Najdete nás na Facebooku

FB-f-Logo  blue 144

Vzdělávání členů SH ČMS

 

LogoSHCMS-Akademik3

Kontakt

SH ČMS

Římská 2135/45

121 07 Praha 2


Telefon: 222 119 501
Fax: 222 119 507
Email: kancelar@dh.cz

IČ: 00442739

DIČ: CZ00442739

Hasičské čtení

HCproklik

Pivo REBEL - akce pro SDH

REBEL

toi-toi

toitoi

ALERION

alerion

Recyklujte s hasiči

www.RSH podzim

Gazza sport

gaza 1

Nadace ADRA

horizontalni logo adra barevne

Volejte s hasiči a UŠETŘÍTE

RSS

feed image

Statistika

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDnes108
mod_vvisit_counterVčera187
mod_vvisit_counterTento týden888
mod_vvisit_counterMinulý týden1241
mod_vvisit_counterTento měsíc108
mod_vvisit_counterMinulý měsíc5715
mod_vvisit_counterOd 25.9.20096036499
Zápis z 8. 3. 2012 Tisk
Úterý, 20 Březen 2012 18:48

Zápis z jednání Ústřední odborné rady pro vzdělávání SH ČMS (ÚORVZ) dne 8.3.2012 v ÚHŠ SH ČMS Jánské Koupele


(jednání se uskutečnilo v náhradním termínu, plánovaný termín 16.2.2012 byl zrušen z důvodu sněhové kalamity)

Přítomni: doc. Dr. Ing. Miloš Kvarčák, plk.Dr. Ing. Zdeněk Hanuška, Ing. Pavel Haas, Jitka Fabiánová, Mgr. Jan Dumbrovský, Ing. Petr Vícha, Ing. Jan Karger, Ing. Martin Čížek, Bc. Mojmír Studník

Omluveni: doc. Ing. Šárka Kročová, Ph.D, Ing. Jitka Paťavová, Bc. Zdeněk Ondráček

Jednání ÚORVZ zahájil její vedoucí Ing. Karger přivítáním členů rady a informací, že všichni nepřítomni se řádně omluvili z  vážných pracovních, či zdravotních důvodů a přivítal také nového člena rady Ing. Martina Čížka.

Program jednání:

1)       Hodnocení činnosti ÚORVZ za rok 2011

2)       Zabezpečení Univerzity dobrovolného hasiče v roce 2012 .

3)       Zabezpečení školení  členů VV SH ČMS,  starostů  KSH a OSH na rok 2012

4)       Koncepce vzdělávání členů SH ČMS

5)       Různé, závěr

 

K jednotlivým bodům:

1. Hodnocení činnosti ÚORVZ za rok 2011

Hodnocení činnosti ÚORVZ bylo provedeno a odevzdáno v požadovaném termínu ( do konce února 2012) na ústředí SH ČMS

 

2. Zabezpečení Univerzity dobrovolného hasiče v roce 2012

 

Tato vzdělávací akce prvoplánovaně určená funkcionářům OSH a KSH byla v roce 2011 připravena ÚORVZ  a schválena VV SH ČMS. V souladu se stanoveným harmonogramem byl proveden nábor studentů a výuka začala na všech třech plánovaných místech (CHH Přibyslav, ÚHŠ Bílé Poličany a Jánské Koupele). I přes mírné překročení plánovaného počtu studentů (plán byl 90 studentů) však nebyli uspokojeni všichni zájemci. V CHH Přibyslav studium zahájilo 34, v Bílých Poličanech 31 a v Jánských Koupelích 37 studentů. Bohužel však nejsou zastoupeni plošně funkcionáři ze všech KSH. Žádného studenta (anebo minimální počet) má kraj Jihočeský,  Plzeňský, Karlovarský, Ústecký , Středočeský a Liberecký. Z diskuse k této problematice vyšel návrh ÚORVZ aby od roku 2013 byla mimořádně organizována UDH pro funkcionáře těchto krajů, asi nejlépe v CHH Přibyslav (lze však uvažovat i o jiných místech). V souvislosti s tímto bylo diskutováno i ekonomické zabezpečení této vzdělávací akce a v řadách členů ÚORVZ převládl názor opřený o vlastní zkušenosti a to že právě  na vzdělávací akce  lze  relativně nejsnadněji získat dotace ( např. od Krajských úřadů). Jde tedy o to co ÚORVZ doporučuje již dlouhou dobu, tedy o změnu uvažování při tvorbě rozpočtů organizačních složek SH ČMS. Je třeba aby se plánovaly vzdělávací akce a na ně potřebné finance ( v souladu s obecně známou a platnou pravdou, že nejlepší investice je do vzdělávání). Většina  tak zatím bohužel nekoná.

Výuka v rámci UDH již probíhá , na jaro 2012 jsou v každém místě plánovaná 2 víkendová soustředění. První je zaměřeno na historii dobrovolných hasičů a základní dokumenty SH ČMS, druhé pak na počítačovou gramotnost. V Bílých Poličanech a Jánských Koupelích proběhly již obě víkendová soustředění, v CHH Přibyslav zatím jedno. Prozatím vše se daří zabezpečit bez problémů, vysoce je hodnocen aktivní zájem studentů.

V další jednání se ÚORVZ zabývala přípravou podzimních soustředění UDH. Jedno z nich je zaměřeno na požární prevenci a o zabezpečení byla požádána Ústřední odborná rada prevence, která již i zaslala návrh osnov. K těmto osnovám ÚORVZ navrhuje doplnit časové dotace. Tento návrh a některé další připomínky projedná v radě prevence Ing. Vícha.

Dále byl projednáván návrh na zadání ročníkové práce pro studenty UDH v roce 2012 a byl schváleno téma zaměřené na historii dobrovolných hasičů s názvem Regionální osobnosti v dějinách hasičských sborů, žup a okresů. Celé zadání ročníkové práce viz. příloha.

 

3. Zabezpečení školení  členů VV SH ČMS,  starostů  KSH a OSH na rok 2012

Každoročně je pro výše zmíněné funkcionáře zabezpečováno nejméně jednodenní školení. Pro rok 2012 je plánováno na 31.3.2012 do CHH Přibyslavi a zabezpečuje jej ústředí SH ČMS.

 

4. Koncepce vzdělávání členů SH ČMS

Koncepce vzdělávání v SH ČMS je schválena, není však naplňována. Částečně se provádí školení funkcionářů OSH a KSH díky každoročním školením zabezpečovaných Ústředím SH ČMS a díky Univerzitě dobrovolného hasiče. Takřka žádná však není péče v oblasti vzdělávání pro členy a funkcionáře SDH. Tato školení musí organizovat KSH, OSH a SDH na základě aktuálních a místních potřeb. ÚORVZ opakovaně vyzývala a vyzývá k ustanovení vzdělavatelů v SDH a k vytvoření rad pro vzdělávání na úrovni krajů, či okresů ( anebo ať VV OSH a KSH rozšíří své zaměření činnosti i o oblast vzdělávání). V postatě se však nic neděje. Jsou však i výjimky, které by měly být příkladem pro ostatní. Např. OSH Karviná již třetí rok po sobě zabezpečuje školení pro své starosty SDH. A právě  školení starostů SDH pokládá ÚORVZ za velmi důležité pro další rozvoj SH ČMS, starosty SDH je třeba vnímat jako klíčové funkcionáře našeho sdružení. Jak bylo uvedeno optimální je když školení pro starosty SDH budou organizována OSH, ústředí může pomoci doporučením  témat, které by měly navrhnout jednotlivé Ústřední odborné rady a dále pak také studijními materiály. V této oblasti se dlouhodobě nedaří ÚORVZ vytvořit studijní příručku s pracovním názvem Základní znalosti dobrovolného hasiče. Pro většinu oblastí jsou sice již zpracovány návrhy textů , chybí však část týkající se historie dobrovolných hasičů (zde je slib CHH Přibyslav , že bude do konce dubna) a z oblasti vnitrosvazové činnosti ( zde návrh příslušného textu  vytvořil Mgr. Dumbrovský a je ho třeba konzultovat s příslušnou ústřední odbornou radou.). Aktualizaci a kontrolu již vytvořených materiálů dostal za úkol zabezpečit Karger.

V další diskusi se členové znovu vrátily k problematice vytvoření „Elektronické knihovny SH ČMS“ jako možnosti, kde budou soustředěny  na jednom místě potřebné studijní materiály pro potřebu členů a funkcionářů SH ČMS. Výsledkem diskuse je návrh „Koncepce Elektronické knihovny SH ČMS“, která je přílohou tohoto zápisu. Byla dohodnuta i pracovní skupina ve složení Fabiánová, Kvarčák, Studník, Karger, která se bude touto záležitostí zabývat.

 

5. Různé

Dr. Hanuška informoval o vzniku portálu www.hasici-vzdelavani.cz , který je společným projektem MV – GŘ HZS a Střední odborné školy požární ochrany a VOŠ PO ve Frýdku-Místku. Cílem je vytvořit zdroj informací, který bude výrazným přínosem pro oblast odborné přípravy jednotek požární ochrany. Taktéž informoval o připravované e-learningové podobě odborné přípravy jednotek požární ochrany.

Doc. Kvarčák informoval o aktuálně zpracovávané bakalářské práci na FBI VŠB –TU Ostrava zaměřené na mapování činnosti a potřeb starosty SDH. Současně vyzval k podávání námětů, které odráží potřeby dobrovolných hasičů  pro další studentské  práce.

 

6. Usnesení:

Ústřední odborná rada pro vzdělávání SH ČMS

Schvaluje:

zadání ročníkové práce pro studenty UDH pro rok 2012 na téma zaměřené na historii dobrovolných hasičů s názvem Regionální osobnosti v dějinách hasičských sborů, žup a okresů. (Viz příloha)

 

Ukládá:

1) Ing. Kargerovi – zabezpečit aktualizaci a kontrolu již vytvořených materiálů pro příručku „Základní znalosti dobrovolného hasiče“ a současně i zajistit vytvoření chybějících materiálů.

Termín: do konce května 2012

2) Ing. Víchovi – projednat v Ústřední odborné radě prevence připomínky ÚORVZ k osnovám tématu „Požární prevence“ v rámci Univerzity dobrovolného hasiče

Termín: do konce května 2012

 

Doporučuje:

1) KSH. OSH a SDH aby věnovaly větší pozornost vzdělávání svých funkcionářů a členů. Vzdělávací akce zařazovaly do svých plánů práce a ve svých rozpočtech pamatovaly na jejich ekonomické zabezpečení. Ústředním odborným radám SH ČMS pak aby doporučily témata, která by měly být předmětem vzdělávání nižších orgánů (připravit studijní podklady).

2) Navrhovat témata řešící potřeby SH ČMS pro diplomové práce studentů FBI VŠB –TU Ostrava

3) Od roku 2013 mimořádně  zahájit Univerzitu dobrovolného hasiče pro KSH, které nevyužily možnosti přihlásit do tohoto studia své funkcionáře  od roku 2012. Z hlediska dostupnosti nejvhodnějším místem konání se jeví CHH Přibyslav.

Předkládá:

VV SH ČMS ke schválení návrh  „Koncepce Elektronické knihovny SH ČMS“ – viz příloha

 

Přílohy:  Zadání ročníkové práce na rok 20121 pro studenty UDH

Návrh  „ Koncepce elektronické knihovny SH ČMS“

Zapsal: Jan Karger

 

Samozřejmě, tam jsou četné věci musíte mít na paměti o léčivých přípravcích. Můžete si koupit drogy z pohodlí své kanceláře. Co mohou zákazníci nakupovat na webu? Za posledních deset let se sortiment můžete získat na webu je skutečně široká. Některé léky se obvykle používají k léčbě různými typy bakteriálních infekcí, jako je zápal plic a infekcí hrdla. Rozhodně to není všechno. Už jste někdy slyšeli o co koupit Genericky Cialis? Je to účinná látka Sildenafil.

Aktualizováno Úterý, 20 Březen 2012 18:50
 

plakat chp-2017