Najdete nás na Facebooku

FB-f-Logo  blue 144

Vzdělávání členů SH ČMS

 

LogoSHCMS-Akademik3

Kontakt

SH ČMS

Římská 2135/45

121 07 Praha 2


Telefon: 222 119 501
Fax: 222 119 507
Email: kancelar@dh.cz

IČ: 00442739

DIČ: CZ00442739

Hasičské čtení

HCproklik

Pivo REBEL - akce pro SDH

REBEL

toi-toi

toitoi

ALERION

alerion

Recyklujte s hasiči

www.RSH podzim

Gazza sport

gaza 1

Nadace ADRA

horizontalni logo adra barevne

Volejte s hasiči a UŠETŘÍTE

RSS

feed image

Statistika

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDnes117
mod_vvisit_counterVčera211
mod_vvisit_counterTento týden117
mod_vvisit_counterMinulý týden1378
mod_vvisit_counterTento měsíc2702
mod_vvisit_counterMinulý měsíc5814
mod_vvisit_counterOd 25.9.20096044907
Záznam z jednání z 16. 4. 2011 Tisk
Pondělí, 24 Říjen 2011 10:10

Zápis z jednání Shromáždění starostů OSH

16. 4. 2011 v Přibyslavi

Přítomni:      dle prezenční listiny

starostové OSH                ze 77  přítomno      74

nepřítomno  2

starosta SH ČMS                       přítomen      1

VV SH ČMS                     z 19   přítomno      16

nepřítomno  3

ÚKRR                              ze 14  přítomno      11

nepřítomno   3

 

Přítomno 75 ze 78 pozvaných účastníků s rozhodujícím hlasem, tj. 96%, Shromáždění starostů OSH ČMS je usnášeníschopné.

1) Zahájení jednání, schválení hostů a volba pracovních komisí, schválení programu

 

Náměstek starosty SH ČMS Ing. Jan Karger z pověření VV SH ČMS zahájil SS OSH ČMS. V úvodu přivítal všechny přítomné. Omluvil z jednání náměstkyni starosty Ing. Moniku Němečkovou. Konstatoval, že SS OSH ČMS je usnášeníschopné.

Poté přečetl z pozvánky program pro jednání SS OSH.

  1. 1. Zahájení, volba pracovních komisí
  2. 2. Průběžná zpráva o činnosti SH ČMS za rok 2010 (Výroční zpráva 2010)
  3. 3. Zpráva o hospodaření SH ČMS za rok 2010
  4. 4. Zpráva o činnosti ÚKRR za rok 2010
  5. 5. Zpráva o činnosti a hospodaření spol. s vlast. podílem SH ČMS za uplynulý hospodářský rok
  6. 6. Diskuse, vystoupení hostů
  7. 7. Schválení usnesení
    1. 8. Závěr

Hlasování:     pro: 75           proti: 0           zdržel se: 0

SS OSH ČMS schvaluje předložený program jednání.

 

Volba zapisovatelky:         Tereza Švejdová

 

Volba skrutátorů:             Ing. Ivan Jirota

Ing. Josef Dvořák

Ing. Karel Barcuch

Martin Bělohlávek

Vladislav Štefl

 

Volba ověřovatelů:           Doc. Ing. Václav Liška

Václav Helis

Hlasování:     pro: 75           proti: 0           zdržel se: 0

SS OSH ČMS schvaluje navrženou zapisovatelku, navržené skrutátory a navržené ověřovatele zápisu.

Volba návrhové komise : VV SH ČMS                Ing. Antonín Maděra

Praha                       Jindřich Riesner

Středočeský               Oldřich Zuzka

Jihočeský           Jiří Novák

Plzeňský            Miroslav Frost

Karlovarský

Ústecký             Pavel Veselý

Liberecký           Ing. Jiřina Brychcí

Královéhradecký  Antonín Ulrych

Pardubický         Josef Jiruše

Vysočina            Jiří Bláha

Jihomoravský     Josef Gargula

Olomoucký         Dáša Bártková

Zlínský              Ing. Josef Bernátík

Moravskoslezský Petr Domčík

Hlasování:     pro: 75           proti: 0           zdržel se: 1

SS OSH ČMS schvaluje navrženou komisi.

 

Hosté:                                      Ing. Josef Kubeš

Ing. Jan Jonáček

Ing. Vladimíra Ondráková

Ing. Marie Čauševič

Ing. Petr Bratránek

PeaDr. Světluše Prokešová

Ing. Bořivoj Vágner

Josef Netík

 

Hlasování:     pro: 75           proti: 0           zdržel se: 0

SS OSH ČMS schvaluje účast hostů na jednání.

2) Průběžná zpráva o činnosti SH ČMS za rok 2010 (Výroční zpráva 2010)

 

Ing. Richter přivítal přítomné, poděkoval za účast a přednesl svou zprávu.

Příloha č. 1 Zpráva o činnosti SH ČMS za rok 2010

 

3) Zpráva o hospodaření SH ČMS za rok 2010

 

Materiál předložen písemně.

 

Ing. Jirota přítomným stručně okomentoval písemný materiál.

 

Plnění rozpočtu v roce 2010

V roce 2010 celkové hospodaření skončilo vyšším přebytkem než bylo plánováno. Přebytek je způsoben získáním dotace Hl. města Prahy na opravu zadního traktu Hasičského domu, na kterou byla tvořena rezerva a došlo k jejímu rozpuštění. V několika oblastech v čerpání došlo oproti stanovenému rozpočtu  k drobným rozdílům, které se ale vzájemně kompenzují a tedy nemají negativní dopad do celkového plnění rozpočtu.  Jednotlivé změny nastaly hlavně u těchto položek:

 

V oblasti výnosů:

 

1)   Výnosy z reklamy se podařilo zajistit vyšší než bylo plánováno. Vedle firem, se kterými se dlouhodobě spolupracuje, byla uzavřena smlouvy s firmou Procter & Gamble.

2)   V provizích z poskytování mobilních služeb došlo k nárůstu s ohledem na zapojení většího množství uživatelů. I nadále je prvotní snahou zajistit nejlepší možné podmínky a výhody pro členy programu. V roce 2011 se počítá s dalším nárůstem provize a zlepšením podmínek pro členy.

3)   Získání dotace na opravu zadního traktu Hasičského domu se promítlo ve vyšších výnosech způsobených rozpuštěním rezervy bez promítnutí do nákladů.

Ostatní položky výnosů nevykazovaly významnější rozdíly oproti stanovenému rozpočtu.

V oblasti nákladů:

 

1)   V oblasti nedaňových nákladů došlo k nárůstu u služeb, který je kompenzován zvýšenými příjmy z reklam.

2)   Příspěvek na Hasičské noviny a časopis Alarm Revue byl nižší vlivem přijaté dotace na publikační činnost z dotace MV.

3)   Vzdělávání členů úspěšně probíhalo i v roce 2010 v rámci organizování univerzit třetího věku, které se uskutečnilo v Janských Koupelích, Bílých Poličanech a v Přibyslavi. Celkově došlo k mírnému překročení vynaložených nákladů vlivem rozšíření výuky.

4)   I v roce 2010 dochází k nárůstu vyznamenávaných členů a tím k růstů celkových nákladů. V roce 2010 byly předány medaile a vyznamenání v celkové částce 418 tis Kč.

5)   Náklady na sjezd se podařilo vyčerpat v plánované výši bez nutnosti čerpat významnější část rezervy.

6)   U placení úroků z úvěru HD došlo vlivem časového rozlišení k navýšení zaplacených úroků v roce 2010.

 

Ostatní oblasti mimo rozpočet:

V roce 2010 byla doplacena kupní cena za nový objekt v Přibyslavi tzv.„ Bramborárnu“–celková cena
3 mil.Kč.

Splácení úvěru probíhá v pravidelných čtvrtletních splátkách a k dnešnímu dni zbývá k doplacení částka

35 384 637,- Kč. Od ledna 2011 došlo k uvolnění fixovaných úroků a tím ke zkrácení doby splácení. Úvěr by měl být splacen  ke konci září roku 2015.

V roce 2010 se projevil pokles peněžních prostředků způsobený zvyšováním rozdílu mezi finančním tokem a náklady a výnosy. Tento rozdíl je převážně způsoben zvyšováním splátek úvěru a poklesem úroků.

Celkové hospodaření skončilo přebytkem.

 

4) Zpráva o činnosti ÚKRR za rok 2010

PhDr. Juráň Jedním z prvořadých úkolů po zvolení bylo seznámení se s celu problematikou kontrolní a revizní činnosti, s metodikou, předpisy, zásadami a pokyny. To proběhlo na prvním a druhém zasedání rady. ÚKRR se od svého zvolení sešla na čtyřech zasedáních. Byl zpracován roční plán kontrolní činnosti, který je zaměřen především na problematiku hospodářské činnosti, čerpání, využívání a zúčtování přijatých dotací a vybrané kontrolní akce dle aktuálních potřeb sdružení. Počátek kontrolní činnosti byl zaměřen na dokončení šetření stížností, které nebyli dořešeny minulou kontrolní komisí. Novou kontrolní akcí bylo šetření ve věci čerpání nákladů na minulý IV. sjezd SH ČMS v Ostravě. Závady nebyly zjištěny. Výsledky byly projednány jak v radě, i ve VV SH ČMS. Kontrolu prováděli členové Juráň a Kumpán. Podobnou kontrolní akci prováděli Ing. Barcuch a Ing. Dvořák. Byla provedena kontrola nákladů vynaložených na Mistrovství mládeže v Litomyšli. zjištěné drobné nedostatky byly před ukončením šetření odstraněny.

V rámci plánu kontrolní činnosti byli členové ÚKRR zařazeni do inventarizačních komisí majetku a závazků SH ČMS: SH ČMS – Antonín Vovsík, CHH Přibyslav – Ing. Dvořák

a Vladislav Štefl, ÚHŠ Bílé Poličany – Dagmar Bittnerová, ÚHŠ Jánské Koupele – Ladislav Richtár a Josef Jemelka. Inventarizace probíhaly v souladu s Příkazem starosty sdružení č. 1/2011. Komise dostávala pravidelné informace o hospodaření sdružení a také informace týkající se organizací s majetkovou účastí SH ČMS. Kontrolní akce v tomto směru nově zvolená ÚKRR v roce 2010 neprováděla.

Středem pozornosti však zůstává VPO, a. s. Různé dohady, osočení a panflety tomu napomáhají. Názor na VPO, a. s. ze strany ÚKRR zůstává stejný. Doporučení vždy bylo: hledat co nejdříve řešení. Důvod: VPO, a. s. nemohla v této organizační struktuře a konkurenčním prostředí obstát. Řešení, ke kterému došlo, je správné, i když opožděné. Nehledejme dnes po letech viníky, nepoukazujme na lidi a společně uznejme, že tento kdysi dobře míněný podnikatelský záměr nevyšel. To je asi závěr celé, pro sdružení drahé, kauzy.

Naše společná hasičská práce se musí soustředit především na úkoly, které nás čekají, na ochranu před ničivými vlivy, na ochranu obyvatelstva, předcházet tomu, co v této věci ukazují světové události. ÚKRR bude plně nápomocna při naplňování Programových cílů sdružení do roku 2015.

5) Zpráva o činnosti a hospodaření spol. s vlast. podílem SH ČMS za uplynulý hospodářský rok

 

Ing. Stržínková přítomné starosty OSH, KSH, členy VV SH ČMS a ÚKRR seznámila s historií, důvodem prodeje, plány do budoucna a současnou situací ve VPO, a. s. formou prezentace.

Na závěr zdůvodnila proč 90% akcií VPO bylo prodáno za jednu korunu. Vedlo nás k tomu několik důvodů. Hodnota vlastního jmění se na podzim 2010 dostala do záporné hodnoty. Nový vlastník akcií nabídl a smluvně zajistil úhradu pohledávek SH ČMS, HVP, a. s., a První hasičské, a. s., podle splátkového kalendáře. Za dobu od prodeje jsou splátkové kalendáře plněny a byly již uhrazeny dluhy několik milionů Kč. Závazky vůči OSH jsou dle mých informací v naprosté většině vyrovnány. Nový vlastník zachová prodej hasičského zboží a doplní jej o další komodity, které mají zvýšit rentabilitu prodeje. Chce postupně obnovit i spolupráci s OSH, SDH a dalšími subjekty SH ČMS.

Ve výzbrojně jsme si ponechali minoritní podíl 10 %. Ten sice neumožňuje velký vliv na řízení Výzbrojny, ale to také není ani záměr SH ČMS. My jsme především chtěli zajistit, aby byl zachován prodej hasičského zboží. V dozorčí radě zůstává jeden náš zástupce, který by měl zastupovat zájmy SH ČMS.

Vraťme se ale k nejčastěji kladené otázce. Příčin poklesu výkonnosti VPO je několik: je to rozpad monopolu na trhu, rozdělení federálního majetku a dopad na finanční stránku VPO, vznik konkurenčního trhu hasičských firem, zátěž v podobě neproduktivních aktivit a v podobě nevyužitých skladů hmotných rezerv, chybějící kvalitní management, zdroje pro další investice a v neposlední řadě vlastník, který neuměl v oboru podnikat. Ve finále jistě nemusím popisovat situaci celostátní hospodářské krize, která vše neočekávaně urychlila. Drastická úsporná opatření snížila, až úplně zastavila nákup obcí stavebních firem a tím VPO přišla o plánovaný zisk. EXIM PROTECT, a. s., který by VPO, a. s. měl postavit zpět na nohy. Osobně jsem rád, že SH ČMS našlo tuto cestu a rozhodlo se akcie VPO prodat. Cokoliv jiného, například další půjčky, by situaci nevyřešilo a zbytečně bychom přišli
o prostředky, které můžeme účelněji využít pro naši hlavní činnost danou Stanovami.

Projednali jsme v ÚORH a ve Vedení, aby byly zveřejněny ve Sbírce listin poslední dostupné výkazy. Vedle toho jsem požádala společnost Creditreform, která připravuje hospodářské informace a ratingy firem (což je hodnocení hospodářské situace firmy), aby nám zdarma zpracovala informaci na všechny hasičské firmy a její zprávy by měly být do konce června 2011 na www.dh.cz. Budeme je průběžně na roční bázi aktualizovat.

Dr. Prokešová hned na úvod poděkovala panu starostovi SH ČMS, který se ve svém projevu dotkl nelehké situace ve Fire Editu, s. r. o. a požádal starosty OSH jménem svým i redakce o spolupráci a podporu. Rovněž inženýrka Stržínková ve své prezentaci naznačila spojitost mezi  VPO , která byla důležitým reklamním partnerem Alarm Revue. A hospodářskými výsledky Fire Edit – Společnost hospodařila se záporným výsledkem 132 268,- Kč., náklady činily 1 765 553,- Kč a výnosy 1 897 820,- Kč. Převážnou část z výnosů činily tržby za inzerci, menší část tržby z předplatného.

Ve zprávě za 1. pololetí uváděla, že pokud má společnost udržet dobrý hospodářský výsledek i v druhém pololetí, je třeba udržet tržby za inzerci, což bude velmi obtížné. V tomto roce hlavní reklamní partner snížil objem inzerce o 50 %. Rovněž Výzbrojna požární ochrany přestala přispívat na inzerci. Další velké inzertní partnery se v dnešní době daří získávat jen velmi obtížně, ale prozatímní jednání s dalšími potenciálními reklamními partnery dávají důvod k mírnému optimismu, neboť v prvním čtvrtletí roku 2011 se dařilo získávat inzerenty, za což patří dík celému redakčnímu kolektivu Alarm Revue. Klesá také objem předplatného, a proto bych apelovala na starosty OSH, zda by ověřili zájem o předplatné a motivovali k odběru Alarm Revue.

Ing. Kubeš uvedl, že ačkoliv byl rok 2010 rokem, kdy celkové předepsané pojistné na českém trhu rostlo o 8%, byl tento růst zapříčiněn výhradně růstem předepsaného pojistného v životním pojištění, které rostlo o 19%, zatímco předepsané pojistné v neživotním pojištění pokleslo o 0,2 %.

Protože je Hasičská vzájemná pojišťovna téměř výhradně pojišťovnou neživotní, je zřejmé, že se tento rok mezi ty pro pojišťovnu historicky nejúspěšnější roky nezařadí.  Rok 2010 byl pro Hasičskou vzájemnou pojišťovnu rokem, ve kterém se snažila ozdravit pojistný kmen pojištění odpovědnosti z provozu motorového vozidla a v tvrdé konkurenci pojišťoven působících na českém trhu nesnížit objem předepsaného pojistného, ale dosáhnout ambiciózního plánovaného cíle. S odstupem času se jeví splnění cíle, který si pojišťovna uložila jako velice náročné.

Hasičská vzájemná pojišťovna dosáhla v roce 2010 předepsaného pojistné ve výši 522 milionu Kč a hospodářského výsledku po zdanění ve výši 2,7 milionu Kč.

Co se týká předepsaného pojistného, nebylo plánovaného cíle dosaženo zejména proto, že pojišťovna s cílem dosáhnout vyšší profitability zvýšila sazby v oblasti pojištění odpovědnosti z provozu motorového vozidla, což v silné cenové konkurenci ostatních pojišťoven mělo za následek snížení počtu pojištěných vozidel meziročně z 56 000 na 38 000. Plánovaného zlepšení profitability však bylo dosaženo. Ostatní druhy neživotního pojištění negativní trend v předepsaném pojistném nezaznamenaly.

Hospodářský výsledek společnosti byl v uplynulém roce negativně ovlivněn zejména katastrofickými událostmi, což lze dokladovat i počtem nahlášených pojistných událostí. V roce 2010 bylo nahlášeno 14,5 tisíce pojistných událostí, což je o více než 2 000 pojistných událostí více, než bylo zaznamenáno v roce 2009, který byl v tomto ohledu z předchozích let historicky nejhorší. Vysoký počet škod ale nebyl tím nejhorším. Mnohem zásadnější bylo, že většina těchto škod nastala ve třech samostatných katastrofických pojistných událostech. Proto pojišťovna, vzhledem ke sjednanému katastrofickému neproporčnímu zajištění, zaplatila vlastní vrub katastrofického neproporčního zajištění třikrát.

První přírodní katastrofa byla způsobena povodní na severní Moravě v květnu, přičemž vyplacené pojistné plnění dosáhlo celkové výše 11 milionů Kč. Druhá přírodní katastrofa byla způsobena opět povodní a to v srpnu, v Libereckém kraji, kde vyplacené pojistné plnění dosáhlo celkové výše 17 milionů Kč. Poslední přírodní katastrofou bylo srpnové krupobití v Praze a okolí, při kterém celková škoda dosáhla 12 milionů Kč.

Bohužel již tradiční katastrofou bylo poškození plodin kroupami, které sice nebylo tak velkého rozsahu, jako v předcházejících letech, ale přesto celková škoda převýšila 8 milionů Kč.

Velké zatížení pro pojišťovnu znamenaly i škody způsobené tíhou sněhu, které v celkovém úhrnu za zimu v roce 2010 přesáhly výši 22 milionů Kč.

Z pohledu historie pojišťovny se jedná dosud o největší počet živelných katastrof, které nás postihly v jediném roce. Tento trend ve vývoji katastrofických pojistných událostí zřejmě souvisí s globálním oteplováním a musíme s ním počítat i do budoucna. Na tuto skutečnost reagují i zajistitelé a přizpůsobují tomuto zvýšenému riziku i cenu zajištění, což se opět nepříznivě promítá do hospodářských výsledků pojišťovny.

Živelní riziko není pojišťovna schopna zcela ovlivnit, i když se snaží při vzniku pojištění analyticky přistupovat ke každému novému klientovi a vyhodnocovat expozici pojišťovaného rizika s ohledem na ohrožení záplavou.

Odlišný přístup však můžeme aplikovat v oblasti pojištění odpovědnosti z provozu motorového vozidla, kde přes bonusový systém a podle segmentačních atributů, jako je věk řidiče či způsob provozu pojišťovaného vozidla, můžeme optimalizovat cenu tohoto pojištění a pojistný kmen tak zkvalitňovat.

Zásadní bylo navýšení sazeb pro rok 2010 a s důslednější kontrola při sjednávání pojistných smluv. Důsledkem změny našeho přístupu bylo zlepšení profitability tohoto produktu meziročně o 12 milionů Kč. Opět jsme se měli možnost přesvědčit, že kvalita pojistného kmene, který získáváme přímo od naší sítě výhradních pojišťovacích agentů je velice vysoká, a tvoří, a i nadále bude tvořit, zdravý základ pro dosahování dobrých hospodářských výsledků.

V roce 2010 jsme vykonali velký kus nepopulární práce při čištění a zkvalitňování pojistného kmene, což nám sice snížilo předepsané pojistné, ale kmen byl ozdraven a tím byly vytvořeny dobré předpoklady pro dosažení lepšího hospodářského výsledku v roce 2011 a letech dalších. Ačkoliv je pojištění věcí solidarity a zákona velkých čísel, náš analytický přístup způsobí, že nebudeme refundovat náklady na rizikové klienty z profitu klientů méně rizikových.

Od 1. 1. 2013 bude pro pojišťovny zavedena nová regulace nazývaná též Solventnost II, v rámci které budou stanoveny minimální požadavky na kapitál ve vztahu k systému upisování rizik, charakteru aktiv a závazků pojišťovny. Tyto požadavky jsou dnes již téměř známy.  Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s. provedla výpočet minimálních kapitálových požadavků z pohledu Solventnosti II a zjistili jsme, že i po 1. 1. 2013 s určitými úpravami obstojíme, tedy že kapitál, který máme k dispozici, bude pro pojišťovací činnost i po tomto datu dostatečný.

Finanční výsledky roku 2011 jsou zatím příznivé a po třech měsících jsme dosáhli hrubého zisku 3,5 milionu Kč.  To je ovlivněno zejména dosavadním dobrým průběhem počasí. V letošním roce jsme v rámci zpřehlednění kapitálu HVP, a.s. a prodali dceřinou společnost Florian Club, s.r.o. do další naší dceřiné společnosti První hasičská, a.s. takže nyní již nemáme 2 dceřiné společnosti s obdobným rozsahem podnikatelských činností, přičemž sloučení těchto dvou společností budeme řešit v dalším období.

Dále uvedl, že se zúčastnil posledního zasedání ÚKRR a přesvědčil se, že je nutné poskytovat o společnostech, kde má kapitálovou účast SH ČMS, lepší přehled o výsledcích jejich činností.  Proto  s kolegy zpracoval grafické materiály, které jsou zde k nahlédnutí. Při zpracování těchto materiálů pracovníci vycházeli z auditovaných výsledků společností a výročních zpráv, které jsou i zveřejňovány na obchodním rejstříku a tedy z podkladů, které jsou dostupné veřejnosti. Věří, že grafické zpracování výsledků činností těchto společností je i pro starosty OSH přínosem. Pokud bude někdo Ze starostů OSH mít zájem se na nějakou dílčí dodatečnou oblast v historii činnosti HVP, a.s., pracovníci v čele s Ing. Kubešem se  budou snažit mu informaci podat, což je s odstupem času možno i písemně.  Grafické znázornění historie HVP, a.s. bude k dispozici i na pobočkách HVP, a.s. a budou je pravidelně aktualizovat. Uvedl, že si sám ověřil, že je získání dílčích podkladů pro zpracování historie HVP, a.s. za posledních 20 let velmi obtížné.

Kolegové z HVP, a. s. dále vyhlásí výsledky soutěže pro OSH a SDH za rok 2010 a vyhlásí novou soutěž pro rok 2011. Kromě finančních odměn zorganizovala HVP, a.s. i výjezdní pojišťovací seminář do Drážďan, kterého by se mělo zúčastnit 40 starostů nejúspěšnějších OSH. Pojišťovací seminář je marketingovou akcí HVP, a.s. a pořádá ho proto, aby prostřednictvím organizačních složek SH ČMS podpořila jednak nábor nových pojištěnců z řad dobrovolného hasičstva a jednak proto, aby prostřednictvím těchto organizačních složek propagovala HVP, a.s. v oblasti venkova a tím tyto přispěly k dalšímu náboru nejkvalitnějších klientů pro HVP, a.s.

Na závěr uvedl, že si je vědom toho, že krátká informace na Shromáždění starostů OSH není pro spolupráci, kterou od starostů OSH požadují, dostatečná a proto se snaží na těchto akcích, které sami pořádají již třetím rokem nebo společně s ČPP i v předcházejících pěti letech, spolupráci vylepšit. Konstatoval, že rád využije společného času na semináři spolu se zúčastněnými spolupracovníky z HVP, a.s. k podání dalších informací a plánů a očekává od akce zvýšení aktivity v zúčastněných regionech.

Ing. Jonáček vyhlásil konečné výsledky soutěže pro OSH. Podmínkami soutěže byl minimální předpis nového spárovaného pojistného u smluv HVP, a. s., na kterém se bude podílet SDH činí 100.000,- Kč. Prvních deset SDH s nejvyšším objemem nového spárovaného pojistného obdrželo poukázku na nákup zboží ve VPO, a. s.

Ing. Vágner přítomné pozdravil a stručně je seznámil se situací, která předcházela odkupu akcií VPO, a.s. jeho firmou EXIM PROTECT, a. s..  Uvedl, že ho kontaktoval Žižka,  generální ředitel VPO, a. s., a požádal o pomoc při záchraně VPO. Prostudoval hospodářské výsledky ze kterých vyplynulo, že společnost má  k 30.6.2010 kumulovanou ztrátu ve výši 19 837 tis. Kč. Tato ztráta se i v dalším období prohlubovala a propad trvá dodnes. Společnost je vysoce zatížena významnými závazky z let minulých, a to vůči Hasičské vzájemné pojišťovně, a. s., cca 2 292 tis.Kč a 3 165 tis. Kč, vůči První hasičské a. s., 1 286 tis. Kč, vůči akcionáři Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska 2 mil. Kč, dále je zatížena kontokorentním úvěrem ve výši 8 mil. Kč, který banka požaduje postupně splatit. Závazky z běžného obchodního styku, resp. jejich úhrady probíhají se zpožděním s tím, že závazky po splatnosti činí cca 3 mil.  Kč. Z celkového stavu zásob  představuje neprodejné zboží částku cca 20% tj 2 mil. Kč.

Aktivem VPO je obchodní tradice, rozvinutá obchodní síť a budova v Brně, jejíž ocenění se pohybuje mezi 14 až 18 mil. Kč.

Po zhodnocení situace se rozhodl předložit nabídku odkupu 90% akcií VPO a.s. za 1 Kč a závazek vyrovnání dluhů vůči SH ČMS, HVP a.s. a První hasičská a.s. Zároveň budou vyrovnány všechny ostatní závazky vůči OSH a SDH z uplatněných provizních smluv. Předpokládá, že VPO a.s. bude vyžadovat cizí zdroje ve výši nejméně 20 mil. Kč, které hodlá postupně uvolnit z jeho jiných aktivit. V obchodní síti VPO a.s. budou nabízeny ochranné a pracovní prostředky a postupně do ní budou převedeny i další aktivity EXIM PROTECT, a.s.. To že svoje úmysly myslí vážně potvrdil tím, že převzal funkci předsedy dozorčí rady VPO, a.s. .

V závěru se omluvil za necitlivé vypovězení provizních smluv s OSH a přislíbil nabídku nových smluv. Požádal o podporu starosty OSH a vyslovil naději, že se podaří Výzbrojnu požární ochrany  zachovat.

 

6) Diskuse, vystoupení hostů

Mgr. Martínek přítomné seznámil s písemným materiálem Metodika a zásady odborného vzdělávání členů SH ČMS v oblasti ochrany obyvatelstva. Tento materiál, který je zveřejněn na www.dh.cz je prvním dokumentem vytvářejícím podmínky pro zavedení systému odborného vzdělávání členů SH ČMS v oblasti ochrany obyvatelstva. Připomínky či vyjádření může zaslat kdokoliv do 31. 5. 2011. Uvedl, že další dokumenty by měli být hotové do konce roku 2011. Na závěr stručně okomentoval materiál Metodika a zásady odborného vzdělávání členů SH ČMS v oblasti OO, který je zveřejněn na internetu.

Ing. Majer přítomným představil a následně stručně okomentoval publikaci Hasič v divadle. Uvedl, že tato skromná brožura shrnuje základní informace o odpovědné službě, kterou v mnohých případech vykonávají členové SH ČMS. Právě vydaná publikace Hasič v divadle přináší pohled na problematiku zajištění požární bezpečnosti z organizačního a předpisového hlediska. Služba v preventivně požární hlídce, v kulturním zařízení, je službou odpovědnou a mnozí provozovatelé spoléhají na její všemocnou účinnost, na jistotu, že PPH všechno zajistí, vykoná, zachrání. K základní orientaci ve složité problematice služby preventivně požární hlídky slouží právě vydaná publikace. V žádném případě si nečinní nárok na úplný a vyčerpávající návod co a jak ve službě dělat. Publikace j jen informativní, přináší pohled na věc jakoby „z druhé strany“ tj. ze strany toho, kdo bezpečnost střeží, co se za tím skrývá a jaké to má aspekty. Publikace přináší pohled do historie a uvádí nejběžnější používané postupy. Autor a ÚORP, jako konzultant věří, že nezůstane založená mezi nejrůznějšími písemnostmi, ale že bude využívána právě tam, kde tyto základní informace chybí.

pí Fiedlerová (OSH Prachatice) popřála Ing. Vágnerovi mnoho štěstí do budoucna vzhledem k našim 10% akcí, které SH ČMS po prodeji vlastní. Dále uvedla, že s vystoupením Ing. Stržínkové souhlasí a děkuje za logické vysvětlení. Uvedla, že většina ze starostů OSH nejsou odborníci na ekonomiku, proto nové vedení VPO, a. s., které ekonomice dle představení dobře rozumí. Na závěr uvedla, že při hlasování o usnesení se vyjádří negativně, ne však k prodeji VPO, a. s. ale k postupu prodeje.

Ing. Schulz  (OSH Brno-město) se vyslovil k návrhu dopisu rozeslanému OSH a KSH týkající se znovuobnovení 100% náhrady za pracovní neschopnost dobrovolných hasičů, kteří utrpí pracovní neschopnost při zásahu JPO SDH obcí. Namítl, že touto cestou nelze jít, neboť 21 dnů neschopnosti hradí zaměstnavatel. Dle jeho názoru je možno využít ustanovení Občanského zákoníku, kde je uvedeno, že ten, kdo se zúčastní zásahu má nárok na náhradu utrpěné újmy.
Dále okomentoval výsledky HVP, a. s. Vyslovil se kriticky k dosaženému hospodářskému výsledku za rok 2010. Zastavil se nad velkým rozdílem mezi hrubým ziskem a ziskem po zdanění. Namítl, že není spokojen s výrokem Ing. Kubeše, který uvedl, že do roku 2001 byla HVP, a. s. ztrátová s výjimkou jednoho roku a od 2002 byla zisková.  Uvedl, že od roku 2000 byla HVP, a. s. ve stejné situaci a  řešily se stejné problémy jako řeší Ing. Vágner dnes ve VPO, a. s.. V roce 2002 byla situace vyřešena s tím, že  dosáhla zisk po zdanění 9 694 000,- Kč.  Tento rok byl rokem velkých záplav a procento pojistného plnění tomu odpovídá – 87%, přitom předpis pojistného byl pouze 217 mil a přesto společnost vykázala zisk 4,46 %. Navíc v tomto roce bylo zdanění 35% zatímco v loni 19%. V  roce 2010 byl objem předpisu pojistného 522 mil. Kč, škodní průběh 56% , což odpovídá běžn
ému roku, žádné extra mimořádné škodní plnění!, a zisk byl pouze 0,5%.  Vyslovil obavu, abychom nedopadli jako VPO, a. s..

Dále se vyslovil k prodeji VPO, a. s. Uvedl, že OSH Brno – město rozeslalo všem OSH dopis, kde se obrací na starostu, členy Vedení, členy VV a členy ÚKRR, aby zdůvodnili svůj postup, zejména proč rozhodovali bez diskuse s členskou základnou, když byly údajně problémy v hospodaření společnosti dlouhodobé a žádné nové prodlení tedy nehrozilo, proč si nevyžádali ocenění společnosti včetně její značky a dalšího nehmotného majetku a jaké důsledky vyvodili či vyvodí vůči členům orgánů společnosti. Uvedl, že nenapadají prodej, ale proces prodeje a kdo tedy za to může, že se situace tak rychle otočila. Na závěr uvedl, že výsledky VPO, a. s. musí být zveřejňovány dle zákona.

Ing. Stržínková reagovala na připomínku Ing. Schulze a uvedla, že na www.justice.cz lze najít účetní závěrky a další listiny VPO, a. s. Dále uvedla, že projev p. starosty a její prezentace odpověděla na dotazy OSH Brno-město.

Ing. Kubeš reagoval na připomínku Ing. Schulze a porovnal situaci roku 2010 s rokem 2002. V roce 2002 se jednalo o jednu katastrofu, zafungovalo zajištění, HVP a.s. hradila 10 mil a zbytek zajistitel.  Přitom loňský rok jsme platili skoro vše ze svého, neboť vícenásobné katastrofické události nedosáhly na hranici zajištění, která byla též 10 mil. Kč a naše spoluúčast byla tedy celoročně mnohem větší.

Ing. Čaušević doplnila Ing. Kubeše o komentář k rozdílu ve výši hospodářského výsledku před a po zdanění. Uvedla, že se projevila odložená daň za  rok 2009.

Ing. Miksánek (OSH Semily) vyjádřil souhlas se starostkou OSH Prachatice pí Fiedlerovou i s vystoupením Ing. Schulze. Uvedl, že souhlasí s mystifikací SS OSH. Před 4 lety vystupoval na SS OSH a apeloval na prodej VPO, a. s. ihned, dokud je tzv. co prodávat. Dále uvedl, že nechápe jak mohli představitelé VPO, a. s., ale i SH ČMS tvrdit na říjnovém SS OSH, že je vše v pořádku, když za měsíc byly akcie SH ČMS prodány společnosti Ing. Vágnera a proč za 1,-. Na závěr uvedl, že je potřeba zvážit zda i ve Vedení SH ČMS neučinit nějaký finanční postih.

p. Žižka (OSH České Budějovice) poděkoval Ing. Stržínkové za prezentaci. Reagoval na situaci ve VPO, a. s. a uvedl, že mnozí ze starostů OSH sledují situaci i 35 let a 25 let bojujeme s podnikáním VPO, a. s. Pro vysvětlení srovnal situaci v HVP, a. s. Uvedl, že jemu jako řediteli pobočky HVP, a. s.  v Českých Budějovicích stačí na ředitelství v Praze Ing. Kubeš jako generální ředitel a Ing. Jonáček jako vedoucí úseku obchodu a zbytek a případné aktuální problémy je schopen si na pobočce vyřešit sám. Na závěr uvedl, že záleží i na starostech OSH zda se bude dařit Ing. Vágnerovi ve VPO, a. s. SS OSH může Ing. Vágnerovi velmi pomoct, ale bohužel i ublížit.

Ing. Kubeš reagoval na připomínku ohledně neprůhledné majetkové struktury – dokument z MF – SH vlastnilo HVP a částečně i První hasičskou a ty pak vlastnily VPO atd. – nikdo se v tom nevyznal a na MF uvedli, že to není dobré pro podnikání.

Ing. Jirota reagoval na diskusi ohledně ztráty majetku ve VPO a.s.. Poukázal na tabulky a grafy umístěné v předsálí a v jednacím sále, které ukazují vývoj základních údajů společností HVP a.s. a VPO a.s. od roku 1992. Uvedl, že základní kapitál VPO byl 240 mil. Kč, ale SH ČMS měla 2/3 a slovenská DPO 1/3.  Postupně SH ČMS vložilo své akcie do HVP a.s. a První hasičské a.s. a tím navýšilo základní kapitál o tuto hodnotu. V roce  2001 již SH ČMS nevlastnilo žádné akcie HVP a.s.. Od roku 2003 bylo realizováno usnesení Shromážděním starostů OSH o snižování základního kapitálu VPO a.s. a souběžně prodej majetku, kterým byly stažené akcie uhrazeny. Snížení se zúčastnila i DPO, která koupila objekty VPO na Slovensku a zbytek akcií prodala HVP a.s. a darovala SH ČMS. V té době cena akcií odvozená od vlastního kapitálu přesahovala nominální cenu. Poslední snížení již realizovala jen HVP a První hasičská a do vlastnictví HVP přešly objekty v Praze Michli, Hradci Králové a Vítkovicích. Ostatní objekty VPO byly s výjimkou objektu v Brně  prodány, aby mohly být uhrazeny transformační náklady tj, zejména daně. Závěrem uvedl, že základní kapitál české strany ve VPO a.s se neztratil nebo nebyl ukraden, ale byl o něj navýšen  kapitál HVP a.s.  a transformován do  podoby budov a staveb. Nebyl však využit potenciál tohoto majetku k jeho rozmnožení.

p. Orsák informoval o činnosti KSH Královéhradeckého kraje. KSH se zúčastnilo v rámci programu příhraniční spolupráce a podařilo se získat 11 nových cisteren. Následně pozval všechny přítomné na slavnostní předání, které proběhne 7. 5. v Náchodě.

K problematice jednotek SDH vystoupil Ing. Karger. Zdůraznil, že toto téma je pro činnost SH ČMS zásadní. Připomněl, že ve prospěch činnosti JSDHO ze strany SH ČMS bylo mnoho vykonáno a v  této snaze se pokračuje. Dále informoval o vzniku pracovní skupiny složené z aktivních velitelů JSDHO, která začala pracovat pod vedením p. Richarda Dudka, starosty OSH ČMS v Ostravě a velitele JSDHO v Radvanicích. Cílem této skupiny je popsat uvedenou  problematiku zejména  z hlediska legislativy, odborné přípravy, dotační politiky, organizačního a operačního řízení a vazeb na obec. Výsledky práce  této skupiny budou předány Vedení a Výkonnému výboru SH ČMS k posouzení a k prosazování návrhů vedoucích ke zkvalitnění činnosti jednotek SDH.

Doc Ing. Liška stručně informoval o činnosti pracovní skupiny na Stanovy. Uvedl, že cílem skupiny je, aby na V. sjezdu v roce 2015 byl přednesen návrh nových Stanov, aby Stanovy SH ČMS byly jednodušší, snadnější, jasné a jednoduché. Dále uvedl plány a představy pracovní skupiny. Následně stručně představil tzv. pas hasičských muzeí a na závěr stručně informoval o spolupráci s Folklórním sdružení.

 

7) Schválení usnesení

 

Ing. Maděra přítomným přečetl návrh usnesení tak jak jej navrhuje návrhová komise včetně doplnění
o schválení bodu ohledně pověření člena VV SH ČMS p. Jiřího Orsáka jako pověřeného zástupce SH ČMS hlasování na výroční valné hromadě HVP, a. s. Dále včetně uložení VV SH ČMS předložit na příští zasedání SS OSH analýzu vývoje ve fi FIRE EDIT, s. r. o. a schválení dopisu starostů OSH ze shromáždění dne 16. 4. 2011 poslancům s doplněním o informaci starosty OSH Brno-venkov Ing. Schulze. A následně vyzval starosty ke hlasování usnesení SS OSH dne 16. 4. 2011

Hlasování:     pro: 63           proti: 2           zdržel se: 7

SS OSH ČMS schvaluje Usnesení SS OSH ke dni 16. 4. 2011.

8) Závěr

 

Ing. Karger poděkoval na závěr všem zúčastněným za práci aktivní přístup při jednání.

Na závěr popřál šťastnou cestu domů.

Předsedající:                Ing. Jan Karger                                        __________________________

Zapisovatelka:             Tereza Švejdová                                       __________________________

Ověřovatelé:                Doc. Ing. Václav Liška                              ___________________________

Václav Helis                                             ___________________________

Samozřejmě, tam jsou četné věci musíte mít na paměti o léčivých přípravcích. Můžete si koupit drogy z pohodlí své kanceláře. Co mohou zákazníci nakupovat na webu? Za posledních deset let se sortiment můžete získat na webu je skutečně široká. Některé léky se obvykle používají k léčbě různými typy bakteriálních infekcí, jako je zápal plic a infekcí hrdla. Rozhodně to není všechno. Už jste někdy slyšeli o co koupit Genericky Cialis? Je to účinná látka Sildenafil.

Aktualizováno Čtvrtek, 18 Říjen 2012 08:46
 

plakat chp-2017