Najdete nás na Facebooku

FB-f-Logo  blue 144

Vzdělávání členů SH ČMS

 

LogoSHCMS-Akademik3

Kontakt

SH ČMS

Římská 2135/45

121 07 Praha 2


Telefon: 222 119 501
Fax: 222 119 507
Email: kancelar@dh.cz

IČ: 00442739

DIČ: CZ00442739

Hasičské čtení

HCproklik

Pivo REBEL - akce pro SDH

REBEL

toi-toi

toitoi

ALERION

alerion

Recyklujte s hasiči

www.RSH podzim

Gazza sport

gaza 1

Nadace ADRA

horizontalni logo adra barevne

Volejte s hasiči a UŠETŘÍTE

RSS

feed image

Statistika

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDnes136
mod_vvisit_counterVčera211
mod_vvisit_counterTento týden136
mod_vvisit_counterMinulý týden1378
mod_vvisit_counterTento měsíc2721
mod_vvisit_counterMinulý měsíc5814
mod_vvisit_counterOd 25.9.20096044926
Zápis z 14. 11. 2011 Tisk
Pondělí, 05 Prosinec 2011 08:04

Zápis  z jednání  ÚORVO  konaného  dne  14.11.2011  v Praze.

Přítomni: dle prezenční listiny

Zapsala: Dagmar  Hladíková

Program jednání:

1) Zahájení jednání ÚORVO a schválení programu

2) Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání ÚORVO

3) Informace z činnosti AZH SH ČMS

4) Zkušenosti z používání programu „Členská základna“

5) Informace z jednání pracovní skupiny pro přípravu nových Stanov SH ČMS

6) Pokyny pro konání U3V

7) Projednání úprav předpisů SH ČMS

8) Založení úkolu Zpráva o činnosti ÚORVO za rok 2011

9) Příprava plánu práce ÚORVO na rok 2012

10) Různé a organizační záležitosti - informace z jednání orgánů SH ČMS

11) Rekapitulace přijatých závěrů, ukončení jednání ÚORVO

K bodu 1 a 2) Zasedání ÚORVO, které se uskutečnilo v Praze, zahájil a řídil 1.náměstek starosty SH ČMS a vedoucí rady  p.Janeba, který v úvodu objasnil členům  svou nepřítomnost a důvod k odložení jednání rady, omluvil nepřítomnost řádně omluvených členů rady (viz prezenční listina), včetně ředitele Kanceláře Ing.Aulického, který byl služebně mimo Prahu. Seznámil přítomné s  programem jednání a doporučil jeho rozšíření o projednání návrhu na doplnění Statutu vyznamenání  a odpovědi na dopisy týkající se problematiky spojené s vnitroorganizační činností. Rozšířený program zasedání byl přítomnými schválen bez připomínek. Dále provedl kontrolu plnění usnesení z minulého zasedání rady, s konstatováním – splněno, v platnosti zůstává pouze usnesení č. 10/11. Poté  předal dalším přítomným jmenovací dekrety.

Po diskuzi byl přijat tento závěr :

14/11 ÚORVO  bere na vědomí informace vedoucího rady a současně

schvaluje rozšířený program dnešního  jednání ÚORVO.

K bodu 3) Na úvod tohoto bodu hovořil vedoucí AZH SH ČMS p.Netík, informoval o činnosti krajských aktivů, jichž se průběžně zúčastňuje. Konstatoval vcelku spokojenost z těchto jednání, drobné problémy jsou v Karlovarském kraji – blahopřání, která zástupce rozesílá jubilantům z řad ZH, hradí z vlastních prostředků nikoliv za pomoci kraje. Informoval o různých aktivitách, které jsou v jednotlivých krajích pro držitele titulu ZH pořádány – setkání, rekreace, výlety, apod. V závěru pak konstatoval, že v okresech tato aktivita není tak výrazná.

Po diskuzi byl přijat tento závěr:

15/11 ÚORVO  bere na vědomí informace z činnosti AZH SH ČMS.

K bodu 4) Vzhledem k nepřítomnosti ředitele Kanceláře Ing.Aulického předal vedoucí rady p.Janeba slovo jednotlivým členům, aby vyjádřili svůj názor a zkušenosti z využívání programu „Členská základna“ v praxi:

pí. Maděrová – požaduje znovu povolit odhlašování členů SDH v prodlouženém termínu (jako v roce 2010), připojili se i další členové rady.

p. Černý – upozornil na dvojí verzi hlášení – je zapotřebí sjednotit Hlášení o činnosti v písemné podobě s programem, přehled aktivity považuje za souhrn nesmyslných čísel – doporučuje návod, aby vyplňovali všichni stejně, nelze vytisknout návrh na vyznamenání, ukončil konstatováním, že některé připomínky jsou dlouhodobé a stále schází reakce na ně.

pí. Steinerová – považovala by za vhodné, aby konkrétní připomínky byly názorně řešeny přímo na školeních  p.Studníkem.

Členům bylo připomenuto, že své připomínky nemohou OSH  posílat přímo p.Studníkovi, ale pouze řediteli Kanceláře Ing. Aulickému, který má program na starosti.

Po diskuzi byl přijat tento závěr:

16/11 ÚORVO  bere na vědomí informace svých členů při používání programu „Členská základna“ a vzhledem k nepřítomnosti ing. Aulického a  doporučuje směřovat své připomínky přímo k Ing. Aulickému, který je oprávněn k jednání s p. Studníkem.

K bodu 5) Vzhledem k nepřítomnosti obou našich zástupců v komisi pro přípravu nových Stanov SH ČMS – p.Slámečky a Ing.Hanáka, připomenul vedoucí rady  stránky určené k veřejné diskuzi na toto téma, doporučil k zveřejněným materiálům zaujmout stanovisko ať už podpůrné či zamítavé, jen tak bude možné připravit a zpracovat vyhovující dokument. V diskuzi Ing. Kuběna upozornil na abdikaci p.Slámečky v této komisi, vyjádřil svůj názor na obsažnost materiálu – z jeho pohledu nedostatečnou, stejně jako zainteresovanost členů SDH. Vedoucí rady upozornil, že se stále čeká na nové obecně platné právní předpisy, které je nutno do dokumentu zapracovat. Dalším zástupcem VV SH ČMS v této pracovní skupině je p. Hulec. Host dnešního jednání – starosta SH ČMS Ing. Richter konstatoval, že sbory potřebují strohé stanovy s  jasně vymezenými právy a povinnostmi, což z právního hlediska je velmi problematické. Dále hovořil k problémům týkajícím se Statutu vyznamenání, k problematice SH ČMS na příští rok včetně výhledu očekávané finanční situace – problémy, o možnosti zákazu sponzorů, o příspěvcích  z hazardu pro hasiče - vše prozatím v jednání, nic není uzavřeno.

Po diskuzi byl přijat tento závěr:

17/11 ÚORVO bere na vědomí informace k problematice tvorby nových stanov SH

ČMS  a  informace ing. Richtra, starosty SH ČMS.

K bodu 6) Písemný materiál k tomuto bodu  dostali starostové OSH na SS OSH v Přibyslavi, koncepce 3-letého studia byla schválena pod názvem „Univerzita dobrovolného hasiče“, členům rady bylo sděleno, že se opět počítá s přednáškami, které bude ÚORVO zabezpečovat.

Po diskuzi byl přijat tento závěr:

18/11 ÚORVO bere na vědomí informace i pokyny pro konání dalšího ročníku

„University dobrovolného hasiče“.

K bodu 7) V tomto bodu  informoval vedoucí rady p.Janeba, že připomínkový materiál ke stávajícím předpisům SH ČMS  poslal pouze p.Pazdera. Jeho připomínky se týkaly absence kompetencí okrsků jak v jednacím tak volebním řádu. K tomuto názoru se připojil také p.Černý, který rovněž dodá svůj písemný materiál. Vedoucí se znovu obrátil na členy ÚORVO, aby revizi předpisů SH ČMS  věnovali trvalou pozornost a dohodli další  termín pro zaslání svých připomínek.

Po diskuzi byl přijat tento závěr:

19/11 ÚORVO  bere na vědomí informace k úpravě předpisů SH ČMS a  ukládá

p.Janebovi došlý materiál zpracovat a rozeslat členům rady, kteří se k němu

vyjádří a svým členům, zaslat p. Janebovi další připomínky a náměty pro

úpravu  předpisů a směrnic SH ČMS.

T: do 31.12.2011

K bodu 8) Zprávu o činnosti ÚORVO za rok 2011 zpracuje písemně  vedoucí rady p.Janeba Materiál pošle členům rady k  připomínkám a poté doplněný předloží VV SH ČMS na lednovém zasedání.

Po diskuzi byl přijat tento závěr:

20/11 ÚORVO  bere na vědomí podanou informaci a  ukládá vedoucímu rady

p.Janebovi předložit členům rady písemný materiál k připomínkám a doplněný

předložit  VV SH ČMS v lednu 2012.

Předložit členům ÚORVO                    T: do 10.12.2011

Předložit VV SH ČMS              T: 19.1.2012

K bodu 9) Plán práce ÚORVO na rok 2012 předložil členům vedoucí rady p.Janeba, členy  bylo upřesněno a schváleno datum únorového zasedání, které se uskuteční v Praze, výjezdní do Moravskoslezského kraje se přesouvá na září. Vedoucí rady p.Janeba doplnil, že po zkušenostech z předchozích let doporučuje, aby školení funkcionářů bylo opětovně spojené s jednáním ÚORVO.Materiál upřesnění a dopracuje p.Janeba a bude poslán členům rady spolu se zápisem dnešního zasedání.

Po diskuzi byl přijat tento závěr:

21/11 ÚORVO  bere na vědomí předložený plán činnosti na rok 2012, schvaluje

datum únorového zasedání  tj.15.2.2012 v Praze  a  ukládá vedoucímu rady

p.Janebovi materiál doplnit a odeslat členům ÚORVO.

K bodu 10) V různém byl jako první projednáván dodatečně schválený bod dnešního programu o  projednání návrhu na doplnění Statutu vyznamenání, tento doplněk se týká objasnění myšlenky pro udělování nejvyššího vyznamenání SH ČMS a to „Záslužného řádu českého hasičstva“. Materiál zpracoval a předložil v písemné podobě člen VV SH ČMS a člen  ÚORVO p.Pazdera. V diskuzi bylo dohodnuto, že členové rady budou posílat připomínky k tomuto materiálu na e-mail OSH Tábor přímo p.Pazderovi, materiál bude předložen v různém na VV SH ČMS  15.2.2012  v Přibyslavi. V diskuzi dále zazněla řada připomínek ke stávajícímu Statutu vyznamenání, kterou ukončil vedoucí rady s tím, že všechny připomínky pošlou členové rady na e-maily pí.Hladíkové do Kanceláře SH ČMS a vedoucímu rady p.Janebovi do konce tohoto roku.

Po diskuzi byl přijat tento závěr:

22/11 ÚORVO  bere na vědomí materiál k „Záslužnému řádu“ a  doporučuje jeho

předložení na VV SH ČMS 15.2.2012  a  ukládá všem členům rady poslat

připomínky ke Statutu vyznamenání na e-maily pí. Hladíkové a vedoucího rady

p.Janeby.

T: do 31.12.2011

Dalším dodatečně schváleným bodem byly odpovědi na dopisy s vnitroorganizační tématikou. K tomuto bodu vystoupil p.Janeba:

SDH Šelešovice – informace k „Čestnému funkcionáři“ – prodiskutováno, odpoví p.Janeba KSH Plzeňský – zpochybnění  zástupce za odstupujícího člena KORM, prodiskutováno, odpoví p.Janeba

Posledním bodem v různém byly informace ze zasedání orgánů SH ČMS, kde vedoucí rady doporučil členům pročíst zápisy z jednání orgánů SH ČMS  na webových stránkách SH ČMS. Toto doplnil p.Pazdera o informace týkající se financí na rok 2012, kterých bude nedostatek a stav a situaci ve VPO označil za velmi špatnou.

K bodu 11)  Na závěr dnešního zasedání ÚORVO vedoucí rady p. Janeba poděkoval všem členům ÚORVO za účast i jejich aktivitu, kterou prokazovali nejen na dnešním zasedání, ale v průběhu celého roku. Připomněl nadcházející složité období nejen pro dobrovolné hasiče, které bude nutné překonat. Popřál členům spokojené a šťastné  svátky vánoční, úspěšné zakončení roku 2011 a do Nového roku 2012 popřál vše dobré, hlavně zdraví a spokojenost v soukromém i profesním životě. Závěrem pak připomněl termín dalšího zasedání rady znovu v Praze  a to 15. února 2012.

Samozřejmě, tam jsou četné věci musíte mít na paměti o léčivých přípravcích. Můžete si koupit drogy z pohodlí své kanceláře. Co mohou zákazníci nakupovat na webu? Za posledních deset let se sortiment můžete získat na webu je skutečně široká. Některé léky se obvykle používají k léčbě různými typy bakteriálních infekcí, jako je zápal plic a infekcí hrdla. Rozhodně to není všechno. Už jste někdy slyšeli o co koupit Genericky Cialis? Je to účinná látka Sildenafil.

Aktualizováno Čtvrtek, 05 Leden 2012 13:33
 

plakat chp-2017