Najdete nás na Facebooku

FB-f-Logo  blue 144

Vzdělávání členů SH ČMS

 

LogoSHCMS-Akademik3

Kontakt

SH ČMS

Římská 2135/45

121 07 Praha 2


Telefon: 222 119 501
Fax: 222 119 507
Email: kancelar@dh.cz

IČ: 00442739

DIČ: CZ00442739

Hasičské čtení

HCproklik

Pivo REBEL - akce pro SDH

REBEL

toi-toi

toitoi

ALERION

alerion

Recyklujte s hasiči

www.RSH podzim

Gazza sport

gaza 1

Nadace ADRA

horizontalni logo adra barevne

Volejte s hasiči a UŠETŘÍTE

RSS

feed image

Statistika

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDnes137
mod_vvisit_counterVčera211
mod_vvisit_counterTento týden137
mod_vvisit_counterMinulý týden1378
mod_vvisit_counterTento měsíc2722
mod_vvisit_counterMinulý měsíc5814
mod_vvisit_counterOd 25.9.20096044927
Zápis z 23. 2. 2011 Tisk
Pondělí, 07 Březen 2011 12:06

Zápis  z jednání  ÚORVO  konaného  dne  23.02.2011  v Praze.

Přítomni: dle prezenční listiny

Zapsala: Dagmar  Hladíková

Program jednání:

1) Zahájení jednání ÚORVO a schválení programu

2) Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání ÚORVO

3) Informace z průběhu VVH SDH a okrsků SH ČMS

4) Příprava školení funkcionářů SH ČMS – březen, duben 2011

5) Revize předpisů SH ČMS – vnitroorganizační úsek

6) Stav vyřizování stížností a připomínek za rok 2011

7) Různé a organizační záležitosti

8) Rekapitulace přijatých závěrů, ukončení jednání ÚORVO

K bodu 1 a 2) Zasedání ÚORVO, které se uskutečnilo v Praze, zahájil a řídil náměstek starosty SH ČMS a vedoucí rady  p.Janeba, omluvil nepřítomnost řádně omluvených členů rady (viz prezenční listina). Seznámil přítomné s  programem jednání, který byl schválen bez připomínek. Dále provedl kontrolu plnění usnesení z minulého zasedání rady, s konstatováním – splněno. Poté  předal všem přítomným jmenovací dekrety.

Po diskuzi byl přijat tento závěr :

01/11 ÚORVO  bere na vědomí informace vedoucího rady a současně

schvaluje program dnešního  jednání ÚORVO.

K bodu 3) Na úvod tohoto bodu hovořil ředitel Kanceláře Ing. Aulický, informoval o průběžně zasílaných hlášeních o činnosti, termín dodání je každoročně stejný – tj. 28. únor, po tomto termínu bude zpracována závěrečná zpráva, se kterou budou členové rady seznámeni. Diskuzi bylo přítomnými poukázáno na určité  nedostatky ve zpracovávání přes program „Členská základna“. Bylo vysvětleno Ing.Aulickým, že program se stále dolaďuje a doporučil využít přítomnost pana Studníka na školení funkcionářů v dubnu a zpracovat a předložit všechny připomínky z práce s programem.

Po diskuzi byl přijat tento závěr:

02/11 ÚORVO  bere na vědomí informace ředitele Kanceláře Ing.Aulického.

K bodu 4) Informace z připravovaného školení funkcionářů SH ČMS sdělil členům rady p.Janeba. Školení proběhne ve dvou termínech – 8.-9.4.2011 v Přibyslavi a 14.-15.4.2011 v Jánských Koupelích. S programem seznámil přítomné Ing.Aulický , počítá se s třemi okruhy

-          školení ze základních dokumentů

-          školení k programu Evidence členů SH ČMS

-          školení ze zákonných předpisů v oblasti PO (v součinnosti s HZS)

V diskuzi se mimo jiné vyjádřil vedoucí rady p.Janeba o kladném přínosu a potřebě těchto školení  pro každodenní  práci našich organizačních jednotek – OSH, KSH. Dalším připravovaným je školení předpisů na U3V a to v termínech 11.-12.3.2011 v B. Poličanech    a 1.-2.4.2011 v Přibyslavi. Přednášejícími budou Ing.Aulický, Ing.Beran, pí. Hladíková a přizve se pí. Fabianová – starostka OSH Vyškov.

Po diskuzi byly přijaty tyto závěry:

03/11 ÚORVO  bere na vědomí informace k připravovanému školení funkcionářů SH

ČMS, vedoucí rady p.Janeba  doporučí vedení a VV SH ČMS 1x ročně tento

druh školení pro funkcionáře SH ČMS připravit a zrealizovat.

04/11 ÚORVO  schvaluje a ukládá p.Janebovi  pozvání pí .Fabianové ke školení na

U3V.

K bodu 5) V tomto bodu jednání seznámil přítomné člen rady a zároveň komise pro přípravu nových Stanov SH ČMS Ing.Hanák s průběhem prací jmenované komise. Doposud je zrevidováno 5 hlav Stanov, měl by být vytvořen speciální web, kde by mohli členové SH ČMS reagovat svými připomínkami. V této souvislosti opětovně připomenul Ing.Aulický přípravu nového Občanského zákoníku, který v tuto chvíli obsahuje na 2000 paragrafů, ty je  zapotřebí  pro svou obsažnost konzultovat s právníky a rovněž zakomponovat do nového znění Stanov. V novém Občanském zákoníku je obsažena změna, která naši organizaci řadí mezi spolky a je  nutné počítat s tím, že bude schválena, jelikož zákon již prošel vládou ČR, což vyvolá nutnost v připravovaných nových stanovách akceptovat všechna ustanovení týkající se právě spolků. Závěrem obsáhlé diskuze na toto téma bylo konstatováno, že v roce 2015 je reálný předpoklad  předložit V. Sjezdu SH ČMS návrh znění nových Stanov.

Dále vyzval p.Janeba členy rady k diskuzi týkající se platných předpisů a dokumentů SH ČMS – jejich případných úprav a doplňků. Zazněly návrhy na dočistění nesrovnalostí, vhodné zakomponování krajských jednotek, sjednocení svolávacích termínů, změny ve Statutu vyznamenání, apod. Závěr diskuze byl věnován námětům a osvědčeným zkušenostem z práce v jednotlivých OSH, KSH.

Po diskuzi byly přijaty tyto závěry:

05/11 ÚORVO  bere na vědomí předložené  informace o  záměrech  ze zasedání

komise pro přípravu nových Stanov SHČMS.

06/11 ÚORVO  ukládá všem členům vnitroorganizační rady předložit své konkrétní

návrhy na změny v předpisech a dokumentech SH ČMS (mailem vedoucímu

rady p.Janebovi a Ing. Beranovi).

T: 30.3.2011 (první etapa)

K bodu 6) Členům rady byla v písemné podobě předložena zpráva o počtu a způsobu řešení stížností, které v roce 2010 byly doručeny Kanceláři SH ČMS. Po následné diskuzi se Ing.Richter, host dnešního zasedání, ztotožnil s ostatními názory, apeloval na slušnost mezi lidmi a doporučil „ nehnat věci do extrému“.

Po diskuzi byl přijat tento závěr:

07/11 ÚORVO  bere na vědomí předloženou zprávu o stížnostech za rok 2010.

K bodu 7) Jako první v různém vystoupil p.Janeba s informacemi ze zasedání VV SH ČMS z 22.1.2011 – zápis je umístěn na našich web stránkách www.dh.cz, byly projednány výsledky zasedání v Jeseníku, příprava plesu SH ČMS v Českých Budějovicích, s odstupem času tato akce byla hodnocena účastníky jako velmi zdařilá, za což patří všem, kteří ji zabezpečovali velké poděkování. Dalším projednávaným tématem byla zahraniční spolupráce, návrhy na vyznamenání, seznámení s dopisem starosty SH ČMS politickým subjektům, ve kterém poukazoval na naši složitou situaci. Výsledek reakce je více méně rozpačitý – především u pp.Gazdíka, Bublana, Vlasáka a Štěpána. Další informace zazněly ze zasedání vedení společného se starosty KSH dne 17.2.2011. Kromě stálých bodů jednání to byla příprava VV SH ČMS dne 23.3.2011, plnění grantů MV ČR a MŠMT, starostové krajských článků hodnotili činnost roku 2010 a představili plány práce na rok 2011, dalším bodem jednání byla úspěšná kandidatura náměstkyně starosty SH ČMS Ing. Stržínkové v Národním výboru CTIF jako kandidáta na funkci v CTIF, kterou je zapotřebí nadále podporovat, Ing.Liška informoval o zahájení činnosti komise pro tvorbu nových Stanov SH ČMS, bylo vyhlášeno konkurzní řízení na obsazení funkce ředitele ÚHŠ v Bílých Poličanech.

- Dopis OSH Olomouc - dne 9.4. školení funkcionářů OSH Olomouc, požadují školitele, bylo doporučeno, aby proškolil p.Zatloukal a Ing.Kropáč - odpovědí byl pověřen p.Janeba

- Dopis OSH Kroměříž – zástupce okrsků ve VV OSH – bylo doporučeno odpovědět citací Stanov – odpovědí byl pověřen p.Janeba

- pí. Faltusová – dotaz ze zasedání KSH Pardubického kraje – zda si mohou nechat vyrobit medaile SH ČMS u jiného dodavatele – bylo odpovězeno, že medaile jsou chráněným průmyslovým vzorem  SH ČMS nikoliv okresu či kraje, tomu odpovídá i formulace ve Statutu vyznamenání, oddíl III, článek 5.

- pí. Steinerová – připomínky k medaili za věrnost – funkcionáři OHS Jičín nesouhlasí s udělováním pro mladé hasiče – bylo odpovězeno, že se jedná o medaili věrnostní, tím také motivující pro mladé hasiče i dospělé hasiče.

- pí. Maděrová – písemný dotaz MSH Praha – zda je nutné mít na ČP fotografii – u MH, reprezentantů, funkcionářů ANO, u ostatních je na rozhodnutí příslušného OSH, MSH, stejně jako řešení vystavování duplikátů.

- další členové vystoupili s informacemi ze zasedání orgánů, s náměty pro konkrétní činnost, připomínkovali výši členských příspěvků, diskutovalo se k nově udělovaným stužkám k ČU OSH? KSH, SH ČMS. K nově uděleným stužkám ČU SH ČMS od 1.1.2011 bylo sděleno, že je bude poskytovat Kancelář zdarma.

- p.Netík – vedoucí AZH – informoval o zasedání celostátního Aktivu v závěru loňského roku, zápis je umístěn na web stránkách Sdružení, doporučil, aby se v okresech aktivy scházely  minimálně 1x za rok, nesouhlasí s finanční nákladností  na akce pro ZH v některých okresech, vnímá to spíše jako určitý druh rivality. Další schůzku celostátního Aktivu plánuje na 4.5.2011 – před udělováním nových titulů ZH, v Přibyslavi

K bodu 8) Na závěr prvního zasedání ÚORVO v roce 2011 vedoucí rady p. Janeba poděkoval všem členům ÚORVO za účast i jejich aktivitu, kterou prokazovali  na dnešním zasedání. Připomněl termín dalšího zasedání rady a to výjezdní – 8.- 9.4.2011 v Přibyslavi.

Samozřejmě, tam jsou četné věci musíte mít na paměti o léčivých přípravcích. Můžete si koupit drogy z pohodlí své kanceláře. Co mohou zákazníci nakupovat na webu? Za posledních deset let se sortiment můžete získat na webu je skutečně široká. Některé léky se obvykle používají k léčbě různými typy bakteriálních infekcí, jako je zápal plic a infekcí hrdla. Rozhodně to není všechno. Už jste někdy slyšeli o co koupit Genericky Cialis? Je to účinná látka Sildenafil.

Aktualizováno Čtvrtek, 05 Leden 2012 13:35
 

plakat chp-2017