Najdete nás na Facebooku

FB-f-Logo  blue 144

Vzdělávání členů SH ČMS

 

LogoSHCMS-Akademik3

Kontakt

SH ČMS

Římská 2135/45

121 07 Praha 2


Telefon: 222 119 501
Fax: 222 119 507
Email: kancelar@dh.cz

IČ: 00442739

DIČ: CZ00442739

Hasičské čtení

HCproklik

Pivo REBEL - akce pro SDH

REBEL

toi-toi

toitoi

ALERION

alerion

Recyklujte s hasiči

www.RSH podzim

Gazza sport

gaza 1

Nadace ADRA

horizontalni logo adra barevne

Volejte s hasiči a UŠETŘÍTE

RSS

feed image

Statistika

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDnes203
mod_vvisit_counterVčera185
mod_vvisit_counterTento týden584
mod_vvisit_counterMinulý týden1207
mod_vvisit_counterTento měsíc1791
mod_vvisit_counterMinulý měsíc5814
mod_vvisit_counterOd 25.9.20096043996
Zápis z 19. 1. 2012 Tisk
Pondělí, 06 Únor 2012 14:52

Zápis z jednání Výkonného výboru SH ČMS

19. 1. 2012 v Praze

Přítomni:

VV SH ČMS: Ing. Richter, Ing. Němečková, Doc. Ing. Liška, Ing. Salivar, Ing. Karger, p. Janeba, p. Bidmon, p. Navrátil, p. Hulec, p. Orsák, p. Pátek, p. Páv, p. Pazdera, p. Procházka, p. Pumprla, p. Slámečka, p. Zatloukal, Ing. Čížek, Mgr. Martínek, Ing. Majer, Ing. Maděra, Ing. Maděra, Ing. Aulický

Přizváni: Ing. Jirota, p. Nitra, p. Švejdová, PhDr. Juráň,  Ing. Olšanský, CSc., Stanislav Kotrc

Omluven: Ing. Stržínková, p. Doubrava, p. Jelínek, Ing. Kuběna

 

Jednání zahájil a řídil starosta SH ČMS Ing. Karel Richter.

 

1)   Zahájení, volba ověřovatelů, schválení programu jednání

Zapisovatelka: pí. Tereza Švejdová

Ověřovatelé: p. Lubomír Janeba, p. Stanislav Pumprla

 

Ing. Richter zahájil jednání. Přivítal přítomné členy VV SH ČMS. Následně omluvil nepřítomné
a informoval o tom, jak bude probíhat jednání. Dále vyjmenoval materiály, které obdrželi přítomní poštou a které obdrželi na místě. Následně představil program jednání a krátce ke každému bodu pohovořil.

Hlasování: jednomyslně schváleno.

Usnesení č. 1/2012: VV SH ČMS schvaluje zapisovatelku, ověřovatele a program jednání.

 

2)  Kontrola plnění usnesení

Materiál byl předložen písemně.

Ing. Richter krátce pohovořil ke každému splněnému bodu a stručně okomentoval jednotlivé body v řešení a dlouhodobé úkoly. Uvedl, že doporučuje usnesení č. 44/2011 a č. 72/2011 vyřadit jelikož bod byl splněn. Dále informoval o aktuální situaci ve VPO, a. s. a jednání vedená s předsedou DR VPO, a. s. Ing. Vágnerem v závěru loňského roku s tím, že bude připraven splátkový kalendář vůči SH ČMS a První hasičské, a. s. Na závěr stručně informoval o závěrečných pracích na účetní závěrce HVP, a. s. 
a možnosti navýšení základního kapitálu ze zisku po zdanění. Otázka Fire Editu je řešena v samostatném bodě.

Hlasování: jednomyslně schváleno.

Usnesení č. 2/2012: VV SH ČMS bere „Kontrolu plnění usnesení“ na vědomí včetně připomínek.

 

3) Stížnosti a náměty, souhrnná zpráva za rok 2011

Tento materiál byl předložen písemně.

PhDr. Juráň uvedl, že od října loňského roku se řeší stížnost p. Luďka Sýkory. Závěr ze šetření této situace projedná ÚKRR na svém nejbližším jednání.

p. Pumprla stručně informoval o jednání, které proběhlo v Olomouckém kraji ohledně této stížnosti, kde zastupoval VV SH ČMS. Uvedl, že p. Sýkora opravdu přiznal, že pochybil a je připraven řešit následky.

Hlasování: jednomyslně schváleno.

Usnesení č. 3/2012: VV SH ČMS bere Stížnosti a náměty za rok 2011 na vědomí.

 

4) Činnost Kanceláře SH ČMS, ÚHŠ, CHH a Nadace

K tomuto bodu byly předloženy písemné materiály.

Ing. Aulický stručně okomentoval písemný materiál.

p. Janeba poděkoval všem pracovníkům Kanceláře za celoroční činnost a doporučil starostovi SH ČMS ocenit pracovníky Kanceláře SH ČMS.

Ing. Richter také poděkoval všem pracovníkům Kanceláře SH ČMS za jejich práci
a uvedl, že zrealizuje ocenění pracovníků. Dále pohovořil o zrušené nabídce volného pracovního místa. Uvedl, že na tuto pozici se přihlásili 3 uchazeči řádně v termínu a 1 po termínu. Bohužel ani jeden uchazeč nevyhovoval záměrům výběrového řízení. Vedení SH ČMS se proto rozhodlo výběrové řízení zrušit.

Ing. Karger uvedl, že písemný materiál o činnosti ÚHŠ Jánské Koupele přijde členům VV SH ČMS ihned zítra. Dále stručně informoval o tomto materiálu.

Ing. Richter poděkoval za práci řediteli ÚHŠ i všem pracovníkům ÚHŠ, kteří odvádějí dobrou práci.

Ing. Čížek přítomným předložil písemný materiál – činnost ÚHŠ Bílé Poličany v roce 2011. Dále okomentoval písemný materiál, zdůraznil kritický stav prostorů pro výuku
a pokles proškolených uchazečů.

Následně proběhla krátká diskuse ohledně stavu prostor pro výuku v ÚHŠ BP a možnosti jak ÚHŠ pomoci i z pohledu HVP, a. s.

p. Pátek stručně okomentoval písemný materiál Výroční zpráva CHH Přibyslav, kde je vše dopodrobna uvedeno a ke každému bodu se krátce vyjádřil. Dále se ve stručnosti vyjádřil o činnosti Nadace. Uvedl, že na hospodaření nadace byly vypracovány audity, které byly bez připomínek. Též bylo využito výsledků hloubkové kontroly
o hospodaření, které provedlo Finanční ředitelství Brno. Problém je, že vlivem finanční krize uložené prostředky u České spořitelny přináší malý výnos – došlo ke ztrátám, což ovlivňuje výši nadačního jmění nadace. Z tohoto důvodu bylo již v letošním roce svoláno mimořádné jednání, kde se plánovala strategie, jak vzniklý schodek nahradit, aby byla zachována výše nadačního jmění získaného z NIF.

Ohledně aktuální situace v Nadaci se rozvinula diskuse o finanční pomoci Nadaci ze strany OSH, KSH i SDH. Na závěr Ing. Richter požádal p. Pátka o podrobný seznam dárců, kteří finančně vypomáhají Nadaci.

Ing. Richter poděkoval všem zaměstnancům ÚHŠ Bílé Poličany a Jánské Koupele i CHH Přibyslav za jejich činnost a pracovní nasazení.

Hlasování: jednomyslně schváleno.

Usnesení č. 4/2012: VV SH ČMS bere činnost Kanceláře SH ČMS, ÚHŠ, CHH a Nadace na vědomí.

 

5) Ples SH ČMS

p. Orsák stručně informoval o aktuálních přípravách XVII. Reprezentačního plesu SH ČMS, který se uskuteční 3. 3. 2012 od 20:00 hodin v hotelu Beránek v Náchodě. Uvedl, že jediný problém, který nastal je konání tomboly, jelikož ze zákona je od 1. 1. 2012 povinnost nahlásit konání tomboly a zaplatit poplatek 5.000,-.

Hlasování: jednomyslně schváleno.

Usnesení č. 5/2012: VV SH ČMS bere informace o přípravách Plesu SH ČMS v roce 2012 na vědomí.

 

6) Stav příprav novelizace Stanov SH ČMS

 

K tomuto bodu byl předložen písemný materiál

Doc. Ing. Liška stručně okomentoval písemný materiál a uvedl, že přípravy novelizace Stanov SH ČMS probíhají podle plánu.

Ing. Aulický se dotázal, zda pracovní skupina pro přípravu novelizace Stanov SH ČMS počítá s úpravou Stanov ohledně nového Občanského zákoníku, který od roku 2014 bude rušit občanská sdružení. Ta se musí přetransformovat. Občanský zákoník udává směr spolků a uvádí spousty změny činnostech spolků.

Doc Ing. Liška uvedl, že s touto změnou pracovní skupina počítá.

Hlasování: jednomyslně schváleno.

Usnesení č. 6/2012:  VV SH ČMS bere informace o přípravách novelizace Stanov SH ČMS v roce 2012 na vědomí.

 

7) Zahraniční spolupráce SH ČMS

K tomuto bodu byl předložen písemný materiál

Ing. Richter stručně okomentoval písemný materiál.

Hlasování: jednomyslně schváleno.

Usnesení č. 7/2012: VV SH ČMS bere písemné informace o zahraniční spolupráci SH ČMS v roce 2011 a plány výjezdů SH ČMS do zahraničí na rok 2012 na vědomí.

 

8) Návrhy na vyznamenání

Ing. Richter stručně okomentoval předložené návrhy na vyznamenání. Na závěr uvedl, že v měsíci květnu bude udělován Zasloužilý hasič JUDr. Jozefu Minárikovi, presidentovi DPO SR.

Hlasování: jednomyslně schváleno.

Usnesení č. 8/2012: VV SH ČMS schvaluje návrhy na vyznamenání.

 

9) Různé

V úvodu bodu přivítal starosta SH ČMS generálního ředitele HZS ČR plk. Ing. Drahoslava Rybu. Popřál mu hodně zdraví a pracovní i osobních úspěchů do nového roku a následně představil všechny členy VV SH ČMS.

plk. Ing. Ryba poděkoval za přivítání a uvedl, že měl vždy blízko k dobrovolným hasičům, je také dlouhodobým členem SH ČMS. Uvedl, že spolupráce HZS i SH ČMS bude jistě na dobré úrovni ve všech úsecích.

p. Páv položil generálnímu řediteli HZS otázku ohledně JSDHO. Proč se strojníci a velitelé neškolí na školách SH ČMS? Vyjádřil názor, že školení na stanicích se odbývá. Uvedl, že kdyby krajští ředitelé HZS dostali doporučení od GŘ HZS, aby prováděli školení na školách SH ČMS školení by jistě dostalo správnou úroveň.

plk. Ing. Ryba vyjádřil souhlas s p. Pávem a uvedl, že tuto připomínku již slyšel několikrát a jeho náměstek na úseku vzdělávání dostal tento problém za úkol. Cílem všech je jistě, aby školení probíhalo na úrovni a aby byl kladen důraz na praktickou část školení.

p. Slámečka informoval o blízkém kontaktu s plk. Ing. Rybou v období, kdy působil jako krajský ředitel HZS kraje Vysočina. Dotázal se, zda je možné rušit JSDHO aniž by o tom samotní hasiči věděli. Uvedl, že nepamatuje situaci, kde by rušili JSDHO když je v obci SDH.

plk. Ing. Ryba uvedl, že pokud se ruší JSDHO musí HZS ČR souhlasit se zrušením.

Ing. Majer se dotázal, zda bude změna zákona o PO a jaký je její časový horizont.

plk. Ing. Ryba odpověděl, že na změně zákona o PO se pracuje, ale v tuto chvíli není vhodná doba dát tento návrh do Parlamentu ČR.

Ing. Maděra se dotázal na financování odborné přípravy členů JSDHO a systému rozdělování peněz v hl. m. Praha.

plk. Ing. Ryba uvedl, že pokud jsou tyto peníze předány HZS, jsou následně rozděleny, ale pokud je to v kompetenci v tomto případě Magistrátu hl. města Prahy, o rozdělení tedy rozhoduje Magistrát.

p. Navrátil se dotázal na situaci ohledně získávání financí prostřednictvím pojišťoven – další zdroj financování.

plk. Ing. Ryba odpověděl, že tento záměr je i Hasičského záchranného sboru, ale vše záleží na projednání a vyjádření Parlamentu ČR.

Ing. Salivar vyjádřil souhlas s plk. Ing. Rybou a uvedl, že velice záleží, co přinese finanční krize.

Následně proběhla diskuse ohledně finančních záležitostí ze strany Parlamentu ČR k dobrovolným hasičům, vzdělávání dobrovolných hasičů atd.

Doc. Ing. Liška navrhl udělat analýzu, jak jsou legislativně zajištěny příspěvky pojišťoven do fondů zábrany škod v okolních státech. Tuto analýzu předložit Svazu měst a obcí a poslancům PSP ČR.

Ing. Salivar uvedl, že je nutné, aby HZS i dobrovolní hasiči drželi při sobě a vyjadřovali stejné názory ohledně požární ochrany.

Ing. Němečková se dotázala generálního ředitele na možnost sepsání tzv. centrální dohody ohledně využívání sportovních areálů HZS. Reprezentace dorostu trénuje ve sportovních areálech HZS ČR, každé HZS má jiné požadavky a pokaždé jiné formuláře a jiné dohody. Bylo by dobré pro obě strany, jak HZS, tak SH ČMS mít tuto záležitost vyřešenou přímo s GŘ HZS a na detailních záležitostech už se pak domlouvat přímo s místní HZS.

Plk. Ing. Ryba uvedl, že o této záležitosti se jistě poradí dále a vyjádřil souhlas s tímto nápadem.

Ing. Salivar uvedl, že ÚORV a HZS ČR se v rámci rady scházejí vždy s příslušným zástupcem HZS a úzce spolupracují na konkrétním problému či situaci. Velmi si tento způsob spolupráce chválí.

Na závěr návštěvy generálního ředitele HZS ČR proběhla diskuse ohledně spolupráce HZS ČR s Ústředními odbornými radami SH ČMS. Z diskuse vyplynuj jednoznačný názor, že je vždy dobré spolupracovat a diskutovat nad daným problémem či situací.

Starosta SH ČMS představil přítomným členům VV SH ČMS novináře pana Ondřeje Kříže, kterého pozval, aby představil svou vizi jak zatraktivnit časopis Alarm Revue.

p. Kříž se přítomným stručně představil a následně představil svůj návrh na novou změnu časopisu Alarm Revue. Mimo jiné uvedl, že je zapotřebí založit Alarm Revue web, kde by byla anketa co by dobrovolní hasiči chtěli mít ve svém časopisu. Nejprve je důležité zaměřit se na členy SH ČMS a následně až pak na veřejnost. V časopise by měly být více rozhovory, něco pro muže i ženy, silným článkem v SH ČMS jsou přece i děti, proto by bylo vhodné jim věnovat min. dvoustránku v časopise.

Ing. Salivar se dotázal, zda má již rozmyšlenou úvahu o ekonomice.

p. Kříž uvedl, že je prvotní rozhodit sítě po tiskárnách a vyslechnout si jejich nabídky. V dnešní době si bohužel tiskárny říkají nemalé peníze, proto je tato stránka činnosti velice důležitá. Dále je potřeba rozhodnout jak velká má být redakce. On sám může pokrývat činnosti redakční i grafickou, tím by časopis šetřil na grafikovi. Nicméně i při možných úsporách musí být tzv. vstupní investiční balíček.

Ing. Salivar uvedl, že je důležité aby se VV SH ČMS rozhodl kolik chce do tohoto tzv. vstupního balíčku investovat a jaký interval si stanoví na možnost změny časopisu a pokud se tato možnost ukáže jako negativní tak pak tedy definitivně časopis zrušit. Dále uvedl, že cílová skupina pro časopis jsou dobrovolní hasiči.

p. Páv se dotázal p. Kříže, zda je za rok schopný sdělit, zda je časopis výdělečný a změna mu prospěla.

p. Kříž odpověděl p. Pávovi, že ano.

Doc. Ing. Liška uvedl, že je potřeba, aby Hasičské noviny a Alarm Revue spolu úzce spolupracovali. Dále namítl, že pokud cílová skupina pro časopis jsou dobrovolní hasiči, inzerce se tímto dle jeho názoru  velmi zužuje.

Následně proběhla diskuse, kde se členové VV SH ČMS dotazovali p. Kříže na teoretické i praktické problémy a možnosti jak časopis zatraktivnit jako např. změna desingu, zda by měl být Alarm Revue časopis, či spíše magazín, možnost inzerce, distribuce, zaměření časopisu – nejen pro dobrovolné hasiče, ale pro celé jejich rodiny včetně mladých hasičů.

Po odchodu p. Kříže vybídl Ing. Richter přítomné členy k diskusi, zda VV SH ČMS umožní p. Křížovi změnit a zatraktivnit časopis Alarm revue z pozice šéfredaktora.

p. Bidmon uvedl, že je potřeba si dopředu stanovit jaké finanční prostředky investuje SH ČMS do začátku této změny.

p. Janeba a Ing. Jirota odpověděli, že v rozpočtu jsou přesně dané částky, které se ročně investují do Alarm revue a tímto je tzv. hranice investování dána.

Doc. Ing. Liška uvedl, že v písemném materiálu Ing. Stržínkové není rozklíčována položka tisku
a distribuce. Dále se dotázal, co bude mít přesně p. Kříž na starosti a následně vyjádřil názor, že si není jistý zda je dobré toto riziko podstupovat.

Po rozsáhlé diskusi ohledně redakčních činností p. Kříže a jeho šanci časopis změnit přijal VV SH ČMS
usnesení.

 

Hlasování: 22 pro, 0 proti, 1 zdržel (Doc. Ing. Liška)

Usnesení č. 9/2012: VV SH ČMS schvaluje změnu šéfredaktora časopisu Alarm Revue. Funkcí šéfredaktora pověřuje p. Ondřeje Kříže , který je předsedou občanského sdružení "TO JE ONO", jehož poslání je propagace svébytnosti české kultury a zachování kulturních národních tradic.

 

Ing. Richter představil přítomným ročenku Sdružení sportovních svazů ČR, kde SH ČMS je již uveden jako člen Sdružení sport. svazů ČR . Dále informoval o proběhnutém jednání ČNV CTIF. Na závěr uvedl, že na ústředí SH ČMS přišla pozvánka na Podunajskou komisi CTIF, která proběhne v německém Regensburgu ve dnech 16. a 17. února 2012.

Hlasování: jednomyslně schváleno.

 

Usnesení č. 10/2012: VV SH ČMS schvaluje Ing. Richtra v doprovodu Ing. Oldřicha Lukše jako zástupce SH ČMS na jednání Podunajské komise CTIF, které se uskuteční 16. a      17. února 2012.

Ing. Richter přečetl dopis MSH Praha, kde žádají o souhlas VV SH ČMS vyměnit zástupce v ÚORM z důvodu změny vedoucího OORM. Následně požádal VV SH ČMS o schválení měsíčního paušálu pro Kancelář SH ČMS 3000,- na fond starosty SH ČMS a 2000,- pro pana Pikulu na údržbu Hasičského domu. Rovněž požádal o schválení ročního paušálu pro členy VV SH ČMS a členy ÚKRR.

Hlasování: jednomyslně schváleno.

Usnesení č. 11/2012:

1) VV SH ČMS schvaluje měsíční provozní zálohy pro Terezu Švejdovou 3000,- na fond starosty SH ČMS a pro Karla Pikulu 2000,- na údržbu objektu Hasičského domu.

2) VV SH ČMS schvaluje roční paušál pro členy VV  SH ČMS a ÚKRR na zajišťování úkolů dané Stanovami SH ČMS.

 

Ing. Maděra uvedl, že bývalý vedoucí OORM jako důvod své rezignace uvedl nedostatek času.

Ing. Němečková reagovala na dopis MSH Praha a uvedla, že pokud VV schválí tuto změnu, ÚORM samozřejmě akceptuje požadavek MHS Praha. Zároveň však požádala VV, aby do budoucna zachoval důvěru svým poradním orgánům, kterými jsou ÚOR tak, jak byly zvoleny, např. ÚORM pracuje na vysoké úrovni, jednotlivý členové mají své úkoly, řídí pracovní skupiny a podobně a je velmi složité koncepčně pracovat na dlouhodobých úkolech, pokud neustále přichází neopodstatněné změny. ÚOR jsou ústředními poradními orgány, neměly by řešit neshody či nedostatky na krajské úrovni. Dále požádala VV o schválení trvalých pracovních skupin při ÚORM, které byly obměněny a doplněny k 1.1.12012 a poděkovala všem KSH, které dodali svého zástupce do skupiny pro činnost rozhodčích. Rovněž požádala KSH Jihomoravského a Olomouckého o jejich návrhy.

Hlasování: jednomyslně schváleno.

 

Usnesení č. 12/2012:

1) VV SH ČMS schvaluje změnu zástupce MSH Praha v ÚORM.

2) VV SH ČMS schvaluje pracovní skupinu při ÚORM pro soutěžní činnost MH a dorostu: Miroslav Svoboda, Jaroslav Vlášek, Kateřina Orgoníková, Tomáš Zdražila, Mgr. Martina Crháková,  Pavel Uher

3) VV SH ČMS schvaluje pracovní skupinu při ÚORM pro činnost rozhodčích: Jiří Zloch, Jaroslava Čečrdlová, Jiří Valenta, Jaroslav Frána, Vladimír Ježek, Jaroslav Feller, Jindra Kvapilová, Pavel Borůvka, Markéta Oprchalská, Jiří Rakušan, Vlastimil Nevařil, Lubomír Kahánek

Ing. Němečková stručně informovala o komisi dobrovolnictví, která působí při MV a které je členem, zejména zmínila nutnost zakládání PANELŮ humanitárních organizací a NNO při KÚ, jako příklad uvedla Jihočeský kraj. Dále uvedla, že jednání s RWE o soutěži RWE Dobrovolní hasiči roku 2012 se bude konat příští týden a VV bude informován na dalším jednání. Rovněž vyjmenovala KSH, které mají své zástupce v reprezentaci dorostu 2012. Aktuálně informovala o dotacích MŠMT a vyúčtování OSH.

p. Bidmon pouze doplnil Ing. Němečkovou a uvedl, že se společně se zástupci KSH karlovarského kraje zúčastnili jednání s KÚ a HZS Karlovarského kraje ohledně pořádání MČR dětí a dorostu, které se bude konat v Sokolově. Jednání proběhlo a vše je ve fázi příprav, na dobré úrovni a zatím nenarazili na žádný problém. Podpora pro uskutečnění celorepublikové soutěže je z KÚ i HZS Karlovarského kraje.

Ing. Aulický požádal vedoucí ÚORad, aby podklady o činnosti své ÚORady do Výroční zprávy SH ČMS za rok 2011 dodali do konce února. A dle usnesení č. 70/2011 požádal starosty KSH, aby i tak oni učinili do konce února a dodaly své shrnutí činnosti o KSH Kanceláři SH ČMS. Dále se stručně zmínil o Evidenci členů SH ČMS, kde byl pravděpodobně odhalen problém ohledně číslování členů SH ČMS. Uvedl, že dokud nebudou pracovat v programu Evidence SH ČMS všechny OSH bude stále potřeba písemná forma Hlášení o činnosti OSH. Na závěr se zmínil o požadavku Sdružení sportovních svazů ČR, kde požadují informaci ohledně majetku, což pro SH ČMS bude pravděpodobně znamenat v budoucnu přidat kolonku ohledně majetku do formuláře Hlášení o činnosti.

p. Kotrc stručně informoval o aktuálních přípravách čtvrté propagační jízdy SH ČMS.

p. Procházka se zmínil o možnosti získání stadionu pro HZS ČR i KSH v Jihomoravském kraji.

 

10) Závěr jednání

Ing. Richter poděkoval za aktivní přístup k jednání a popřál přítomných šťastný návrat domů.

 

Samozřejmě, tam jsou četné věci musíte mít na paměti o léčivých přípravcích. Můžete si koupit drogy z pohodlí své kanceláře. Co mohou zákazníci nakupovat na webu? Za posledních deset let se sortiment můžete získat na webu je skutečně široká. Některé léky se obvykle používají k léčbě různými typy bakteriálních infekcí, jako je zápal plic a infekcí hrdla. Rozhodně to není všechno. Už jste někdy slyšeli o co koupit Genericky Cialis? Je to účinná látka Sildenafil.

Aktualizováno Pondělí, 06 Únor 2012 15:00
 

plakat chp-2017