Najdete nás na Facebooku

FB-f-Logo  blue 144

Vzdělávání členů SH ČMS

 

LogoSHCMS-Akademik3

Kontakt

SH ČMS

Římská 2135/45

121 07 Praha 2


Telefon: 222 119 501
Fax: 222 119 507
Email: kancelar@dh.cz

IČ: 00442739

DIČ: CZ00442739

Hasičské čtení

HCproklik

Pivo REBEL - akce pro SDH

REBEL

toi-toi

toitoi

ALERION

alerion

Recyklujte s hasiči

www.RSH podzim

Gazza sport

gaza 1

Nadace ADRA

horizontalni logo adra barevne

Volejte s hasiči a UŠETŘÍTE

RSS

feed image

Statistika

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDnes136
mod_vvisit_counterVčera211
mod_vvisit_counterTento týden136
mod_vvisit_counterMinulý týden1378
mod_vvisit_counterTento měsíc2721
mod_vvisit_counterMinulý měsíc5814
mod_vvisit_counterOd 25.9.20096044926
Zápis z 8. 4. 2011 Tisk
Středa, 27 Duben 2011 13:07

Přítomni: dle prezenční listiny

Zapsala: Dagmar  Hladíková

Program jednání:

1) Zahájení jednání ÚORVO a schválení programu

2) Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání ÚORVO

3) Informace z průběhu VVH SDH a okrsků SH ČMS

4) Revize předpisů SH ČMS – vnitroorganizační úsek

5) Různé a organizační záležitosti (hodnocení školení OSH a KSH, informace z jednání orgánů SH ČMS a další)

6) Rekapitulace přijatých závěrů, ukončení jednání ÚORVO

K bodu 1 a 2) Zasedání ÚORVO, které se uskutečnilo v Přibyslavi a bylo součástí školení funkcionářů OSH a KSH, zahájil a řídil náměstek starosty SH ČMS a vedoucí rady  p.Janeba, omluvil nepřítomnost řádně omluvených členů rady (viz prezenční listina). Seznámil přítomné s  programem jednání a doporučil jeho rozšíření o projednání návrhu Metodického pokynu starosty SH ČMS, týkající se užívání symbolů SH ČMS a o projednání  návrhu na zhotovení medaile, která by se využívala při povodních a jiných mimořádných pohromách či katastrofách. Rozšířený program zasedání byl přítomnými schválen bez připomínek. Dále provedl kontrolu plnění usnesení z minulého zasedání rady, s konstatováním – splněno. Poté  předal dalším přítomným jmenovací dekrety.

Po diskuzi byl přijat tento závěr :

08/11 ÚORVO  bere na vědomí informace vedoucího rady a současně

schvaluje rozšířený program dnešního  jednání ÚORVO.

K bodu 3) Na úvod tohoto bodu hovořil vedoucí rady p.Janeba, informoval o průběžně zasílaných hlášeních o činnosti, posledními hříšníky bylo OSH Litoměřice a Plzeň-město, nakonec i tato hlášení byla zahrnuta do výroční zprávy, která je v tisku a bude předána starostům okresů a krajů na SS OSH dne 16.4.2011 v Přibyslavi. V diskuzi vystoupili jednotliví členové rady se svými poznatky a informacemi z průběhu valných hromad, kterých se osobně zúčastnili – např. generační obměna funkcionářů předčila očekávání – bez problémů (J.Slámečka), dopis obsahující problémy s uvolňováním na školení či akce SH ČMS, který bude předložen ve VV SH ČMS (A.Pazdera). Na tuto informaci reagoval Ing.Aulický – informoval o zadání připomínek do připravovaného Zákoníku práce, týkající se zvýhodňování členů jednotek SDH, bohužel členy SH ČMS nelze zahrnout. Dále informoval, že naši organizaci oslovil Svaz měst a obcí – byla nám nabídnuta 2 místa v bezpečnostní skupině, která bude mít přístup k zákonům, jako další možnost je však nutná i podpora ze strany náměstka starosty SH ČMS Ing.Salivara, v závěru konstatoval, že stejné problémy v současnosti trápí i hasiče v zahraničí (Rakousko).

Po diskuzi byl přijat tento závěr:

09/11 ÚORVO  bere na vědomí informace z průběhu VVH sborů  a okrsků, včetně informace ke stavu zpracování Výroční zprávy SH ČMS za rok 2010 a jejímu předání na SS OSH dne 16.4.2011.

K bodu 4) K revizi dokumentů hovořil vedoucí rady p.Janeba, konstatoval, že v termínu do 30.3.2011 nebyla od členů rady doručena žádná připomínka či podnět na úpravu v některém z platných dokumentů, sám upozornil např. na  mezeru v jednacím a volebním  řádu, kde zcela vypadly OKRSKY, které v současnosti mají zaregistrováním právní subjektivitu a nejsou v těchto dokumentech vůbec řešeny. Dále poukázal na čl.18, odst.3 f – výkonný a rozhodovací  orgán potvrzuje členy odborných rad – došlo k chybě při přepisu – z těchto důvodů znovu požádal členy rady, aby věnovali revizi platných dokumentů zvýšenou pozornost v prodlouženém termínu do 25.května a své připomínky či podněty napsali na emailové adresy vedoucího rady p.Janeby a člena ÚORVO Ing.Berana tak, aby mohly být zpracovány na podzimní zasedání rady.

Po diskuzi byl přijat tento závěr:

10/11 ÚORVO  ukládá všem členům vnitroorganizační rady předložit své konkrétní

návrhy na změny v předpisech a dokumentech SH ČMS (mailem vedoucímu

rady p.Janebovi a Ing. Beranovi).

T: 25.5.2011 (první etapa)

K bodu 5) Členům rady byl v písemné podobě předložen návrh Metodického pokynu starosty SH ČMS k používání symbolů SH ČMS. Tento návrh byl předložen rovněž do VV SH ČMS a ke schválení bude předložen rovněž SS OSH, které se uskuteční 13.4.2011. Tento dokument vznikl z důvodu častého zneužívání našich symbolů cizími subjekty. Posledním případem, který se snaží SH ČMS řešit „dohodou o narovnání stavu“ je zneužití našeho velkého znaku HASIČI Česká republika o.s., zastoupené p.Františkem Matouškem. Pokud k této dohodě nedojde je SH ČMS rozhodnuto vymáhat svá práva soudní cestou. V diskuzi se hovořilo také  o ochranných známkách jednotlivých ocenění SH ČMS, bylo doporučeno pokračovat v procesu vydávání ochranných známek u ocenění, která nejsou doposud chráněna.

Po diskuzi byl přijat tento závěr:

11/11 ÚORVO  bere na vědomí návrh Metodického pokynu starosty bez  připomínek, a doporučuje VV SH ČMS schválit s doplňkem  pokračovat v procesu vydávání ochranné známky u ocenění, která nejsou dosud chráněna.

Dále byl v tomto bodu jednání předložen návrh na medaili k mimořádným událostem – povodně, vichřice, kalamity…………. V obsáhlé diskuzi se členové rady shodli na tom, že se má jednat o medaili, ne odznak, na štítku neuvádět rok, ale SH ČMS, v provedení patina, ne zlatá, v předloženém motivu, problém byl v názvu, akceptují raději kratší název - „Za mimořádnou pomoc“ a určitě  by  ji  měl  udělovat  nejvyšší  orgán  SH ČMS.

Po diskuzi byl přijat tento závěr:

12/11 ÚORVO bere na vědomí návrh medaile tak jak byl předložen,  doporučuje stručnější název „Za mimořádnou pomoc“ a pověřuje členy VV SH ČMS, aby tento návrh prosazovali.

p.Janeba informoval přítomné o obsahu rozšířeného jednání výkonného výboru SH ČMS o starosty KSH konaného dne 24.3.2011. VV SH ČMS se ve svém jednání zejména zabýval přípravou SS OSH a dále vyslechl informace starostů KSH o plánech činnosti pro rok 2011. Současně zhodnotil uskutečněné celodenní školení funkcionářů OSH a KSH, které považuje jak z hlediska přednášených témat, ale i úrovně lektorů i pozornosti posluchačů za přínosné a splňující svůj účel

Po diskuzi byl přijat tento závěr:

13/11 ÚORVO  bere na vědomí informace ze zasedání VV SH ČMS a konstatované hodnocení školení funkcionářů OSH a KSH.

Jako poslední vystoupil v tomto bodu jednání ředitel Kanceláře Ing.Aulický, který zhodnotil průběhy školení členů SH ČMS U3V, nelíbí se mu dosavadní koncepce, doporučuje 3-leté školení s jedním závěrečným vyřazením, školení rozdělit na 3 části – např. 1) vnitrosvaz, 2) prevence, s možností získání odznaků odbornosti – P I. – III., 3) represe, s možností získání odznaků odbornosti H I. – III. V diskuzi pak zazněla shoda názorů k této problematice, bylo doporučeno také stanovit věkovou hranici pro U3V – záměr byl vzdělávání těch starších členů SH ČMS. Rozpravu k tomuto  shrnul vedoucí p.Janeba, který poukázal na stav, kdy je potřeba využít ochoty a aktivity našich členů se vzdělávat a tedy dát tomuto druhu vzdělávání jeho pevné postavení, podmínky pro absolvování, cíle a koncepci.

Vedoucí aktivu ZH a čestný náměstek starosty SH ČMS p.Netík informoval přítomné o konání Aktivu ZH v předvečer předávání titulu ZH v Přibyslavi – 4.5.2011.

K bodu 6) Na závěr výjezdního zasedání ÚORVO vedoucí rady p. Janeba poděkoval všem členům ÚORVO za účast i jejich aktivitu, kterou prokazovali  na dnešním zasedání. Popřál členům spokojené a prosluněné svátky jara a připomněl termín dalšího zasedání rady znovu v Praze  a to 1. června 2011.

Samozřejmě, tam jsou četné věci musíte mít na paměti o léčivých přípravcích. Můžete si koupit drogy z pohodlí své kanceláře. Co mohou zákazníci nakupovat na webu? Za posledních deset let se sortiment můžete získat na webu je skutečně široká. Některé léky se obvykle používají k léčbě různými typy bakteriálních infekcí, jako je zápal plic a infekcí hrdla. Rozhodně to není všechno. Už jste někdy slyšeli o co koupit Genericky Cialis? Je to účinná látka Sildenafil.

Aktualizováno Čtvrtek, 05 Leden 2012 13:35
 

plakat chp-2017