Domů » Prevence » ÚO rada prevence » Záznam z 27. 10. 2011
 

Najdete nás na Facebooku

FB-f-Logo  blue 144

Vzdělávání členů SH ČMS

 

LogoSHCMS-Akademik3

Kontakt

SH ČMS

Římská 2135/45

121 07 Praha 2


Telefon: 222 119 501
Fax: 222 119 507
Email: kancelar@dh.cz

IČ: 00442739

DIČ: CZ00442739

Hasičské čtení

HCproklik

Pivo REBEL - akce pro SDH

REBEL

toi-toi

toitoi

ALERION

alerion

Recyklujte s hasiči

www.RSH podzim

Gazza sport

gaza 1

Nadace ADRA

horizontalni logo adra barevne

Volejte s hasiči a UŠETŘÍTE

RSS

feed image

Statistika

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDnes2
mod_vvisit_counterVčera613
mod_vvisit_counterTento týden615
mod_vvisit_counterMinulý týden3190
mod_vvisit_counterTento měsíc2980
mod_vvisit_counterMinulý měsíc11378
mod_vvisit_counterOd 25.9.20095861509
Záznam z 27. 10. 2011 Tisk
Čtvrtek, 03 Listopad 2011 11:32

Záznam z jednání Ústření odborné rady prevence SH ČMS konaného dne 27. října 2011 v Praze.

 

Přítomni:

Vedoucí rady:  Ing. Jan Majer,

Za ústředí SH ČMS: Ing. Václav Liška, prof. h.c.

Členové rady: dle prezenční listiny

Omluveni: dle prezenční listiny

Hosté: Mgr. plk. Pavel Nejtek, ředitel Odboru prevence HZS Pardubického kraje

Pplk.Ing. Miroslava Nejtková, MV GŘ HZS – Institut OOB Lázně Bohdaneč

 

 

 

1) Úvod, představení hostů, občanského sdružení Prevence pro všechny,

 

Vedoucí rady přivítal přítomné, zvláště dnešní hosty, kteří byli pozváni za účelem seznámení členů rady s účinnými metodami a prací v oblasti preventivně výchovné činnosti, nejvhodnějšími materiály, které při každodenním používání připomínají zásady požární bezpečnosti a zásady prevence a dalšími postupy v této oblasti a s cílovými skupinami, na které je potřebné preventivně výchovnou činnost (PVČ) zaměřovat. Připomněl, že na základě jarního jednání se zástupci o.p.s Záchranný kruh (ZK) reprezentované pí. Ing. Veronikou Krajzovou, byla oběma stranami (ZK x SH ČMS) podepsána smlouva o partnerství v oblasti prevence požárů a mimořádných událostí. Již dnes je www na stránkách o.p.s. znak SH ČMS vedle ostatních partnerů, jako je HZS ČR, ZZS, policie ČR a další subjekty. Produkty ZK je možné v plné šíři zdarma využívat v  PVČ prováděné SH ČMS. Naopak ZK může od SH ČMS vyžadovat rozbory a některé relevantní podklady pro tvorbu svých dalších produktů.

 

Ing. Liška seznámil radu s výsledky průzkumu, který dělala agentura STEM a ze které vyplývá, že lidé obecně lépe přijímají informace z tištěných materiálů než z i-netu. Proto tištěné materiály mají v PVČ stálé své opodstatnění a je potřebné je vydávat. Problémem je financování. Za účelem získání partnera v oblasti spolufinancování PVČ navrhuje spojit se s předsedou Svazu měst a obcí (SMO) p. Jiránkem, v současné době starostou města Kladno, který by z prostředků SMO uvolnil neupřesněnou částku na vydávání materiálů pro obce v oblasti plnění povinností na úseku požární ochrany (PO) a ochrany obyvatel obcemi.

 

2. Návrh změny právních předpisů oboru PO, zejména zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a souvisejících předpisů

 

Ing. Majer seznámil radu se zásadami návrhu změn právních předpisů na úseku PO, zejména záměrem novely zákona o HZS (zák. 248/2000 Sb.), která vyvolá změnu souvisejících zákonů, mj. i zákona 133/1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o PO) a dalších předpisů jako je např. NV č 172/2000 Sb., (podrobnosti k plnění povinností obcí na úseku PO) ve znění pozdějších předpisů a dalších předpisů včetně záměru zrušení nařízení krajů. Nejdůležitějším pro současné požadované oživení činnosti prevence je skutečnost, že záměrem změny zákona o PO je zavedení sankcí i pro obce. V praxi to bude znamenat nepochybné oživení zájmu o PO a plnění povinností na tomto úseku ze strany obcí a s tím související využití členů SH ČMS působících v obci jak na úseku represe tak na úseku prevence = preventistů SDH. Proto je potřebné dát preventistům odpovídající informace tak, aby byli schopni v této oblasti být pro obce důležitým partnerem a rádcem. Současně je stále aktuální požadavek na činnost preventistů v obcích zejména při působení na občany v období „sezónních nebezpečí“ (vypalování na jaře, zakládání ohňů v přírodě v létě, topná sezóna na podzim a v zimě apod.). Nabízí se široká škála prezentací např. vývěsky SDH, vývěsky obecních úřadů, obecní rozhlas a pod. Zásady změn právních předpisů jsou připravené, v současné době se připravují k předání k projednání v zákonodárném sboru. Mírně se však přešlapuje na místě, neboť gen. Štěpán odchází z funkce generálního ředitele HZS ČR ke dni 31.11.2011.

 

Další informace se týkala připravované nové koncepce prevence na léta 2012 – 2016, kterou vypracovává MV – GŘ HZS. Z důvodů, že základní body se nepodařilo při jednání rady zobrazit na PC a následně dataprojektorem, jsou tyto body uvedené na tomto místě:

 

-          koncepce prevence 2012 – 2016: bude dána k připomínkovému řízení na kraje, pak teprve bude vydána. Hlavní poslání: Vytvářet účinnou a společensky prospěšnou ochranu před vznikem požáru a jeho šířením

Motto: Požární prevence je řešení, které se každému vyplatí

 

-          Odvíjí se od cílů definovaných zákony, interními pokyny, potřebami společnosti. Důraz je kladen na PVČ a spolupráci s OOB, kraji, rezorty, právnickými osobami, občanskými sdruženími.

-           Cíle budou uvedeny do programu.

-          Bylo vybráno 5 cílů:

  1. 1. Zavést specialisty na úseku požární prevence pro specifické obory, kteří budou lektory  a odbornými poradci pro HZS, (hořlavé kapaliny, plyny, požárně bezpečnostní řešení, svařování, projektování výškových budov, evakuace osob, statistická vyhodnocování a sledování, zaměření PVČ apod.).
  2. 2. Zavést systém posuzování projektů zpracovaných požárním inženýrstvím (výpočtové metody posouzení požární bezpečnosti staveb)
  3. 3. Vypracovat systém určování objektů ke kontrole dle rizikovosti (cíl:eliminovat nejvyšší rizika vzniku požáru a jejich dopadů v provozu - každý kraj si vyhodnotí, které riziko je pro daný region  nejvíce ohrožující., tomu věnovat počet kontrol)
  4. 4. Připravit efektivní způsob průběžného vzdělávání specializovaných činností a jejich realizace – cíl: zvýšit odbornou úroveň lektorů, rozsah výuky specializovaných činností, zavést nové formy výuky.
  5. 5. Definovat jednotný celorepublikový systém řízení a vyhodnocování PVČ. Cíl: zefektivnit dopad PVČ a zlepšovat informovanost laické veřejnosti v předcházení požárům.

Tyto cíle byly již schválené!

Podle rozdělení kompetencí (činností na úseku prevence) mají kromě jiných činností (stavební prevence, zjišťování příčin požárů, správní a přestupkové řízení apod.) navazovat a rozvíjet spolupráci se subjekty působícími na úseku PO jak GŘ tak HZS krajů (zejména se SH ČMS, s médii, podnikatelskými subjekty apod.)

3. Koordinace PVČ u HZS ČR s přesahem do oblasti dobrovolné PO a ostatních občanských sdružení na tomto úseku

 

Mgr. Nejtek promluvil o vzniku tzv. koordinátorů PVČ, kteří byli ustaveni u HZS ČR a kteří jsou zařazeni na úseku ochrany obyvatel. S nimi je možné spolupracovat, konzultovat záměry a cíle PVČ a cílové subjekty. Současně představil občanské sdružení Prevence pro všechny (dále jen PPV o.s.), která působí v Pardubickém kraji s přesahem do ostatních regionů a vydává materiály pro PVČ zacílené na rizikové skupiny obyvatel, tj. na děti, dospělé ale i na seniory. O činnosti PPV o.s. je možné získat info na www. prevenceprovsechny.webnode.cz. Bylo vysloveno, že vydávání materiálů k PVČ je záležitostí „vícezdrojového financování“, jinak řečeno sdružování prostředků.

 

V této souvislosti se rozvinula diskuse k možnosti participace SH ČMS na vydávání materiálů pro PVČ. Byl přijat závěr, že vedoucí rady spolu s ing. Liškou vznese na jednání výkonného výboru požadavek na vedení vyčlenit v rozpočtu finanční částku, kterou se bude SH ČMS podílet spolu s dalšími subjekty na výrobě propagace. Garanci převezme PPV o.s., náplň a formu materiálu stanoví ve spolupráci s PPV o.s. rada prevence na jednom z příštích jednání spolu s upřesněním smluvního vztahu s PPV o.s. Nejpravděpodobnější se jeví obdoba smlouvy o partnerství jako u Záchranného kruhu.

 

Z jednání rady vzešel návrh na výrobu jednoho typu kartičky v počtu cca 30 tis. ks, které se dají na KSH a OSH. Zájemci o další materiály pak sami kontaktují zástupce rady. Rada bude působit jako koordinační článek pro další materiály. Podíl na financování budou mít i KSH potažmo OSH.

 

4. Dosavadní poznatky z aplikace NV 91/2010 Sb.,

 

Ing. Majer připomněl skutečnost, že již ¾ roku platí NV č. 91/2010 Sb., o podmínkách požární bezpečnosti při provozování komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv (dále jen NV 91/2010 Sb.) a poukázal na zveřejněné dosavadní zkušenosti. Uvedl, že poslední číslo časopisu Kominický věstník (dále jen KV) přineslo článek, kde je proveden rozbor nedostatků a přetištěny zprávy o kontrole, které neodpovídají požadavkům NV 91/2010 Sb. Současně doporučil i v letošním roce provádět přednášky na toto téma s poukazem na chyby a nedostatky s využitím zmíněného článku v KV a dalším vysvětlováním zásad provádění kontrol, čištění a revizí (rozsah a rozdíly jednotlivých úkonů). Opět bylo konstatováno, že média přinesla do vědomí občanů v této oblasti více nejasností, než osvěty.

 

Prezident Společenstva kominíků ČR (dále jen SK) pan Emil Morávek k uvedenému tématu sdělil některé využitelné informace. Současně informoval o provedeném třídenním semináři preventistů v Moravskoslezském kraji, který zorganizovala krajská rada prevence a kde provedl přednášku na toto téma. Seminář měl velký ohlas a doporučuje provádět i v dalších regionech. Současně informoval, že SK provádí školení pracovníků kominických podniků sdružených ve SK (cca 60% subjektů, podnikajících v oboru kominictví je organizováno ve SK), živnostenských úřadů, odborů ochrany ovzduší a další zainteresované subjekty.

 

Ing. Majer v této souvislosti představil publikaci – metodiku k NV 91/2010 Sb., kterou vydalo MV – GŘ HZS ve spolupráci se Společenstvem kominíků. Publikace byla vydána jen v omezeném nákladu a proto se předpokládá, že na HZS nebude možné ji získat ve větším množství pro potřeby preventistů SH ČMS. K tomu pan prezident podal informaci o jejím umístění na webových stránkách Společenstva kominíků www. skcr.cz. Současně sdělil, že se pro velký zájem chystá dotisk publikace.

 

 

5. Informace o dalších změnách právních a technických předpisů

 

Vedoucí rady Ing. Majer podal informaci o novele vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, která vyšla ve Sbírce zákonů ČR v částce 95 pod č. 268/2011 Sb. Současně stručně seznámil členy rady s nejzásdnějšími změnami, kterými jsou bezpochybně přesně definované stavebně technické podmínky pro možnost parkování motorových vozidel s pohonem na plynná paliva (propan butan = LPG a stlačený zemní plyn = CNG) v podzemních hromadných garážích. Generální zákaz parkování takových vozidel v podzemních hromadných garážích byl tedy novelou zrušen za podmínky splnění novelou stanovených požadavků.  Současně se zmínil o dalších změnách, které novela přináší s platností od 27. Září 2011.

 

Další změnu doznala:

-          ČSN 07 8304 – Tlakové láhve na plyny – provozní pravidla (leden 2011),

-          ČSN 73 0834 – Požární bezpečnost staveb – Změny staveb – březen 2011 , Změna Z1 (červenec 2011),

-          ČSN 73 0875 – Požární bezpečnost staveb – Stanovení podmínek pro navrhování elektrické požární signalizace v rámci požárně bezpečnostního řešení (duben 2011).

 

6. Závěr

 

Shrnutím probírané problematiky a přáním úspěšného působení prevence na všech úrovních bylo jednání rady ukončeno.

 

 

 

 

V Praze dne 27. října 2011                                Zapsal: vedoucí ÚORP ing. Jan Majer

 

Samozřejmě, tam jsou četné věci musíte mít na paměti o léčivých přípravcích. Můžete si koupit drogy z pohodlí své kanceláře. Co mohou zákazníci nakupovat na webu? Za posledních deset let se sortiment můžete získat na webu je skutečně široká. Některé léky se obvykle používají k léčbě různými typy bakteriálních infekcí, jako je zápal plic a infekcí hrdla. Rozhodně to není všechno. Už jste někdy slyšeli o co koupit Genericky Cialis? Je to účinná látka Sildenafil.

 

plakat chp-2017