Najdete nás na Facebooku

FB-f-Logo blue 144

Vzdělávání členů SH ČMS

 

LogoSHCMS-Akademik3

Kontakt

SH ČMS

Římská 2135/45

121 07 Praha 2


Telefon: 222 119 501
Fax: 222 119 507
Email: kancelar@dh.cz

IČ: 00442739

DIČ: CZ00442739

Hasičské čtení

HCproklik

Pivo REBEL - akce pro SDH

REBEL

toi-toi

toitoi

ALERION

alerion

Recyklujte s hasiči

www.RSH podzim

Gazza sport

gaza 1

Nadace ADRA

horizontalni logo adra barevne

Volejte s hasiči a UŠETŘÍTE

RSS

feed image

Statistika

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDnes10
mod_vvisit_counterVčera169
mod_vvisit_counterTento týden894
mod_vvisit_counterMinulý týden1378
mod_vvisit_counterTento měsíc3479
mod_vvisit_counterMinulý měsíc5814
mod_vvisit_counterOd 25.9.20096045684
Záznam z jednání 22. 10. 2011 Tisk
Čtvrtek, 03 Listopad 2011 09:44

Zápis z jednání Shromáždění starostů OSH

22. 10. 2011 v Přibyslavi

Přítomni:      dle prezenční listiny

starostové OSH                ze 77  přítomno      77

nepřítomno  0

starosta SH ČMS                       přítomen      1

VV SH ČMS                     z 19   přítomno      18

nepřítomno  1

ÚKRR                              ze 14  přítomno      13

nepřítomno   1

 

Přítomno 78 ze 78 pozvaných účastníků s rozhodujícím hlasem, tj. 100% Shromáždění starostů OSH ČMS je usnášeníschopné.

1) Zahájení jednání, schválení hostů a volba pracovních komisí, schválení programu

 

Náměstek starosty SH ČMS Ing. Jan Karger z pověření VV SH ČMS zahájil SS OSH ČMS. V úvodu přivítal všechny přítomné. Omluvil z jednání náměstka starosty Lubomíra Janebu a Doc. Ing. Václava Lišku. Konstatoval, že SS OSH ČMS je usnášeníschopné.

Poté přečetl z pozvánky program pro jednání SS OSH.

 1. 1. Zahájení, volba pracovních komisí
 2. 2. Zpráva o činnosti SH ČMS a hospodaření SH ČMS za I. pololetí 2011 a návrh rozpočtu na rok 2012
 3. 3. Zaměření činnosti SH ČMS na rok 2012 – plány práce SS OSH, VV SH ČMS a Vedení SH ČMS
 4. 4. Zajištění VVH SDH
 5. 5. Činnosti a hospodaření spol. s vlast. podílem SH ČMS za I. pololetí roku 2011
 6. 6. Diskuse, vystoupení hostů
 7. 7. Schválení usnesení
  1. 8. Závěr

Hlasování:     pro: 78           proti: 0           zdržel se: 0

SS OSH ČMS schvaluje předložený program jednání.

 

Volba zapisovatelky:         Tereza Švejdová

Volba skrutátorů:             Ing. Ivan Jirota

Ing. Josef Dvořák

Ing. Karel Barcuch

Martin Bělohlávek

František Malý

 

Volba ověřovatelů:           Ing. Leo Kuběna

Josef Krajča

Hlasování:     pro: 78           proti: 0           zdržel se: 0

SS OSH ČMS schvaluje navrženou zapisovatelku, navržené skrutátory a navržené ověřovatele zápisu.

Volba návrhové komise : VV SH ČMS                Ing. Antonín Maděra

Praha                       Jindřich Riesner

Středočeský               Blanka Blechová

Jihočeský           Jiří Novák

Plzeňský            Miroslav Lukeš

Karlovarský                Ing. Pavel Paprsek

Ústecký             Jiří Henc

Liberecký           Miroslava Havelková

Královéhradecký  Ivan Kraus

Pardubický         Miroslav Kunhart

Vysočina            Luboš Zeman

Jihomoravský     Pavol Herda

Olomoucký         Ing. Radek Hlavinka

Zlínský              Stanislav Pumprla

Moravskoslezský Milan Zehnal

Hlasování:     pro: 78           proti: 0           zdržel se: 0

SS OSH ČMS schvaluje navrženou komisi.

 

Hosté:                                      genmjr. Ing. Miroslav Štěpán

Ing. Josef Kubeš

Ing. Vladimíra Ondráková

Ing. Rostislav Zezula

Josef Netík

 

Hlasování:     pro: 78           proti: 0           zdržel se: 0

SS OSH ČMS schvaluje účast hostů na jednání.

2) Zpráva o činnosti SH ČMS a hospodaření SH ČMS za I. pololetí 2011 a návrh rozpočtu na rok 2012

 

Ing. Richter přivítal přítomné, poděkoval za účast a přednesl svou zprávu.

Příloha č. 1 Zpráva o činnosti SH ČMS za rok 2011

 

Materiál byl předložen písemně.

Ing. Jirota stručně okomentoval písemný materiál Návrh změny rozpočtu na rok 2011, Plnění rozpočtu na rok 2011, Rozpočet na rok 2012, Pohledávky mezi OSH a SH ČMS  roce 2011.

 

3) Zaměření činnosti SH ČMS na rok 2012 – plány práce SS OSH, VV SH ČMS a Vedení SH ČMS

Materiál byl předložen písemně.

Starostové OSH upozornili na datum, které je plánované na listopadové předávání ZH. Po krátké diskusi Ing. Karger uvedl, že se do Plánu práce SS OSH, VV SH ČMS a Vedení tyto připomínky zapracují.

 

4) Zajištění VVH SDH

Materiál byl předložen písemně.

5) Činnost a hospodaření spol. s vlast. podílem SH ČMS za I. pololetí roku 2011

 

Ing. Stržínková stručně okomentovala činnosti a hospodaření společností.

FIRE EDIT k 30.09.2011:

 • náklady 1.250.417 Kč, výnosy 1.020.273 Kč, ztráta za období -230.144 Kč.
 • návrhy řešení projednávány ÚORH a Vedením resp. VV SH ČMS od února 2011.
 • Vedení přistoupí k odvolání současné jednatelky FIRE EDIT a vypíše výběrové řízení na obsazení pozice jednatele, nejpozději do konce roku 2011
 • další směrování dvouměsíčníku: Je nutné oslovit více čtenářů a udělat časopis atraktivní pro inzerenty.
   • (1) ponechat a vydávat s přepracovaným obsahem,
   • (2) změnit frekvenci vydávání a ponechat jako reprezentativní materiál SH ČMS,
   • (3) změnit na internetové médium a využít sledovanost stránek dh.cz

VPO, a.s. k 30.6.2011

 • dne 19.10.2011 proběhlo jednání s majoritním akcionářem VPO, a.s.
 • závěrka je hotova, ale audit proběhne do listopadu 2011, pak je na majoritním akcionáři, zda výkazy zveřejní
 • hlavní akcionář byl požádán, aby tak učinil, aby byla zachována transparentnost vůči minoritním akcionářům

 

6) Diskuse, vystoupení hostů

genmjr. Ing. Miroslav Štěpán poděkoval přítomným za umožnění vystoupit a sdělit svůj důvod proč se rozhodl skončit ve funkci generálního ředitele HZS ČR. Informoval přítomné, co vše obnáší být generálním ředitelem HZS ČR.  Uvedl, že i on ve své funkci ochutnal „hořkost“ státní správy. Dále poděkoval starostovi SH ČMS za úzkou spolupráci v ČNV CTIF. Stručně okomentoval svůj profesní životopis a léta strávená na tomto postu. Na závěr stručně informoval o požárním sportu, co znamenal v minulých letech a co znamená dnes. Co vše obnáší a jaký mají dnes lidi názor na PS. Na úplný závěr poděkoval všem starostům OSH, KSH za jejich spolupráci a činnost. Poté předal starostovi SH ČMS ocenění pro Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska – pamětní plaketu generálního ředitele HZS ČR.

Ing. Richter poděkoval za ocenění pro SH ČMS a popřál generálnímu řediteli dalších mnoho pracovních úspěchů a více času na osobní život a koníčky.

Ing. Kubeš přítomné seznámil s výsledky Hasičské vzájemné pojišťovny za uplynulé období letošního roku.

Za první pololetí letošního roku měla HVP,a.s. předepsané pojistné ve výši  264 mil. Kč, což bylo zhruba o 18 mil.  Kč méně než skutečnost v roce 2010 a výsledek hospodaření činil 6,570 mil. Kč, což bylo naopak více než za stejné období v loňském roce.

Trend ke konci měsíce září se v obchodních činnostech výrazně nevylepšil a předepsané pojistné ke konci září činil0 373 mil. Kč. Výsledek hospodaření 7,231 mil. Kč. Hospodářský výsledek je nad letošním plánem, kdy do konce roku byl plánován 10 mil. Kč zisk před zdaněním. Předpokládám, že tento výsledek bude překročen, abychom mohli na řádné valné hromadě v dubnu příštího roku navyšovat opět základní kapitál z vlastních zdrojů
a vrátit nominální hodnotu akcie HVP,a.s. na její původní úroveň, tzn. 100,- Kč. Připomněl, že k dnešnímu dni je nominální hodnota akcie 92,- Kč a při stávajícím  výsledku hospodaření se budeme snažit abychom ji tedy po valné hromadě navýšili na 95,- Kč.

Dále uvedl, že co se týká obchodních činností, je výsledek HVP, a. s. ovlivněn negativním vlivem konkurence, zejména v oblasti povinného ručení. Zavzpomínal na počátky podnikání HVP, a. s. a uvedl, že v této oblasti začala HVP, a. s. prodávat své vlastní pojištění od 1. 6. 2008 a vcelku rychle navyšovala za povinné ručení předepsané pojistné protože, pojišťovna spolupracovala s velkými makléři a vzala do kmene velká flotilová pojištění. Bohužel tyto pojistné smlouvy byly uzavřeny za nedostatečné pojistné a HVP, a. s. stála před problémem zkvalitnit předepsané pojistné a větší částky těchto flotil se musela zbavit. Dopady tohoto rozhodnutí nese pojišťovna i v letošním roce a předepsané pojistné za povinné ručení se snižuje. Toho času má HPV, a. s. v povinném ručení předepsané pojistné zhruba 90 mil. Kč, přičemž nejvyšší objem z výše uvedenými flotilami činil 156 mil. Kč. Co se týká ostatních druhů neživotního pojištění je bilance HVP, a. s. v letošním roce pozitivní, jelikož objem předepsaného pojištěného v nosných druzích neživotního pojištění narůstá.

Jak je patrno, efekty z redukce kmene povinného ručení jsou dva:

1)   Dochází ke snižování celkového pojistného

2)   Konečně se povinné ručení stává profitabilní a HVP,a.s. začíná přinášet zisk.

Nepříznivý vývoj je patrný ze statistik ČKP a je předpoklad, že v letošním roce díky nízkým cenám povinného ručení skončí celý pojistný trh v ČR ztrátou.

Dalším aspektem, který ovlivnil dobrý hospodářský výsledek HVP, a. s. v letošním roce je
i ta skutečnost, že na rozdíl od loňského roku nezasáhlo tolik živelných pohrom kmen HVP, a. s.

Od 1. 7. 2011 došlo ke změnám na pracovní pozicí ředitele úseku obchodu. Z místa ředitele úseku představenstvo HVP,a.s. odvolalo Ing. Jana Jonáčka a na jeho místo nastoupila Ing. Vladimíra Ondráková.

Dále přítomné seznámil s konáním pracovního semináře pro starosty krajských a okresních sdružení hasičů ČMS, který proběhne v období květen 2012. S pravidly pro stanovení účastníků tohoto semináře budou starostové  krajských a okresních SH včas seznámeni.

Připomenul, že dne 26.11.1991 se v Brně konala ustavující valná hromada HVP,a.s. a tedy letos slaví HVP, a. s. 20té výročí od obnovení Hasičské vzájemné pojišťovny, a.s.  Je to příležitost, kdy se všichni můžou ohlédnout zpět a zavzpomínat, co pojišťovna přinesla dobrého a méně dobrého.  V zásadě Ing. Kubeš rozdělil činnost na následující etapy

-          První období Hasičské vzájemné pojišťovny, a.s. charakterizované ohromným elánem všech složek SH ČMS s úsilím vytvořit kvalitní obchodní síť. To se odehrálo zejména v letech 1993 a 1994. Nevýrazné hospodářské výsledky, které byly do roku 2001 vždy ztrátou, přičemž ta nejzásadnější část ztráty vznikla krachem Moravia Banky a projevila se v letech 1999 a 2001, kdy se zaúčtovala. Rozhodnutí o úhradě této ztráty akcionáři na mimořádné valné hromadě v roce 2001 snížením ceny akcie o 20%

-          Dalším obdobím je období od roku 2002 do současnosti usilovná snaha dosahovat kladného hospodářského výsledku, což se každý rok podařilo a vrátit akcionářům dluh z roku 2001, tzn. navýšit nominální hodnotu zpět na minimálně 100,- Kč.

Na závěr uvedl, že je mezi přítomnými mnoho funkcionářů SH ČMS, kteří byli u vzniku Hasičské vzájemné pojišťovny, a.s. případně u větší části jejího novodobého života. Drtivá většina z přítomných se snažila HVP, a.s. pomoci svým aktivním osobním přístupem a propagovali HVP, a.s. jak v organizačních složkách SH ČMS, na které měli vliv, tak i mezi spoluobčany. Poděkoval přítomným za aktivní přístup a ty pasivnější bychom chtěli vyzvat ke zvýšení aktivit, které by měly za následek zlepšení obchodní činnosti HVP, a.s.

Na úplný závěr uvedl, že pojišťovna vydala pamětní medaili u příležitosti 20 výročí obnovení HVP, a.s. a požádal přítomné, aby po řadách přistoupili k předání těchto medailí.

Ing. Stržínková informovala o dvou žádostech ohledně převodu nemovitostí.

1)SDH Ivaň – převod historické hasičské zbrojnice postavené v roce 1936, zapsané v katastru nemovitostí na LV 322, na němž je jako vlastník uveden Svaz požárních ochrany s adresou Ivaň, na SDH Ivaň. K hasičské zbrojnici patří jen stavební parcela, okolní pozemek je ve vlastnictví Obce Ivaň. Podle sdělení žadatele je nutno provést opravy na zbrojnici, na které SDH nemá dostatek prostředků. Obec Ivaň je ochotna SDH finančně pomoci za předpokladu, že hasičská zbrojnice bude ve vlastnictví SDH Ivaň. Podle zásad schválených SS OSH usnesením ze dne 23. 10. 2010, bod 4, písm. B) je spravedlivé historický majetek na příslušnou organizační jednotku SH ČMS převést, požádá-li o převod, s tím, že převod tohoto majetku na třetí osobu je možný pouze s předchozím souhlasem rozhodovacího orgánu příslušné organizační jednotky SH ČMS.

2) OSH Semily – žádost o převod garáže v Semilech byla původně doručena SH ČMS v dubnu 2011 bez odůvodnění. Následně bylo 14. 9. 2011 doplněno odůvodnění žádosti: jedná se o garáž bez čp/če zapsanou na LV 1053 na pozemku jiného vlastníka – Města Semily. Garáž byla zakoupena kupní smlouvou z 1. 4. 1976 od manželů Baginových pro potřeby Okresní ho výboru Svazu požární ochrany, jak vyplývá z dokumentů předložených OSH Semily. Jako vlastník je v katastru nemovitostí zapsán Ústřední výbor Svazu požární ochrany ČSSR, Praha. OSH v této garáži parkovalo své vozidlo. Město Semily má zřejmě se svým pozemkem jiný záměr, proto chce uzavřít s OSH Semily novou nájemní smlouvu na jeho užívání, kterou bude možno vypovědět. OSH Semily to pokládalo za nevýhodné a proto zakoupilo za 95. 000,- Kč jinou garáž. S městem bylo dohodnuto, že Město Semily garáž na p.č. 116/2 odkoupí za cenu podobnou. Odkoupení garáže by mělo být projednáno na zasedání zastupitelstva koncem září 2011, proto převod vlastnického práva na OSH Semily spěchá a nelze s projednáním žádost čekat na zasedání SS OSH.

Na závěr přečetla návrh usnesení VV SH ČMS na dodatečné schválení SS OSH z důvodu výše popsaného.

Ing. Zezula přítomným poděkoval za možnost vystoupit a informovat o nabídce pro dobrovolné hasiče od zdravotní pojišťovny Ministerstva vnitra.  Vyjádřil uznání činnosti dobrovolným hasičům a zároveň nabídl pomoc pro rozvoj činnosti SH ČMS. Uvedl, že ZPMV si je vědoma záslužné práce, kterou dobrovolní hasiči vykonávají bez ohledu na svůj volný čas a nebezpečí. Pomáhat a chránit značné materiální hodnoty, včetně toho nejcennějšího - lidských  životů. Zdravotní pojišťovna MV je již tradičně pojišťovnou pracovníků hasičského sboru.  Rádi by nabídli své profesionální služby v péči o zdraví členům SH ČMS a nejenom to. Uvedl, že vnímají důležitost  vybavení sborů jako jednu ze zásadních skutečností a  pokusí se najít cestu jak účinně pomoci i v tomto ohledu, aby sbory měli kvalitní, moderní a funkční vybavení pro profesionální zásahy. Uvedl, že možnost jak zásadněji pomoci je ale  limitována počtem pojištěnců ZP MV ČR ve řadách sdružení. Pokud by se zvýšily počty pojištěnců ZP MV ČR v SH ČMS, vznikla by velmi dobře odůvodnitelná možnost výrazněji pomoci. Zdůraznil, že byli a jsou připraveni tuto možnost okamžitě využít. Výše této pomoci může být přímo úměrná  počtu nově zaregistrovaných pojištěnců sboru u ZP MV ČR. Ve stručnosti ještě uvedl další důvody proč je zdravotní pojištění u ZP MV ČR velmi správným rozhodnutím:

 • Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky je největší zaměstnaneckou a druhou největší veřejnou zdravotní pojišťovnou na území České republiky.
 • Vstřícnost specialistů na všech pracovištích ZP MV ČR a rychlost komunikace elektronickým způsobem jsou jednou z největších výhod.
 • Plná síť více než 25 000 smluvních zdravotních zařízení garantuje jistotu a kvalitu zdravotní péče.
 • Nejvyšší zájem ZP MV ČR je v oblasti zdraví klientů, proto pojišťovna nabízí široké spektrum individuálních preventivních a léčebných programů.
 • Kromě projektu Zdraví jako vášeň jsou služba Karta života nebo Program slev a výhod u více než 500 obchodních partnerů po celé České republice dalšími přidanými hodnotami vedoucí ke spokojenosti více než 1 150 000 klientů naší pojišťovny

Na závěr se zmínil, že vzhledem k novým legislativním návrhům o zdravotních pojišťovnách zde hraje  velkou roli čas. Bylo by třeba, aby případní zájemci o pojištění u ZP MV ČR se stali pojištěnci ZP MV k termínu 1. 1. 2012 (aby byly doručeny na, Vám nejdostupnější pobočku ZP MV ČR, vyplněné a podepsané přihlášky do 31. 12. 2011). Podle jejich počtu bychom stanovili objem příslušné pomoci. Jak se stát pojištěncem ZP MV ČR je velmi jednoduché. Stačí jen kliknout na odkaz http://www.zpmvcr.cz/cz/formulare/prihlaska.html, vytisknout formulář přihlášky a vyplněný předat výše popsaným způsobem.

Ing. Karger přítomné informoval o aktuální činnosti v ÚHŠ Jánské Koupele. Uvedl, že ÚHŠ JK podala v srpnu tohoto roku projet na energetickou úpravu ÚHŠ na Ministerstvu životního prostředí. Tepelné ztráty v ÚHŠ jsou více jak 1 milion korun za rok, díky této úpravě by ÚHŠ ročně ušetřila 0,5 milionů korun. Uvedl, že je možné že projekt nebude odsouhlasen, ale pokud ministerstvo životního prostředí projekt schválí, půjde cca 6 mil korun z EU a 3 mil musí být vlastní zdroje. Jelikož na to ÚHŠ ani SH ČMS nemá dostatek finančních prostředků, ÚHŠ by si na tuto rekonstrukci půjčila a splácela by se právě z úspor, které by ÚHŠ ušetřila díky modernizaci topení. Včera s tímto projektem seznámil VV SH ČMS a členové VV SH ČMS souhlasí, aby bylo doporučeno SS OSH zmocnit Vedení SH ČSM ve věci vyřizování a rozhodování jak dále postupovat ve věci projektu ÚHŠ JK podaný na ministerstvo životního prostředí.

p. Žižka (OSH České Budějovice) vystoupil s připomínkou ohledně písemného materiálu Zajištění VVH SDH a Hlášení o činnosti, které byli rozdány u prezence těm OSH, které si je objednali. Uvedl, že by se měly tyto dva materiály dát do souladu. Uvedl nesoulad v tom co psát do počítače a co posílat na Ústředí SH ČMS. Dále namítl, že v Hlášení o činnosti OSH není řádek pro počet lidí, které se účastnili akce. Na závěr doporučil ÚORVO, aby se nad tímto problémem zamyslela a popřemýšlela o případném řešení.

p. Slámečka (KSH Vysočina) informoval o setkání starostů KSH s hejtmany krajů, které se konalo den před jednáním VV SH ČMS tedy 20. 10. 2011 v Přibyslavi. Uvedl, že 9 hejtmanů potvrdilo účast, ale bohužel z náhlých pracovních důvodů se museli 2 hejtmani omluvit. Jednání bylo zajímavé, podnětné a všichni přítomní na jednání se shodli, že mělo setkání smysl. Účastníci setkání se podělili se zkušenostmi a hlavně o tom, jak získávat tolik potřebné finance z evropských zdrojů. Ukázalo se, že nejlépe to umí v Královéhradeckém kraji, ale opět v úzké spolupráci kraj-hasiči.  Z tohoto jednání bude vytvořen zápis a všichni přítomní souhlasili, že by se takové jednání mělo konat i příští rok. Hejtmani pozorně sledují naši činnost a vidí nejen to, že povětšinou jsou u nehody dobrovolní hasiči první, vědí, že jsme jediná skupina ve státě, která se maximálně stará o děti a mládež, že na mnoha místech jsou hasiči jedinými nositeli kultury a společenského života. V závěru jednání se hejtmani shodli, že úloha dobrovolných hasičů do budoucna vzroste a SH ČMS budou i nadále zárukou funkčnosti jednotek PO v obcích. Dá se říct, že hejtmani jsou naladěni na stejnou strunu pomoci dobré věci, pomoci dobrovolným hasičům. Zhodnotili, že jsme plnohodnotnou složkou IZS, jsme nenahraditelní a velice si váží práce s mládeží.

p. Černý (KSH Plzeňský) informoval o plánovaném konání MČR ve vyprošťování.  Stručně uvedl proč a kdy se toto MČR bude konat a stručně přítomné seznámil s programem. Toto MČR ve vyprošťování doporučuje konat jednou za 2 roky. Dále se negativně vyjádřil k činnosti VPO, a. s. a uvedl, že si myslí, že VPO, a. s. to s SH ČMS nemyslí dobře. Informoval o přestěhování VPO, a. s. a uvedl, že většina OSH v Plzeňského kraje nebyla informována. Dále zmínil, že VPO, a. s. mu sdělila, že nejsou schopni zabezpečit trička, čemuž nerozumí. Na závěr vyjádřil názor ohledně požárního sportu. Uvedl, že PS se vyvíjel a nyní je to trend, ale jsou některé ligy, které nectí tyto pravidla o PS.

Ing. Karger informoval o plánovaném 6. ročníku U3V. ÚORVZ rozhodla, že tomuto vzdělávání bude dána nová podoba i nový název – Universita dobrovolného hasiče. Veškeré informace o tomto studiu funkcionářů SH ČMS naleznete na www.uhs.cz.

 

7) Schválení usnesení

 

Ing. Maděra přečetl návrh usnesení i s úpravami které byly navrženy v bodě 3 – Plány práce SS OSH, VV SH ČMS a Vedení na rok 2012.

Hlasování:     pro: 68           proti: 0           zdržel se: 0

SS OSH ČMS schvaluje Usnesení SS OSH ke dni 22. 10. 2011.

8) Závěr

 

Ing. Karger poděkoval na závěr všem zúčastněným za práci aktivní přístup při jednání.

Na závěr popřál šťastnou cestu domů.

 

Příloha č. 1 – Zpráva o činnosti SH ČMS za rok 2011

 

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

starostové, starostky,

milí hosté!

sešli jsme se opět po šesti měsících, abychom zrekapitulovali uplynulé období. Jde už o třetí kapitolu IV. sjezdu SH ČMS, který nám stanovil řadu úkolů, včetně přípravy nových stanov. Zalistujeme-li v plánech činnosti od letošního dubna po říjen, můžeme konstatovat, že povětšinou to byly úspěšné týdny. Když jsme 16. dubna z tohoto sálu odcházeli, přáli jsme si, abychom příště mohli uplynulý půlrok hodnotit jenom kladně. Posuďte sami, jak se nám to podařilo.

VV SH, vedení, ale i všechny odborné rady se scházely pravidelně v souladu s plány práce, řešily řadu důležitých kroků. Přípravu centrálních akcí, včetně naší účasti na řadě mezinárodních akcí. O své činnosti, a také o celé řadě plnění jiných úkolů jsme vás, celou členskou základnu i naše příznivce informovali na našich webových stránkách a samozřejmě i prostřednictvím našeho i veřejného tisku.

Sestry a bratři!

celá naše činnost v uplynulém období je provázená především tím, že neustále narážíme na překážky vytvořené složitou ekonomickou situací. Doba není pro nás zrovna příznivá a bohužel, stále se potvrzuje neblahá zkušenost, že ne všichni politici si plně uvědomují potřebu osobní bezpečnosti našich občanů a jen málo z nich pro to opravdu něco dělá. Jsme však vděčni i za to, co jsme v podobě grantů a dalších podpor získali. Jistě si vzpomínáte, jak jsme zde minule volali po hledání dalších zdrojů. Někdo by možná zapochyboval, ale tam, kde byla snaha, se výsledky ukázaly.

Chtěl bych jako příklad vyzvednout úsilí Královéhradeckého kraje, jmenovitě kolegy Jiřího Orsáka. Východočechům se podařilo pro vybrané jednotky získat jedenáct vozidel typu CAS 20. Dne 7. května 2011 se v 10:00 hodin na náměstí T. G. Masaryka v Náchodě uskutečnilo slavnostní předání těchto cisternových automobilových stříkaček. Vozidla byla pořízena v rámci úspěšného projektu „Spolupráce hasičských jednotek v česko-polském příhraničí, modernizace jejich vybavení a vzájemná pomoc při krizových situacích“.

Nedávno proběhlo společné propagační cvičení našich a polských hasičů na Broumovsku za účasti představitelů politického a veřejného života krajů. Ukázalo široké možnosti a také i využití této nové požární techniky, schopnosti a dovednost zúčastněných jednotek obou zemí a prověřilo jejich součinnost.

Přínos mezinárodní spolupráce, respektive opětovně česko-polské spolupráce, mohli reálně ohodnotit také v Libereckém kraji, kde bylo přesně rok po loňských povodních předáno postiženým obcím třináct vozidel, z toho jedenáct terénních toyot Hilux se speciální úpravou pro hasiče. Dotace na ně pochází z česko-polského programu pro příhraniční pomoc Euroregionu Nisa.

V danou chvíli je v řešení zabezpečení finančních toků pro rozvoj naší sportovní činnosti na centrální úrovni, ale i finanční prostředky, které bychom obdrželi z výtěžků z loterijního podnikání, pokud ovšem Parlament ČR v příštích týdnech k tomu podpoří legislativní změny. Tuto úpravu předloží členové Branně bezpečnostního výboru PČR. Podpořme tuto myšlenku a vyzvěme Poslaneckou sněmovnu PSP ČR, aby provedla změnu v nově navrhované úpravě zákona o loterijní činnosti. My slibujeme, že tyto prostředky efektivně využijeme pro kvalitu práce zabezpečení vlastní zásahové činnosti eventuálně k odborné přípravě na tuto činnost.

Předevčírem se poprvé uskutečnilo společné setkání hejtmanů krajů s našimi starosty KSH. Také zde bylo naše jednání směrováno na prohloubení spolupráce mezi těmito orgány a zabezpečení finančních toků ve prospěch dobrovolných hasičů a veškeré další podpory krajských úřadů této humánní a nezastupitelné činnosti v obcích a jejich nejbližším okolí. Vždyť „dobráci“ nejenom spoluzabezpečují zásahovou činnost, ale plní i řadu dalších obecných úkolů ve veřejně prospěšných a vysoce odborných pracích ve svém širokém okolí.

V průběhu uplynulých šesti měsíců se Vedení a Výkonný výbor průběžně zabýval zabezpečením dobrovolných hasičů prakticky na všech svých zasedáních. Například jsme se velmi důsledně zabývali dokumentem „Problematika jednotek SDH obcí“, který připravil kolektiv velitelů jednotek SDH obcí a příslušníků HZS Moravskoslezského kraje na svém jednání v Jánských koupelích 20. dubna 2011. Ústřední odborná rada velitelů na základě připomínkového řízení našich odborných rad pak v září předložila zhodnocení tohoto dokumentu a s uvedeným materiálem se dále pracuje.

S konkrétními názory velitelů se vesměs plně ztotožňujeme a uvědomujeme si potřebu iniciace i legislativních změn, což bude naším nelehkým dlouhodobým úkolem. Řešení finančních problémů, které provází naši členskou základnu působící v obcích, jako je například hrazení likvidačních prací prováděných jednotkami SDH se musí stát prioritou následujícího období. Víme, že napjatý plánovaný státní rozpočet a následně rozpočty jednotlivých krajů a obcí tomu nesvědčí.

S tím je spojena i naléhavost dalších jednání s HZS ČR, se Svazem měst a obcí a s Asociací krajů. Počítáme s koordinací našich kroků s našimi partnery z české a moravské hasičské jednoty, jakož i podporu Národního výboru CTIF.

Dal bych důraz na Svaz měst a obcí, se kterým jsme zahájili jednání koncem února. Jsme optimisté a věříme, že rozpohybujeme i bezpečnostní komisi tohoto orgánu, abychom mohli využít, řekl bych málo využívaného potencionálu při působení na naše zákonodárné a výkonné sbory tohoto orgánu.

Abychom účinněji pokryli řešení těchto a podobných otázek, vedení SH ČMS vypsalo před měsícem výběrové řízení na projektového manažera v oblasti represe, prevence a ochrany obyvatelstva do Kanceláře SH ČMS. Novou funkci Výkonný výbor schválil po zvážení naléhavosti více hájit zájmy dobrovolných hasičů u subjektů mimo naše sdružení. Chceme hasiče, který zná naše prostředí, schopného komunikovat, argumentovat a připravovat podkladové materiály pro zabezpečení činnosti v daných oblastech.

Zkušenosti ukazují, že je zapotřebí působit na naše vrcholné státní orgány. Nejedená se pouze o ekonomickou sféru a zabezpečení jednotek. V poslední době jsme byli nuceni iniciativně řešit oblast, o které by se zdálo, že nemůže být natolik problematická. Málem jsme však přišli o rozhodující vliv na jednu z nejdůležitějších oblastí naší činnosti. Doslova se mi chce říct – chtěli nám vzít požární sport a přitom požární sport „děláme“ od jeho prvopočátku, mládeží počínaje a kategorii muži a ženy konče.

Už koncem loňského října totiž došlo k hrubému porušení práv SH ČMS schválením nových stanov Českého svazu požárního sportu, který vznikl na základě občanského sdružení „Český hasič“. Tato skutečnost však zcela náhodně vyplavala na povrch až letos na jaře v souvislosti s účasti dorostu na mistrovství světa v požárním sportu.

Přátelé, když se zamyslíme nad tím, co všechno jsme pro požární sport udělali a co všechno pro něj děláme, zní věty stanov samozvané organizace ČSPS jako z jiného světa. Prezentuje se tak, že je jediným organizátorem požárního sportu a soutěží na území ČR, jediným reprezentantem ČR v mezinárodních soutěžích, zástupcem zájmů českého požárního sportu v mezinárodních sportovních organizacích, zastupuje a prosazuje zájmy českého požárního sportu před státními orgány ČR a před orgány územní samosprávy.

Podotýkám, že toto jsou citace oficiálního dokumentu organizace, proti kterému máme zásadní námitky a doposud jsme nasadili všechny páky k tomu, aby nám nezpůsobil újmu. Vydali jsme zásadní provolání a znovu a znovu opakuji, že SH ČMS nikdy nepřeneslo a v budoucnosti nehodlá přenést ani jednu z dosavadních aktivit v oblasti požárního sportu na ČSPS ani na jakoukoliv jinou instituci. Výkonný výbor požádal Ministerstvo vnitra, aby v této věci sjednalo nápravu a uložilo ČSPS provést takovou změnu svých stanov, aby jimi nebyla svévolně porušována a oklešťována práva ostatních subjektů působících v oblasti požární ochrany a požárního sportu a aby tyto stanovy nenavozovaly mylný dojem, že ČSPS je jediným organizátorem, zástupcem a reprezentantem všech ostatních subjektů v této oblasti v rámci České republiky i na mezinárodní úrovni.

Dokument zaslaný MV ČR Odboru všeobecné správy spolupodepsaný prezidenty ČHJ, MHJ a Asociace velitelů závodních požárních jednotek je k náhlednutí v předsálí jednacího sálu.

Naše neústupná pozice trvání na svých právech a intervence vedoucích představitelů SH ČMS, především mého náměstka Jaroslava Salivara na různých místech. Obhajovat to, co je nám blízké, co napomáhá odborné přípravě ve sborech je pro nás cti a napomáhá udržovat aktivitu a připravenost nejen členů JSDHO z nichž 95% ne-li více jsou členy SH ČMS.

Výbor ČSPS pod vedením pana Antonína Minarského se před několika dny rozhodl navrhnout valné hromadě, která se bude konat za týden, aby svaz přerušil svou činnost od 1. ledna 2012 na dobu neurčitou. To není a nikdy nebyl náš cíl. Jen chceme spolupracovat se všemi, kteří uznávají naší nezastupitelnou roli při realizaci soutěži v PS na masové základně.

K tomu, abychom se v budoucnosti vyhnuli problémům, zda jsme či nejsme oprávněnými nositeli této významné aktivity, je nutné kolektivně jako celek vstoupit a rozšířit Sdružení sportovních svazů ČR. Jeho prostřednictvím se tak zařadíme mezi ty, kteří mohou obdržet finanční prostředky z dalších zdrojů. Děláme to pro členy SH a napomůžeme tím zvyšovat fyzickou, psychickou i odbornou připravenost členů působících nebo připravujících se na práci především v JSDHO.

Přátelé,

dovolte mi, abych se vrátil k některým dalším personálním změnám ve sdružení. Ne o všech věcech se mi hovoří lehce. Velmi hořké je, že opět jsme museli řešit problémy v okrese Sokolov. Po panu Františku Matouškovi, nastoupil na jeho místo David Grůza. Po problémech s prvním jmenovaným jsme si bohužel moc nepomohli ani s jeho nástupcem. Bohužel, naopak. Také on nás svým nezodpovědným jednáním zle poškodil. Dopustil se finančních machinací a musíme konstatovat, že v tomto okrese došlo k zanedbání kontrolních postupů daných našimi stanovami. Pan Grůza musel být odvolán a do funkce starosty OSH Sokolov byl zvolen Miroslav Lukáš. Kolegové, snažme se Mirka Lukáše všestranně podpořit, aby se už tolik zkoušený okres dostal z přetrvávajících potíží ven. Vkládám naději do toho, že si nový starosta získá plnou důvěru nejen členů místních SDH, ale i kraje a celorepublikových orgánů SH ČMS.

Nechť je to pro nás trvalým poučením. Dotace a s tím související rozpočtová kázeň všech stupňů organizační výstavby SH ČMS je pro nás prioritou, jinak následuje katastrofa a přišli bychom minimálně na 5 let o dotace ze státního rozpočtu jako celek.

Také ve  školství došlo k personálnímu pohybu. Z funkce ředitele ÚHŠ odešel náš kolega a skvělý kamarád Vojtěch Pekárek, který se však na výuce a činnosti školy bude i nadále podílet. Na jeho místo od začátku října nastoupil do pracovního poměru na dobu neurčitou Ing. Martin Čížek. Vojtovi Pekárkovi za jeho práci, kterou pro sdružení udělal, co nejupřímněji děkuji a panu Čížkovi přeji, aby pomohl laťku hasičského školství posunout výše. Čeká ho spousta práce a on má naši plnou podporu.

Sestry a bratři,

úspěšně skončil už šestý běh Univerzity třetího věku, dokonce ve všech třech našich vzdělávacích zařízeních – v Bílých Poličanech, Jánských Koupelích a v Přibyslavi. Letos bylo promováno více než sto studentů. Je to pěkný úspěch. Avšak neustále se potýkáme s nedostatky se zabezpečením odborných kurzů, zejména po jejich finanční a materiální stránce. To je problém, který akutně volá po nápravě a my mu proto věnujeme pozornost.

K personálním pohybům došlo také na mezinárodní úrovni. K významným změnám došlo ve vedení CTIF. Vedle toho, že ze zdravotních důvodů odstoupil dosavadní prezident této vrcholné mezinárodní hasičské organizace náš přítel Walter Egger ze Švýcarska a dočasně jeho funkci bude zastávat Dr. Ralf Ackermann z Německa, byla na posledním shromáždění mezinárodního výboru CTIF 16. září v norském Bergenu zvolena do funkce viceprezidenta CTIF moje náměstkyně Ing. Markéta Stržínková. Je to obrovský úspěch českého hasičstva a Markétě do její nové funkce co nejsrdečněji blahopřejeme. Je to poprvé, co po 111 letech existence CTIF byla do jeho vrcholného orgánu zvolena žena a jsme hrdi na to, že zrovna z České republiky. Markétko, z tvého zvolení máme ohromnou radost a jsme si jisti, že volba byla správná a držíme ti palce.

Jsem přesvědčen, že jsme „dobře prodali“ výsledky práce českých hasičů, zejména velmi zdařilou mezinárodní soutěží členských zemí CTIF v Ostravě 2009, prací našich zástupců v komisích, ale i samostatnými úspěchy sportovních týmů na pravidelných mezinárodních kláních.

A ještě jednu změnu bych chtěl připomenout, i když je teprve za dveřmi. K 30. listopadu 2011 odchází z funkce generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky genmjr. Ing. Miroslav Štěpán, který je zároveň předsedou Národního výboru CTIF. Naše spolupráce byla takřka přímo či nepřímo každodenní. Mnohdy jsme společně museli řešit i dosti vyhrocené situace. S generálem Štěpánem jsme se však prakticky vždy na společných závěrech shodli a dobrovolní hasiči měli v jeho osobě podporu. Za jeho odvedenou práci jsme mu vděčni, a co nejupřímněji mu za ni děkujeme.

Jsme připraveni i s budoucím novým vedením úzce spolupracovat, spolupráci rozvíjet na základě vzájemného uznávání, rovnosti a konstruktivního řešení problémů, které provází činnosti našich členů.

Dámy a pánové,

každé pololetí hodnotíme svou práci, která je povětšinou plánovaná, ale i nepředvídaná. Jedná se především o spoluúčast našich členů v obcích a jejich zásahových obvodech při mimořádných událostech. Také uplynulé pololetí bylo při stovkách mimořádných událostí, jak při likvidaci požárů, tak opět i při přírodních katastrofách. V prvním případě bych chtěl ocenit práci jednotek požární ochrany při likvidacích požárů a jejich následků, jakým byla například činnost za velmi ztížených podmínek při hašení pryže a plastů v areálu bývalého zemědělského družstva v Boru u Skutče 6. června 2011. Naši hasiči dostali pořádně zabrat také u požáru výrobny nábytku v Holoubkově, průmyslového objektu výroby konfekce v Lubenci a na mnoha dalších místech. Za všechny bych chtěl připomenout neštěstí, které se událo těsně před minulým shromážděním 8. dubna 2011 ve výrobní hale na zpracování plastového odpadu v Chropyni. Oheň způsobil nejenom velké materiální škody. Při zásahu utrpěl středně těžké zranění kolena dobrovolný hasič z Chropyně a podobně závažné zranění oka i další dobrovolník z Němčic. Zásahu se účastnila stovka hasičů. Vyznamenali se taktéž hasiči trutnovského okresu 1. srpna 2011 při požáru Petrovy boudy v nadmořské výšce 1288 metrů nad mořem.

Několikadenní, přetrvávající deště ve čtvrtém červencovém týdnu způsobily na území České republiky povodně. Ve dnech 21. a 22. července déšť ještě zesílil a voda se rozlila zpočátku na severozápadě Čech, později pak i ve východních Čechách a na Moravě. Nejhůře byly postiženy kraje Liberecký, Plzeňský, Královéhradecký a Olomoucký. Hasiči, zvláště pak v Libereckém kraji opětovně prokázali, že jsou připraveni zasáhnout kdykoliv je potřeba. V akci proti velké vodě bylo nasazeno 110 záchranářů.

Zažíváme někdy až rušné dny. Obvykle jsou hasiči v průměru u 289 událostí denně, ale například v pondělí 5. září statistiky vykázaly 610 všech událostí. Z toho bylo 429 technických pomocí. A to ještě den před tím, 4. září 2011, bylo zlikvidováno na celém území České republiky celkem osmdesát požárů. Přitom září patřilo k poklidnějším měsícům. V srpnu byl počet událostí se zásahem jednotek požární ochrany 12 645, tedy o téměř 4 000 více než v září.

Proto neustále musíme trvat na tom, abychom dávali nepřetržitý důraz na preventivní opatření. Chci připomenout, že letos naše Ústřední odborná rada prevence vydala velice důležitý a dobře propracovaný materiál „Požární ochrana v obcích – Základní informace pro starosty obcí o povinnostech na úseku zajišťování úkolů požární ochrany“. Tyto informace by měli znát nejenom starostové obcí, ale také všichni starostové SDH. Kolektiv preventistů a především jejich vedoucí br. Jan Majer, odvedli velmi dobrou práci. Pokud je ještě nemáte prostudované, jsou na stránkách www.dh.cz.

Stranou nezůstává ani náš zvýšený zájem o ochranu obyvatelstva. Dne 16. června 2011 Výkonný výbor schválil „Metodiku a zásady odborného vzdělávání členů SH ČMS v oblasti ochrany obyvatelstva“. Opět je na našem webu, kde jsou také nově vyvěšeny různé prezentace této tématiky. Také zde se projevuje kvalita práce br. Bohumíra Martínka a jeho kolektivu.

Na těchto internetových stránkách jsou k dispozici všechny potřebné materiály a základní informace. Staly se také nejvyhledávanějším médiem dobrovolných hasičů. Pokud jsme před rokem měli denní návštěvnost těchto stránek v průměru přes tisíc zájemců, současná statistika vykazuje o pět stovek více. Přesto, že se nejedná o zpravodajský portál, informace z hlavních akcí sdružení se na internet dostávají hned tentýž nebo nejpozději následující den.

Tím ale nijak neklesl zájem o čtrnáctidenník Hasičské noviny, který se snaží být podle výrobních možností, co nejaktuálnější. Jeho informační přínos je odpovídající našim potřebám. Časopis Alarm Revue navzdory připomínkám zůstává nadále více obrázkovým magazínem a jeho poslední číslo ze září to opět dokazuje. Více než 150 snímků je na jeden časopis až moc. V danou chvíli potřebujeme ještě určitý časový prostor a širší diskuzi, jak s časopisem dále a kvalitněji. Peníze hrají velkou roli. SE snížením tolik potřebné státní podpory jiné priority potřebují větší podporu sponzorů a zde nám finance evidentně chybí.

Dámy a pánové, vážené kolegyně a kolegové!

Úspěšně pokračujeme v práci s naší nejmladší generací. Kladně lze hodnotit i letošní ročník soutěže Požární ochrana očima dětí, která vyvrcholila slavnostním vyhodnocením na přibyslavském zámku 24. června 2011. Letos se soutěžilo ve čtyřech kategoriích literární části. Taktéž se soutěžilo v osmi kategoriích výtvarné části.

V květnu a červnu úspěšně proběhla okresní i krajská kola hry Plamen a soutěže dorostu ve všech okresech a krajích České republiky. Ve stejném časovém období se napříč republikou naše sdružení presentovalo i na celostátní akci pořádané českou radou dětí a mládeže Bambiriáda. Poděkování patří všem, kdo aktivity pro děti a mládež organizované SH ČMS na této akci představili.

Koncem června se naše dorostenecká reprezentace v požárním sportu premiérově zúčastnila II. mistrovství světa v požárním sportu dorostu v Petrohradu. Byl jsem osobně přítomen, a proto mohu konstatovat, že se našim mladým sportovcům premiéra vydařila. Titul mistra světa v běhu na 100 m s překážkami, který v nejmladší kategorii vybojoval Jan Gášek z SDH Karolinka, či další tři cenné medailové kovy i konečné 4. místo svědčí o vysoké připravenosti všech zúčastněných a zúročení náročné přípravy. Jsem si jist, že vystoupení České republiky na tomto vrcholném sportovním klání zanechalo ve všech směrech jen pozitivní dojem.

Sotva se mladí sportovci stačili ohřát v rodné vlasti, přesunula se většina z nich, tak jako 500 dalších mladých členů SH ČMS do Ostravy, kde se počátkem prázdnin uskutečnilo MČR hry Plamen a soutěže dorostu v požárním sportu. Přestože zejména soutěž mladých hasičů probíhala v extrémně náročných povětrnostních podmínkách, na své kvalitě ztratila jen málo a věřím, že skvělé zážitky si do svých mateřských SDH odvezli nejen ti nejlepší. Těmi se v kategorii hry Plamen stali mladí hasiči z SDH Měník z  Královéhradeckého kraje, mezi dorostenkami pak mladé slečny z SDH Kolšov z Olomouckého kraje a mezi dorostenci se titulem mistra ČR pyšní SDH Zbožnov z kraje Pardubického. U jednotlivců opět kralovala Šárka Jiroušová z SDH Poniklá, kraj Liberecký a Petr Vaculín z SDH Veselá, kraj Zlínský. Mimochodem jeden z reprezentantů z Petrohradu. Představení české hasičské mládeže na mezinárodním poli však v letošním roce zdaleka neskončilo účastí na mistrovství světa. Bezprostředně po skončení mistrovství, v polovině července odcestovala naše reprezentace mládeže na 17. mezinárodní soutěž CTIF do slovinského Kočevje. Její návrat byl ověnčen opětovným úspěchem, který započala již před dvěma lety v Ostravě. V konkrétní podobě to znamená, že chlapci z SDH Chlumec nad Cidlinou dokázali obhájit titul absolutního vítěze a vrátit zpět do České republiky jednu z nejcennějších trofejí na poli hasičského sportu Vetter Cup. Čtvrté místo dívek z SDH Písková Lhota a 12. místo smíšeného družstva z SDH Poniklá tento mimořádný úspěch jen podtrhují. Pilířem obou reprezentací byla bezpochyby skvělá parta, výborné zázemí a obrovská vůle ukázat světu, že česká hasičská mládež patří ke špičkám ve svém oboru. Jsem velmi rád, že se to podařilo. Všem, kteří na těchto úspěších mají jakýkoliv podíl, náleží upřímné poděkování. To znamená i vám, představitelům OSH a všem členům spolupůsobícím v této oblasti. Z mého pohledu tandem Pepa Bidmon a Monika Němečková prokazuje své kvality a sklízí sladké a chutné plody.

V průběhu jarních i podzimních měsících se roztočil kolotoč regionálních a krajských festivalů přípravky SH ČMS, který byl završen tím republikovým v Sověticích. I zde je na místě poděkovat zejména všem místním organizátorům těchto oblíbených akcí.

Nelze nezmínit, že mimo soutěžní pole proběhly v uplynulém období dvě letní školy instruktorů, vyškoleni byli další hlavní vedoucí táborů, svou kvalifikaci obhájili vedoucí I. stupně. V roce 2011 bylo zorganizováno 81 letních a zimních táborů s dotační podporou MŠMT, na některých z nich byly provedeny předepsané kontroly a je potěšující, že všechny takové uspěly bez ztráty kytičky.

V tomto týdnu bylo průběžné kontrole čerpání státní dotace na činnost úseku mládeže ze strany MŠMT podrobeno i SH ČMS komplexně, respektive Kancelář SH ČMS. Přestože ještě nemáme písemné vyjádření ministerstva, i zde mohu konstatovat, že dle ústního vyjádření kontrolního orgánu nebyly shledány nedostatky v čerpání těchto státních prostředků. Takové závěry jistě těší nás všechny.

K úspěchům našich dětí a dorostu blahopřeji všem, kdo se o to zasloužili. Patří k nim i organizátoři z Ostravy, jak z řad dobrovolných hasičů, tak i z HZS Moravskoslezského kraje.

Hasičský záchranný sbor České republiky se také s námi spolupodílel na velmi dobrém zabezpečení společného Mistrovství České republiky profesionálních a dobrovolných hasičů v požárním sportu. Společná republiková akce se konala po patnácti letech a od roku 1984 po páté. V Ostravě se ve dnech 19. až 21. srpna sešlo celkem padesát soutěžních družstev mužů a žen. Jako hosté zde startovaly také týmy České hasičské jednoty a Moravské hasičské jednoty. Nechci tady předčítat tabulku opravdu skvělých výsledků, ale za všechny chci ještě jednou vyzvednout nejrychlejšího dobrovolného hasiče Jakuba Paulíčka ze Širokého Dolu a nejrychlejší hasičku Lenku Tomandlovou z SDH Ledenice. SDH Široký Důl náleží i další blahopřání k získání mistrovského titulu družstev mužů a stejně tak SDH Ledenice – nejlepšímu družstvu žen. Mistrovství republiky v požárním sportu přilákalo na atletický stadion ve Vítkovicích stovky fanoušků a přenosy na hasičské televizi sledovalo 11 tisíc diváků.

Tato forma zabezpečení soutěží měla řadu pozitiv. Uvedenou problematiku jsme nejprve prodiskutovali s generálním ředitelem HZS ČR a následně na poradě ředitelů krajů. Shodli jsme se, že zúročíme získané poznatky a formy konkrétní spolupráce a i v příštím roce opětovně uspořádáme mistrovství republiky společně. Tentokrát ve Zlínském kraji, konkrétně v Uherském Hradišti a v nejbližší době zahájíme společnou přípravu.

Rovněž jsme se shodli, že letos společně uspořádáme „Slavnostní večer hasičských sportů“, který se bude konat 5. listopadu 2011 v Divadle U Hasičů za spoluúčastí SH ČMS, HZS ČR a Moravské a České hasičské jednoty. Bude zde přítomna řada hostů – pro sportovce velká pocta a pro nás cti, že osobnosti sportovního a politického života se jí zúčastní.

A do třetice, ještě jedno novum. Řada osádek RZA vyjíždí k dopravním nehodám s dobrovolnými hasiči. Také tato oblast si zaslouží hlubší pozornost. Proto jsem uvítal v Hasičském domě návštěvu starosty KSH Plzeňského kraje Josefa Černého a Zbyška Zubra, profesionálního a dobrovolného hasiče z Blovic, kteří na základě Zbyškových zkušeností a znalostí práce v této oblasti a za naši spoluúčasti zorganizují mistrovství ČR v záchraně a vyprošťování osob z havarovaných vozidel v rámci oslav 130. Výročí oslav vzniku SDH Blovice. Mrzelo mě však, že jsme byli osloveni jako poslední.

Velký zájem byl o II. mistrovství ČR v klasických disciplínách CTIF. Proběhlo 24. září 2011 na stadionu TJ Dvůr Králové nad Labem. Soutěž byla vyhlášena Sdružením hasičů Čech, Moravy a Slezska a HZS Královéhradeckého kraje pro měření sil družstev cvičících klasické disciplíny CTIF. Ve Dvoře Králové nad Labem usilovalo 15 družstev mužů a žen o mistrovské tituly v klasických disciplínách CTIF. V historicky druhého oficiálního mistrovství ČR se zúčastnili i tři družstva z Německa a jedno z Rakouska. Celkovými vítězi celého Mistrovství ČR v klasických disciplínách v CTIF profesionálních i dobrovolných hasičů bez rozdílů kategorií se mezi muži stalo družstvo SDH Zibohlavy a mezi ženami SDH Vlčnov.

Příští ročník proběhne po schválení Národním výborem CTIF zároveň jako otevřená kvalifikace na velkou mezinárodní soutěž, tzv. olympiádu v roce 2013 ve Francii.

Víkend po úspěšném mistrovství republiky v požárním sportu se ve dnech 26. až 28. srpna 2011 v Přibyslavi konalo setkání požárních automobilů, jejich řidičů, strojníků a osádek Pyrocar 2011, které navazovalo na předchozí ročníky 2007 a 2008. Letošní, třetí Pyrocar výrazně překonal oba předešlé. Na přibyslavském letišti bylo vystaveno celkem 346 exponátů z 231 sborů. Prezentovalo se 58 firem a návštěvnost se odhaduje přes 30 000 osob. Plynulost setkání, ukázek IZS a bohatého kulturního programu bohužel překazila prudká změna počasí, která však neubrala nic na jeho perfektním zabezpečení a obětavostí pořadatelů, kterým za to patří vřelé díky. Parta dobrovolníků pod vedením ředitele Kanceláře Ing. Jana Aulického se ze všech sil snažila splnit své úkoly i přes velké neočekávané povětrnostní překážky. Zejména si vážím neuvěřitelné pracovitosti a výdrži hasiček-pořadatelek.

Pyrocaru předcházela již třetí propagační jízda SH ČMS, která vedla třemi kraji přibližně 250 kilometrů z Bílých Poličan do Přibyslavi. Přes extrémně letní počasí, účastníci jízdy naplnili své poslání. Mezi účastníky řadím nejen posádku vedenou Jurou Orsákem, ale všech hasiče a jejich příznivce, kteří ji přišli v hojném počtu podpořit na jednotlivých zastávkách, včetně představitelů obcí, měst a krajských orgánů. Bylo to pro mě a myslím i pro další funkcionáře VV a ÚKRR fascinující a zavazující. Nezklamala ani historická pragovka z SDH Nová Paka, především díky jejich řidičům Milanovi Pospíšilovi a Jaroslavu Křečkovi. K úspěchu přispěl i druhý letitý automobil AS-fenomen z SDH Bystré, řízený panem Josefem Alexou. Svůj zasloužený podíl na úspěchu akce mají i další členové posádky Pepa Bidmon a Pepa Dvořák, Láďa Dvořák a Vojta a Pepa Nitrovi. V průběhu jízdy byly odhaleny dvě pamětní desky osobnostem českého hasičského hnutí – v Náchodě Adolfu Seidlovi a v Poličce Františku Procházkovi. V Náchodě jsme pokřtili knihu věnovanou Adolfu Seidlovi, kterou napsal Karel Nývlt z SDH Velké Svatoňovice. Jízda byla zároveň věnovaná 120. výročí založení Zemské ústřední hasičské jednoty království Českého a k tomu jsme pokřtili v Bílých Poličanech knihu Josefa Nitry Všem živlům navzdory, která popisuje období kolem vzniku první české jednotné hasičské organizace. Knihu, kterou jste dnes dostali na jednotlivá OSH vydalo SH ČMS. Na praporec jízdy od firmy Alerion bylo zavěšeno 33 pamětních stuh.

Musím vzpomenout i další úspěšné akce uplynulého pololetí. Z těch největších to byl 21. května 2011 Hasičský den na Konopišti, jehož součástí byla i jedinečná soutěž zápřahových stříkaček. Někteří její účastníci pak naše sdružení skvěle reprezentovali na VIII. evropských závodech koňských stříkaček v polském Cichowu. Tam české hasiče reprezentovaly také krásné dívky. Hasička Iveta Kuklová z SDH Pavlovice získala titul I. vicemiss Evropy.

Nejkrásnější hasičku jsme vybírali také v rámci České republiky. Letos proběhl již druhý ročník soutěže Miss hasička. Její finále vyvrcholilo před týdnem v TOP Hotelu Praha a my víme, že nejkrásnější českou hasičkou byla zvolena devatenáctiletá Ivana Hnilicová z SDH Chraberce z Ústeckého kraje.

K nejčerstvějším událostem, které přesahují republikový význam, bezpochyby patří 19. mezinárodní rozhovory pracovní skupiny pro dějiny hasičství při CTIF, které se konaly od 12. do 14. října 2011 v Centru hasičského hnutí Přibyslav. Přijela na ně stovka účastníků z dvanácti zemí, kteří diskutovali na téma „Hasiči a tělovýchovné hnutí“. V předvečer rozhovorů se v Přibyslavi konalo také zasedání Komise pro historii při CTIF.

Vážené starostky, vážení starostové,

vůbec není jednoduché podrobně zhodnotit pololetí bohaté na události a řadu změn, zejména ovlivněných chceme-li, či ne, složitým vývojem ve státě a společnosti. Nesmírně bych si přál, abychom teď stáli na prahu klidnějšího období, které nám všem přinese co nejoptimálnější podmínky pro plnění našeho hlavního poslání ochrany životů, zdraví a majetku občanů České republiky. Je to úkol natolik prvořadý, že komplikovat jeho plnění a znepříjemňovat záchranářům jejich činnost je nemorální a nemělo by mít místo v této společnosti.

Stojíme nyní před výročními valnými hromadami SDH a okrsků. Kéž by se v jejich zprávách objevovaly pouze příjemné informace. Nejsme však idealisté a jsme odhodláni řešit vše, co nám život přináší.

 

Dámy a pánové,

závěrem mi dovolte konstatovat, že úkoly z předcházejícího shromáždění byly naplněny.

Milí přátelé,

přeji vám v nadcházejících měsících a v celém příštím roce dostatek sil a přízně obcí, okresů i krajů, stejně tak jako pochopení a lásky vašich nejbližších. Ať se tu v příštím roce opět ve zdraví a s tolik potřebným optimismem opět sejdeme. Děkuji vám za pozornost.

Mnoho zdaru vaši práci.

 

Samozřejmě, tam jsou četné věci musíte mít na paměti o léčivých přípravcích. Můžete si koupit drogy z pohodlí své kanceláře. Co mohou zákazníci nakupovat na webu? Za posledních deset let se sortiment můžete získat na webu je skutečně široká. Některé léky se obvykle používají k léčbě různými typy bakteriálních infekcí, jako je zápal plic a infekcí hrdla. Rozhodně to není všechno. Už jste někdy slyšeli o co koupit Genericky Cialis? Je to účinná látka Sildenafil.

 

plakat chp-2017