Najdete nás na Facebooku

FB-f-Logo  blue 144

Vzdělávání členů SH ČMS

 

LogoSHCMS-Akademik3

Kontakt

SH ČMS

Římská 2135/45

121 07 Praha 2


Telefon: 222 119 501
Fax: 222 119 507
Email: kancelar@dh.cz

IČ: 00442739

DIČ: CZ00442739

Hasičské čtení

HCproklik

Pivo REBEL - akce pro SDH

REBEL

toi-toi

toitoi

ALERION

alerion

Recyklujte s hasiči

www.RSH podzim

Gazza sport

gaza 1

Nadace ADRA

horizontalni logo adra barevne

Volejte s hasiči a UŠETŘÍTE

RSS

feed image

Statistika

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDnes204
mod_vvisit_counterVčera185
mod_vvisit_counterTento týden585
mod_vvisit_counterMinulý týden1207
mod_vvisit_counterTento měsíc1792
mod_vvisit_counterMinulý měsíc5814
mod_vvisit_counterOd 25.9.20096043997
Zápis z 15.4.2011 Tisk
Středa, 27 Duben 2011 13:01

Zápis z jednání Výkonného výboru SH ČMS 15. 4. 2011 v Přibyslavi

Přítomni: VV SH ČMS:      Ing. Richter, Ing. Stržínková, p. Janeba, Ing. Salivar, Ing. Karger, Ing. Doc. Liška, Ing. Němečková, p. Bidmon, Ing. Kuběna, Ing. Maděra, p. Jelínek,  p. Navrátil, p. Doubrava, p. Hulec, p. Pátek, p. Páv, p. Pazdera, p. Procházka, p. Pumprla, p. Slámečka, p. Zatloukal, PhDr. Juráň, p. Pekárek, Mgr. Martínek, Ing. Majer, Ing. Aulický

Přizváni:          Ing. Jirota, p. Nitra, p. Švejdová, Ing. Olšanský

Omluveni:        p. Orsák

 

Jednání zahájil a řídil starosta SH ČMS Ing. Karel Richter.

1)   Zahájení, volba ověřovatelů, schválení programu jednání

Zapisovatelka:             pí. Tereza Švejdová

Ověřovatelé:                p. Stanislav Pumprla, p. Pavel Doubrava

 

Ing. Richter zahájil jednání. Přivítal přítomné členy VV SH ČMS Následně omluvil nepřítomné a informoval o tom, jak bude probíhat jednání. Dále vyjmenoval materiály, které obdrželi přítomní poštou a které obdrželi na místě. Následně představil program jednání a krátce ke každému bodu pohovořil.

Hlasování: jednomyslně schváleno.

Usnesení č. 20/2011: VV SH ČMS schvaluje zapisovatelku, ověřovatele a program jednání.


2)  Kontrola plnění usnesení

Materiál byl předložen písemně.

Ing. Richter krátce pohovořil ke každému splněnému bodu a stručně okomentoval jednotlivé body v řešení a dlouhodobé úkoly.

Hlasování: jednomyslně schváleno.

Usnesení č. 21/2011: VV SH ČMS bere „Kontrolu plnění usnesení“ na vědomí.


3) Informace z jednání Vedení SH ČMS

Ing. Richter přítomné informoval o právě proběhnutém jednání Vedení SH ČMS, které se sešlo před VV SH ČMS. Vedení se zabývalo především přípravou SS OSH, zhodnotilo školení funkcionářů, které proběhlo minulý týden v Přibyslavi. Prohlédlo si vyhotovenou Výroční zprávu SH ČMS za rok 2010, diskutovalo ohledně programu Evidence členů SH ČMS a nad ne příliš příznivou situací ve Fire Edit, s. r. o. Na závěr se zabývalo plánovanou schůzkou mezi CHH Přibyslav a prezidentem CTIF p. Eggerem, který tento víkend navštíví CHH Přibyslav za účelem diskuse a dohodnutí řešení v archívu CTIF. Archív je potřeba zaktualizovat, zkvalitnit a získat do archívu odborného pracovníka v této oblasti. Tato schůzka bude pokračovat diskusí v pondělí na GŘ HZS ČR mezi prezidentem CTIF, generálním ředitelem HZS ČR Ing. Štěpánem a starostou SH ČMS.

 

4) Zajištění jednání shromáždění starostů OSH

Ing. Richter přítomným přečetl pozvánku na SS OSH, kterou obdrželi poštou.

Ing. Stržínková stručně informovala o VPO, a. s. a uvedla, že na www.justice.cz je možné od 16. 3. zhlédnout účetní závěrku VPO, a. s. k 30. 6. 2010. Na závěr uvedla, že na jednání SS OSH má připravenou prezentaci o VPO, a. s. Dále informovala o aktuální činnosti Fire Edit, s. r. o. Uvedla, že výsledky nejsou auditované, jelikož to nepřikazuje zákon.  Společnost je ve ztrátě a vzhledem ke ztrátě významného inzerenta je možné, že se ztráta ještě prohloubí. Vedení se tímto problémem zabývalo a prozatímním hlavním cílem Vedení je, aby se společnost dostala na tzv. černou nulu.

Na závěr Ing. Richter stručně informoval o hostech na jednání a o čem budou hosté hovořit.

Diskuse ohledně návrhové komise.

 

5) Stav přípravy MČR dětí a dorostu

Ing. Němečková uvedla, že přípravy na MČR dětí a dorostu probíhají dle plánu.

 

6) Stav přípravy MČR v PS a MČR v klasických disciplínách CTIF

Ing. Aulický uvedl, že přípravami se zabývala ÚORHS. Zápis z posledního jednání mají přítomní v materiálech. Na závěr informoval o přípravách MČR v klasických disciplínách CTIF, které proběhne ve Dvoře Králové a bude ve stejné režii jako v roce 2010.

Hlasování: jednomyslně schváleno.

Usnesení č. 22/2011: VV SH ČMS bere na vědomí informace o přípravě MČR dětí a dorostu, MČR v PS a MČR v klasických disciplínách CTIF v roce 2011.


7) Projednání návrhu Metodického pokynu SH ČMS k používání symbolů SH ČMS a předmětů s ochrannou známkou

Ing. Richter uvedl, že připomínky k písemnému návrhu Metodického pokynu přišli pouze od Ing. Lea Kuběna, kraj Moravskoslezský.

Ing. Aulický uvedl, že tento materiál krátce představil i na školení funkcionářů. Dále informoval, že kontaktoval firmu Loskotová & partneři – patentová a známková kancelář ohledně porušování práv z ochranné známky, kterou používá sdružení Hasiči Česká republika.  Toto sdružení používá znak shodný se znakem SH ČMS. Pokud p. Matoušek nebude reagovat a nezašle potvrzení o tom, že již nebude používat symboly a znaky SH ČMS bude SH ČMS nuceno svá práva vymáhat soudní cestou. Na závěr uvedl, že podobné zneužívání znaků, symbolů či loga používá i firma Bauer, kde bude postupováno stejnou cestou.

Hlasování: jednomyslně schváleno.

Usnesení č. 23/2011: VV SH ČMS schvaluje Metodický pokyn SH ČMS k používání symbolů SH ČMS a předmětů s ochrannou známkou s nabitím platnosti od 15. 4. 2011.


7) Návrhy na vyznamenání

 

p. Slámečka vyjádřil nesouhlas k návrhu p. Pecha na výjimku pro udělení Řádu sv. Floriána. Uvedl, že na tomto návrhu není jeho podpis jako starosty KSH Vysočina a nebyl s tímto návrhem vůbec seznámen.

p. Jelínek vyjádřil nesouhlas k návrhům ZMZ z SDH Hostěrádky a SDH Perknov.

 

Ze členů VV SH ČMS byli delegováni na udělení:

 

SDH Miřetice (OSH Chrudim) – ČP SH ČMS – 25. 5. 2011 – VV SH ČMS doporučuje p. Bidmona – nutno projednat vzhledem k jeho nepřítomnosti.

SDH Bystřec – (OSH Ústí nad Orlicí) – Stuha k historickému praporu SDH – 26. 6. 2011 – VV SH ČMS doporučuje p. Bidmona – nutno projednat vzhledem k jeho nepřítomnosti.

Hlasování: jednomyslně schváleno.

Usnesení č. 24/2011:                      1) VV SH ČMS neschvaluje návrh pro p. Petra Pecha na udělení Řádu sv. Floriána – OSH Jihlava vzhledem k udělení vyjímky v roce 2010 na titul ZH.

2) VV SH ČMS neschvaluje ZMZ pro pí Marii Dolákovou, pí Věru Kachlířovou, p. Josefa Kachlíře a p. Jaromíra Bednáříka – OSH Vyškov, pro nedostatečná zdůvodnění předložených návrhů.

3) VV SH ČMS neschvaluje ZMZ pro p. Jiřího Kotlase, p. Josefa Tomana, p. Petra Nováka,  p. Josefa Žáčka a p. Stanislava Formana – OSH Havlíčkův Brod, pro nevhodně formulovaná zdůvodnění předložených návrhů.

4) VV SH ČMS schvaluje ostatní návrhy na vyznamenání.


8) Různé

Doc. Liška informoval o jednání pracovní komise pro nové Stanovy SH ČMS. Dále informoval o návrhu smlouvy s FOS. Smlouva se týká spolupráce a vzájemné informovanosti.

Hlasování: jednomyslně schváleno.

Usnesení č. 25/2011: VV SH ČMS souhlasí s prodloužením smlouvy o spolupráci s Folklórním sdružením.

Ing. Majer stručně informoval o proběhnutém jednání ÚORP, kde byla přizvána Asociace Záchranný kruh. Ing. Kraisová, zástupce Asociace prezentovala činnost této asociace. Tato asociace spolupracuje s mnoha složkami např. policie a ministerstva a ÚORP projevila zájem, aby i SH ČMS patřilo mezi organizace, které spolupracují s Asociací Záchranný kruh.

Ing. Richter navrhl, aby tuto písemnou dohodu o partnerství prostudovala JUDr. Čížková. Je třeba, aby dohoda měla všechny náležitosti v souladu se Stanovami SH ČMS.

Proběhla krátká diskuse ohledně dohody o partnerství s Asociací Záchranný kruh.

p. Páv měl připomínku na ÚORV ohledně písemného návrhu na výcvikový rok. Tento materiál jsou opsané Metodické listy HZS ČR.

p. Pumprla reagoval na připomínku p. Páva a uvedl, že ÚORV o tomto materiálu diskutovala na svém jednání ve Zbirohu. Školení jednotek SDH obcí má na starosti GŘ HZS ČR a tento materiál je pro SH ČMS pouze návod na vytvoření našeho písemného návrhu.

Následně proběhla krátká diskuse ohledně školení jednotek SDH obcí.

p. Pazdera se uvedl, že v Jihočeském kraji nastala změna ohledně zástupce do ÚORHS. Novým zástupcem je navržen pan Jan Fiedler. Následně se dotázal zda bylo odpovězeno Okrsku Chyšky ohledně uvolňování členů jednotek ze zaměstnání.

p. Páv namítl, že by nebylo vhodné teď ÚORHS rozšiřovat.

Ing. Aulický reagoval na dotaz p. Pazdery a uvedl, že Okrsku Chyšky bylo odpovězeno. Dále informoval o aktuálním dění ohledně zákoníku práce a uvedl, že SH ČMS podalo své připomínky na úpravu zákona. Dále informoval o přípravě soutěži – Recyklujte s hasiči, kterou pořádá firma Elektrovin, a. s. Na závěr upozornil, že přihlášky na další ročník soutěže Miss hasička končí.

Ing. Richter krátce pohovořil k dopisu ohledně nemocenské pro dobrovolné hasiče, který rozeslal na všechny OSH a dále přečet návrh dopisu, který Kancelář zašle jménem VV SH ČMS adresovaný poslancům PSP ČR, kde opět apelujeme na znovuobnovení zákona o poskytování nemocenské záchranářům.

Následně proběhla krátká diskuse ohledně úpravy dopisu, který bude zaslán poslancům PSP ČR.

Ing. Kuběna informoval o aktuální činnosti KSH Moravskoslezského kraje.

 

9) Závěr jednání

Ing. Richter poděkoval za aktivní přístup k jednání a popřál přítomných šťastný návrat domů.

 

 

Předsedající:                Ing. Karel Richter                                            ___________________________

Zapisovatelka:             p. Tereza Švejdová                                          ___________________________

Ověřovatelé:                p. Stanislav Pumprla                                       ___________________________

p. Pavel Doubrava                                           ___________________________

 

Samozřejmě, tam jsou četné věci musíte mít na paměti o léčivých přípravcích. Můžete si koupit drogy z pohodlí své kanceláře. Co mohou zákazníci nakupovat na webu? Za posledních deset let se sortiment můžete získat na webu je skutečně široká. Některé léky se obvykle používají k léčbě různými typy bakteriálních infekcí, jako je zápal plic a infekcí hrdla. Rozhodně to není všechno. Už jste někdy slyšeli o co koupit Genericky Cialis? Je to účinná látka Sildenafil.

Aktualizováno Čtvrtek, 18 Říjen 2012 08:47
 

plakat chp-2017