další zdroj vody“ a v identifikaci tohoto pojmu. Stanovení dalších zdrojů vody pro hašení požárů a podmínky pro zajištění jejich trvalé použitelnosti jsou podle ustanovení § 15 odst. 1 písm. f) NV 172/2001 Sb., ve znění NV 498/2002 Sb., k provedení zákona o požární ochraně, závazným obsahem požárního řádu obce. Bylo navrženo provedení dotazu na MV GŘ HZS ČR Odboru prevence k vyjasnění pojmu.

 

4) Plnění povinností obcí vyplývajících ze zákona

 

Byla představena prezentace, která přiblížila stav na úseku provádění výkonu kontrolní činnosti v rámci státního požárního dozoru (HZS ČR) u obcí v rámci celé ČR. Nejvíce kontrol u obcí provádí Středočeský a Pardubický HZS kraje. Pardubický HZS pak v této prezentaci použil výsledky kontrol v Pardubickém kraji k procentuelnímu vyjádření počtu provedených kontrol a počtů zjišťovaných závad. Z prezentace jasně vyplývá nedostatečné plnění povinností obcí v oblasti preventivně výchovné činnosti, vydávání požárního řádu obce, vedení dokumentace o jednotce požární ochrany a dalších stanovených povinností. Opětovně byla konstatována nutnost podpory a pomoci obcím v této oblasti ze strany preventistů SDH.

 

5) Závěr

 

Na závěr Ing. Liška požádal členy rady o další aktivní práci a za dosavadní činnost jim poděkoval. Vyzdvihl vystoupení vedoucího rady na školení starostů, který představil účastníkům předpis NV č. 91/2010 Sb., o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv. Výklad takových předpisů je pro funkcionáře SH ČMS nutný, aby byli informováni o legislativě v oboru PO. Vedoucí rady vyjádřil potěšení nad skutečností, že na školení bylo zařazeno téma z prevence a zdůraznil potřebu dalšího výkladu předpisů, které ukládají povinnosti obcím, zejména NV 172/2001 Sb., ve znění NV 498/2002 Sb., k provedení zákona o požární ochraně.

Zaměření odborné přípravy preventistů v r. 2012 se doporučuje na povinnosti obcí na úseku požární ochrany (§ 29 zákona, NV 172/2001 Sb., ve znění NV 498/2002 Sb., výraznou pozornost věnovat vydání obecně závazných vyhlášek obcí, zejména požárního řádu obce.

 

V Praze dne 8. dubna 2012                                Zapsal: vedoucí ÚORP ing. Jan Majer

Samozřejmě, tam jsou četné věci musíte mít na paměti o léčivých přípravcích. Můžete si koupit drogy z pohodlí své kanceláře. Co mohou zákazníci nakupovat na webu? Za posledních deset let se sortiment můžete získat na webu je skutečně široká. Některé léky se obvykle používají k léčbě různými typy bakteriálních infekcí, jako je zápal plic a infekcí hrdla. Rozhodně to není všechno. Už jste někdy slyšeli o co koupit Genericky Cialis? Je to účinná látka Sildenafil.

Aktualizováno Čtvrtek, 18 Říjen 2012 08:54
 

plakat chp-2017