Najdete nás na Facebooku

FB-f-Logo  blue 144

Vzdělávání členů SH ČMS

 

LogoSHCMS-Akademik3

Kontakt

SH ČMS

Římská 2135/45

121 07 Praha 2


Telefon: 222 119 501
Fax: 222 119 507
Email: kancelar@dh.cz

IČ: 00442739

DIČ: CZ00442739

Hasičské čtení

HCproklik

Pivo REBEL - akce pro SDH

REBEL

toi-toi

toitoi

ALERION

alerion

Recyklujte s hasiči

www.RSH podzim

Gazza sport

gaza 1

Nadace ADRA

horizontalni logo adra barevne

Volejte s hasiči a UŠETŘÍTE

RSS

feed image

Statistika

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDnes194
mod_vvisit_counterVčera185
mod_vvisit_counterTento týden575
mod_vvisit_counterMinulý týden1207
mod_vvisit_counterTento měsíc1782
mod_vvisit_counterMinulý měsíc5814
mod_vvisit_counterOd 25.9.20096043987
Záznam z 17.2.2011 Tisk
Pondělí, 11 Duben 2011 10:15

Záznam z řádného jednání Vedení SH ČMS konaného dne 17. 2. 2011 v Praze

 

Přítomni:  Ing. Richter, Ing. Němečková, p. Janeba, p.Karger, Doc. Dr. Ing. Liška, Ing. Salivar, p. Riesner, p. Páv, p. Žižka, p. Černý, P. Jelínek, p. Henc (v zastoupení – za KSH Ústeckého kraje), p. Navrátil, p. Orsák, p. Bidmon, p. Sláemčka, p. Gargula, p. Krajča, Ing. Kuběna, PhDr. Juráň, Ing. Jirota, Ing. Olšanský

Omluveni : Ing. Stržínková,  pí Bártková, Ing. Aulický

Zahájení

Zahájil starosta Ing. Richter, přednesl přítomným program a požádal o připomínky a náměty.

 

■ Vedení program schválilo.

 

Program :

1) Kontrola plnění usnesení

Ing. Richter zhodnotil kontrolu plnění usnesení, kde konstatoval, že usnesení se daří plnit.

 

2) Příprava jednání VV SH ČMS

Ing. Richter přečetl přítomným návrh pozvánky na jednání VV SH ČMS, které se dle plánu práce uskuteční  dne 24.3.2011 v Přibyslavi. V. Liška informoval přítomné, že na jednání VV podá první ucelenou informaci o činnosti pracovní skupiny ke stanovám. V této souvislosti požádal přítomné o spolupráci na úpravách vnitřních norem sdružení (směrnic, statutů) na všech úsecích.

 

■  Vedení návrh pozvánky schválilo.

 

3) Vyhodnocení plnění grantů MV a dotací MŠMT za rok 2010

Ing. Jirota informoval přítomné o vyúčtování čerpání grantů MV za rok 2010. Obdobnou informaci podala i Ing. Němečková za oblast dotací MŠMT. V obou případech byly přidělené prostředky vyčerpány v plné výši.

Ing. Jirota dále informoval přítomné o výši a rozdělení státní dotace z MV na rok 2011, která byla oproti roku 2010 snížena cca o 50 %. Výše přidělené  dotace z MŠMT není ještě známa.

 

■  Vedení vzalo informace na vědomí.

 

J. Slámečka v souvislosti s rapidním snížením státní dotace z MV na rok 2011 zavedl diskusi na téma „princip solidarity“ a to zejména v oblasti dotačních mzdových prostředků, kdy okresním sdružením, která mají „dostatek“ vlastních zdrojů nízká dotační podpora výrazně nepomáhá, naopak její přerozdělení těm OSH, která nemají téměř žádné vlastní prostředky zejména v oblasti vlastních úspor, by byla větším přínosem.

K tomuto témata proběhla obsáhlejší diskuse:

V. Žižka – princip solidarity ano, ale v případech, kdy se jedná o pomoc v nouzi, při mimořádné události atd., nikoliv v případech, kde se sami dostatečně nesnaží o přísun vlastních prostředků a spoléhají jen na dotační pomoc druhých, zejména ústředí

J.Krajča – v podstatě podpořil názor V. Žižky, poukázal na velmi složitý a nepopulární úkol – zvyšování členských odvodů na OSH, kdy některá OSH se s ním již dokázala vypořádat, jiná ne

J. Páv – podpořil názory V. Žižky a J. Krajči

 

J. Slámečka – po vyslechnutí diskuse navrhuje zvážit variantu zanesení jednotné výše členského příspěvku do stanov

4) Činnost KSH – hodnocení činnosti za rok 2010, plán na 2011

KSH Zlínského kraje – J. Krajča – zhodnotil rok 2010, předložil plán práce KSH v písemné podobě, viz příloha

KSH Královéhradeckého kraje – J. Orsák - zhodnotil rok 2010, předložil plán práce KSH v písemné podobě, viz příloha

KHS  Středočeského kraje – J. Páv – jednání VV KSH bude příští týden, probíhá příprava krajských soutěží, byly podány krajské granty

KSH Moravskoslezského kraje – L. Kuběna – podal základní informace o stavu příprav MČR dětí i dospělých, která proběhnou v letošním roce v Ostravě, informoval o jednáních s hejtmanem Moravskoslezského kraje a dotační podpoře kraje na činnost KSH

MSH Praha . J. Riesner – pohovořil o přípravách na Bambiriádu 2011, kde bude opět volena forma doprovodného programu na Prahze 13, informoval o realizaci odborné přípravy členů JSDHO – školení lezců a objasnil situaci ohledně rezignace celé MORM, kde došlo ke vzájemné shodě, že rada bude dále pracovat až do zvolení nové rady

KSH Ústeckého kraje – J. Henc ( v zastoupení za Pavla Doubravu) – informoval o jednání s hejtmanem, o rozdělení 216 ks PS II a 5 kusů PS 12, novém vedení HZS Ústeckého kraje a vzájemné spolupráci, rovněž seznámil přítomné s tím, že kancelář KSH bude mít své sídlo v budově HZS ÚsK, předložil plán práce VV KSH v písemné podobě viz. příloha

KSH Jihočeského kraje – V. Žižka – podal komplexní informace o činnosti KSH, informoval o řešení stížnosti p. Náhlíka ohledně jeho vyloučení z SH ČMS, dále informoval o podpoře hasičského muzea v Bechyni z dotace KÚ Jihočeského kraje, dále vznesl námitku ohledně formy a metody podání výpovědi o ukončení spolupráce VPO x OSH

KSH Plzeňského kraje – J. Černý – stručně informoval o stavu příprav plesu SH ČMS v roce 2013 a o přípravách krajských soutěží mládeže a PS, které pořádají v roce 2011 ve spolupráci s KSH Královéhradeckého kraje, připojil se k námitce V. Žižky ohledně výpovědí spolupráce VPO x OSH, upozornil, že v programu centrální evidence je třeba sladit terminologii s terminologií předpisů SH ČMS

KSH Karlovarského kraje  - P. Jelínek – podal informace o Karlovarské lize, ve které bude rozděleno 200 ks PS II jako ceny a o školení pilařů, které uspořádali ve spolupráci s HZS Karlovarského kraje

Proběhla diskuse na téma – kdo může uspořádat kurz pro obsluhu pily. J. Karger – pro činnost v JSDHO je třeba absolvovat kurz v rozsahu 60 hodin, který garantuje HZS.

KSH Libereckého kraje – M. Navrátil – podal informace o jednání s hejtmanem Libereckého kraje a rovněž o novém vedení HZS Libereckého kraje, informoval, že na mzdové prostředky KSH respektive jednotlivých OSH získali z KÚ na rok 2011 125 000 Kč na každý okres, připojil se k námitce V. Žižky ohledně výpovědí spolupráce VPO x OSH, plán činnosti KSH 2011 předal písemně, viz. příloha

KSH Jihomoravského kraje – J. Gargula - informoval o společných jednáních VV KSH se zástupci KÚ a rovněž o novém sídle KSH na KÚ Jihomoravského kraje, v rámci odborné přípravy zorganizovali školení instruktorů ochrany obyvatelstva, na které získali dotaci ve výši 400 000 Kč z KÚ, rovněž podal informaci o nových www stránkách KSH

KSH Kraje Vysočina – J. Slámečka – uvedl, že v roce 2011 se chtějí soustředit zejména na zkvalitnění přípravy rozhodčích, dále uvedl, že bude uspořádáno školení pro funkcionáře OSH, informoval o přípravách akce PYROCAR

KSH Pardubického kraje – J. Bidmon – KSH má novou kancelář v Pardubicích v prostorách KÚ, jednání VV KSH probíhají 1 x měsíčně a 1 x za 3 měsíce se koná společné jednání VV KSH a zástupců KÚ, termín dalšího takového jednání je 29.3.2011, účast za vedení SH ČMS V. Liška, dále informoval o změně zákona 347/2010 (respektive vyhlášky 305/2008), je třeba přesně ověřit skutečný stav věci a dát ve známost hasičské veřejnosti, v závěru poděkoval HVP za velmi vstřícný přístup při řešení dopravní nehody JSDHO Jevíčko

5) Návrh záměru novel některých předpisů SH ČMS do roku 2015

K. Richter – návrh zpracuje ÚORVO a přeloží VV SH ČMS, všechny ostatní ústřední rady předají své náměty, návrhy a podklady ÚORVO, aby materiál byl předkládán jako ucelený

 

6) Různé

K. Richter – poděkoval organizátorům plesu SH ČMS za dobře odvedenou práci, J. Salivar zhodnotil průběh plesu jako velmi povedený

K. Richter – informoval přítomné o jednání ČNV CTIF, kde v souladu s usnesení VV SH ČMS byla jako kandidátka na post viceprezidenta CTIF navržena Ing. Markéta Stržínková, která byla za ČR i ČNV CTIF nominována a to poměrem hlasů 7:4. protikandidátem byl Ing. Zdeněk Nytra, ředitel HZS Moravskoslezského kraje. SH ČMS připraví pro CTIF profil kandidátky a požádá písemně o podporu ve volbě všechny členské státy CTIF.

I. Jirota – podal informace k plnění rozpočtu 2011

K. Richter – k situaci v ÚHŠ Bílé Poličany – v I. Polovině roku 2011 bude vyhlášeno výběrové řízení na post ředitele ÚHŠ Bílé Poličany

K. Richter - informace o připravovaném V. společenském setkání dobrovolných záchranných sborů dne 25. března 2011 v Hotelu Praha. Organizátor nabízí ocenit čestnou medailí pět záchranářů z SH ČMS. Návrh 2 z KSH Libereckého kraje, 2 z KSH Moravskoslezského kraje 2 z KSH Ústeckého kraje.

■  Vedení vzalo informace na vědomí a uložilo starostům zmíněných krajů návrhy zaslat do 25. 2. 2011.

Jednání Vedení ukončil starosta Ing. Karel Richter, který poděkoval všem za vstřícné jednání.

 

Zapsala dne 18. 2. 2011  Ing. Monika Němečková

 

Samozřejmě, tam jsou četné věci musíte mít na paměti o léčivých přípravcích. Můžete si koupit drogy z pohodlí své kanceláře. Co mohou zákazníci nakupovat na webu? Za posledních deset let se sortiment můžete získat na webu je skutečně široká. Některé léky se obvykle používají k léčbě různými typy bakteriálních infekcí, jako je zápal plic a infekcí hrdla. Rozhodně to není všechno. Už jste někdy slyšeli o co koupit Genericky Cialis? Je to účinná látka Sildenafil.

Aktualizováno Středa, 17 Říjen 2012 11:52
 

plakat chp-2017