Najdete nás na Facebooku

FB-f-Logo  blue 144

Vzdělávání členů SH ČMS

 

LogoSHCMS-Akademik3

Kontakt

SH ČMS

Římská 2135/45

121 07 Praha 2


Telefon: 222 119 501
Fax: 222 119 507
Email: kancelar@dh.cz

IČ: 00442739

DIČ: CZ00442739

Hasičské čtení

HCproklik

Pivo REBEL - akce pro SDH

REBEL

toi-toi

toitoi

ALERION

alerion

Recyklujte s hasiči

www.RSH podzim

Gazza sport

gaza 1

Nadace ADRA

horizontalni logo adra barevne

Volejte s hasiči a UŠETŘÍTE

RSS

feed image

Statistika

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDnes190
mod_vvisit_counterVčera185
mod_vvisit_counterTento týden571
mod_vvisit_counterMinulý týden1207
mod_vvisit_counterTento měsíc1778
mod_vvisit_counterMinulý měsíc5814
mod_vvisit_counterOd 25.9.20096043983
Zápis z 22.10.2010 Tisk
Úterý, 23 Listopad 2010 15:15

Zápis z jednání Výkonného výboru SH ČMS  22. 10. 2010 v Přibyslavi

Přítomni: 
VV SH ČMS: Ing. Richter, Ing. Němečková, Doc. Dr. Ing. Liška, p. Janeba, Ing. Salivar,
p. Bidmon, p. Hulec, Ing. Kuběna, Ing. Maděra, p. Jelínek,
p. Navrátil, p. Orsák, p. Pátek, p. Páv, p. Pazdera, p. Procházka, p. Pumprla,
p. Slámečka, p. Zatloukal, PhDr. Juráň, p. Pekárek, Mgr. Martínek, Ing. Majer
Přizváni: Ing. Aulický, Ing. Jirota, p. Nitra, p. Švejdová
Omluveni: p. Doubrava, Ing. Karger, Ing. Stržínková, Ing. Olšanský

Jednání zahájil a řídil starosta SH ČMS Ing. Karel Richter.
1)   Zahájení, volba ověřovatelů, schválení programu jednání
Zapisovatelka:  p. Tereza Švejdová
Ověřovatelé:  Ing. Němečková, p. Navrátil
Ing. Richter zahájil jednání. Přivítal přítomné členy VV SH ČMS, omluvil nepřítomné a informoval o tom, jak bude probíhat jednání. Dále vyjmenoval materiály, které obdrželi přítomní poštou a které obdrželi na místě. Následně představil program jednání a krátce ke každému bodu pohovořil.
Hlasování: jednomyslně schváleno.
Usnesení č. 49/2010: VV SH ČMS schvaluje zapisovatelku, ověřovatele a program jednání.

2)  Kontrola plnění usnesení

Materiál byl předložen písemně.
Ing. Richter krátce pohovořil ke každému splněnému bodu a stručně okomentoval jednotlivé body v řešení a dlouhodobé úkoly.
p. Slámečka reagoval na usnesení č. 36/2010 z minulého VV a uvedl, že na minulém VV SH ČMS nebyl jasně odsouhlasen vedoucí AZH p. Václav Holásek tak jak se píše v zápise.
p. Orsák navrhl p. Netíka jako vedoucího Aktivu Zasloužilých hasičů.
p. Zatloukal navrhl p. Antonína Tomečka z Olomouckého kraje.

Následně proběhla diskuse ohledně usnesení č. 36/2010 ze zápisu z minulého Výkonného výboru ze dne 31. srpna, ze které vyplynulo že vedoucí aktivu zasloužilých hasičů nebyl schválen a proto se hlasovalo o výše uvedených návrzích.

Hlasování: 18 pro, 0 proti, 3 zdržel
Usnesení č. 50/2010:  VV SH ČMS většinou hlasů schvaluje do funkce vedoucího Aktivu Zasloužilých hasičů p. Josefa Netíka a doporučuje Aktivu Zasloužilých hasičů, aby ze svých řad si sami zvolili zástupce vedoucího.
Hlasování: jednomyslně schváleno.
Usnesení č. 51/2010: VV SH ČMS bere „Kontrolu plnění usnesení“ na vědomí.

3) Příprava jednání SS OSH ČMS
Ing. Richter přečetl přítomným pozvánku na jednání SS OSH na 23. října a jmenovitě vyjmenoval body jednání. Dále doporučil, aby celé jednání řídila náměstkyně starosty SH ČMS Ing. Monika Němečková a aby předsedou návrhové komise byl náměstek starosty Lubomír Janeba.
Hlasování: jednomyslně schváleno.
Usnesení č. 52/2010: VV SH ČMS schvaluje Ing. Moniku Němečkovou jako řídící jednání Shromáždění starostů OSH dne 23. října 2010.

Následně přítomní členové VV navrhly jednotlivé starosty OSH ze svých krajů do Návrhové komise.
Poté proběhla krátká diskuse ohledně jednotlivých bodů jednání a jejich přednesení.
Hlasování: jednomyslně schváleno.
Usnesení č. 53/2010: VV SH ČMS bere na vědomí přípravu jednání SS OSH včetně uvedených bodů v pozvánce.

Ing. Richter přítomné seznámil s důležitým bodem jednání SS OSH, a to Nakládání s nemovitým majetkem a dlouhodobým finančním majetkem podle čl. 89 odst. /5/ Stanov SH ČMS. Uvedl, že tento materiál zpracovala JUDr, Čížková ve spolupráci s ÚORH a dále uvedl, že tento bod jednání na SS OSH přednese Ing. Stržínková a stručně vysvětlí tento materiál. ÚORH navrhuje tento materiál zanést do usnesení ke schválení a přednesený materiál přiložit jako přílohu usnesení SS OSH.
Hlasování: 19 pro, 0 proti, 2 zdržel
Usnesení č. 54/2010: VV SH ČMS souhlasí s nakládáním s nemovitým a dlouhodobým finančním majetkem podle č. 89 odst. /5/ Stanov SH ČMS a schvaluje písemný materiál Převody majetku v rámci SH ČMS pro projednání na Shromáždění starostů OSH dne 23. října.

4) Návrh rozpočtu na rok 2011

Materiály byly předloženy písemně
Ing. Jirota uvedl, že materiál ohledně Plnění rozpočtu 2010 a Návrh rozpočtu 2011 obdrželi v podobě písemného materiálu společně s pozvánkou poštou. Uvedl, že tento materiál obdrželi také starostové OSH a stručně ho okomentuje na jednání SS OSH v příslušném bodu jednání SS OSH. Poté přítomné stručně seznámil s materiálem.
Hlasování: jednomyslně schváleno.
Usnesení č. 55/2010: VV SH ČMS bere na vědomí písemný materiál Plnění rozpočtu 2010 a Návrh rozpočtu na rok 2011.                               
5) Zaměření činnosti SH ČMS na rok 2011, plány práce Vedení, VV SH ČMS a ÚORad na rok 2011 včetně plánu kontrol
Materiály byly předloženy písemně
Ing. Aulický stručně okomentoval písemný materiál Návrh hlavního zaměření činnosti SH ČMS na rok 2011, Plán práce Vedení, VV SH ČMS a SS OSH na rok 2011 a Návrh kontrolní činnosti VV SH ČMS v roce 2011.
p. Páv reagoval na písemný materiál Plán práce Vedení, VV SH ČMS a SS OSH na rok 2011. Navrhl, aby do materiálu byla zapracována akce – 3. ročník Hasičský den na Konopišti, který se bude konat ve dne 21. 5. 2011.
Ing. Richter uvedl, že tato akce bude přidána do Plánu práce na rok 2011 a dále se dotázal na připomínky ohledně Návrhu hlavního zaměření činnosti SH ČMS na rok 2011. Uvedl že písemný materiál Program činnosti SH ČMS 2010 – 2015, který byl schválen delegáty na IV. sjezdu SH ČMS bude každoročně rozpracován a upřesněn  a bude se  předkládat ke schválení VV a SS OSH jako Zaměření činnosti SH ČMS na příslušný rok.
p. Slámečka namítl ohledně plánované akce PYROCAR 2011, že ve stejném termínu je i festival dechové hudby v Pelhřimově.
Ing. Aulický reagoval na dotaz p. Slámečky a uvedl, že tyto dvě akce ve stejném termínu a ve stejném kraji využijí v dobrý prospěch. Plánují pracovní schůzku s oběma organizačními týmy a poptají se o možnosti objednání např. jedné dechové kapely na PYROCAR 2011.
p. Janeba přítomné upozornil na zařazení školení funkcionářů SH ČMS do zaměření činnosti na rok 2011 ve dnech 8. dubna 2011 v Přibyslavi a 14. dubna v Jánských Koupelích, které navrhlo Vedení SH ČMS.
Hlasování: jednomyslně schváleno.
Usnesení č. 56/2010: VV SH ČMS schvaluje Návrh hlavního zaměření na rok 2010 a schvaluje Plán práce Vedení, VV SH ČMS a  SS OSH na rok 2011 s připomínkami.

6) Hodnocení MČR v PS a MČR v klasických disciplínách CTIF

p. Pumprla přítomné informoval o zdárném konání MČR v PS, které se uskutečnilo ve dnech 18. až 19. září 2010 a proběhlo na pražském stadionu Juliska. Výsledkové tabulky jsou k dispozici ke stažení na www.dh.cz a záznam mistrovství můžete vidět na www.hasici150.tv . MČR v PS se zúčastnili významní hosté včetně presidenta DPO SR JUDr, Jozefa Minárika. Akce proběhla na úrovni a nové národní rekordy udělali všem přítomným radost. Poté poděkoval štábu soutěže a MSH Praha-město za dobře odvedenou práci. Uvedl, že bohužel velmi slabý článek na celém Mistrovství byli rozhodčí, jejich chování a neznalost problematiky, čímž by mnohdy l narušen chod a organizace celé soutěže.
Dne 25. září 2010 se poprvé v České republice uskutečnilo Mistrovství ČR družstev v klasických disciplínách CTIF. Na hřiště ve Dvoře Králové nad Labem přijelo bojovat o mistrovský titul 13 družstev mužů i žen sborů dobrovolných hasičů z České republiky a jedno družstvo profesionálních hasičů. Své výkony s nimi přijeli porovnat také hasičská družstva  z Německa, Maďarska, Slovinska a Polska. Absolutními vítězi celého Mistrovství ČR v klasických disciplínách v CTIF se stalo družstvo profesionálních hasičů Královéhradeckého kraje, které sice ve své kategorii nemělo soupeře, ale bodovým ohodnocením předstihlo všechny ostatní týmy.

7) Projednání a vyhodnocení diskuse IV. sjezdu SH ČMS
Ing. Richter přítomné vedoucí ÚORad vybídl ke stručné informaci o aktuálním dění v ÚORadách a jejich plnění úkolů.
Vedoucí ÚORad jednotlivě krátce pohovořili o konaných jednáních, která se uskutečnila od IV. sjezdu
SH ČMS a následném plnění úkolů v příslušné ÚORadě.
PhDr. Juráň informoval o činnosti ÚKRR od IV. sjezdu SH ČMS a na závěr informoval o finančních výsledcích IV. sjezdu SH ČMS.
Ing. Majer přednesl návrh ÚORP o doplnění člena za Liberecký kraj Alfréda Adametze, o Ing. Lucii Kalvarovou jako odbornici v oblasti prvence a pana Emila Morávka jako představitele společenstva kominíků v ČR, který by mohl být velmi nápomocný v oblasti prevence.
Ing. Maděra se dotázal zda do Kanceláře SH ČMS byl doručen návrh na člena ÚORHistorie a muzejnictví p. Josefa Nitru.
Následně proběhla krátká diskuse ohledně návrhu Ing. Maděry.
Hlasování: jednomyslně schváleno.

Usnesení č. 57/2010: VV SH ČMS schvaluje p. Josefa Nitru za člena ÚORHistorie a muzejnictví. Dále schvaluje doplnění členů ÚORP
p. Adametze, Ing. Kalvarové a p. Morávka.                         
p. Jelínek se dotázal zda lze změnit  ve Směrnici pro získání odbornosti Hasič I. – III. stupně podmínku k získání odbornosti Hasiči III. stupně, že se může člen SH ČMS přihlásit až po pěti letech členství na podmínku věkovou, a to po dosažení 18. let věku.
Poté proběhla diskuse na téma udělování Hasič I., II. a III.
Hlasování: jednomyslně schváleno.

Usnesení č. 58/2010: VV SH ČMS schvaluje změnu ve Směrnici – Hasič I. - III. stupně – že člen se může přihlásit ke zkouškám po dosažení 18ti let věku a nařizuje ÚORV tento doplněk zapracovat do Směrnice Hasič I. – III. stupně
p. Pumprla připomněl problém Instruktor rozhodčí.
Ing. Richter reagoval na příspěvek p. Pumprly a uvedl, že nastíněná problematika je závažná, dotýká se širokého spektra členů SH ČMS a má dlouhodobý charakter. Proto Vedení SH ČMS doporučilo VV ustanovit novou ÚOR hasičských soutěží, která by se starala o hasičské soutěže organizované ústředím SH ČMS, jak v PS, tak v klasických disciplínách CTIF  a o přípravu a výběr rozhodčích na tyto soutěže. Rada bude složena z odborníků a případných návrhů z řad členů VV. Garantem ÚORHS bude náměstek starosty Ing. Jaroslav Salivar, vedoucím rady doporučuje  vedení Ing. Jana Aulického a členy : Ing. Tomáše Lefnera, Petra Švába, Ing. Jiřího Rozenkranze, Jaroslava Vaňka, Ing. Jiřího Čecha, Ivetu Vojtovou, Zdeňka Prodělala, Lukáše Snopka a Zdeňka Šedivku.
Starosta uvedl, že požární sport je stále motivační prostředek k získání mladých členů do jednotek SDH obcí, a proto je třeba mu věnovat dostatečnou pozornost.
Následně proběhla diskuse.
Ing. Richter stručně okomentoval zápis ÚORPedagogické z důvodu nepřítomnosti Ing. Kargera
a následně přečetl návrhy ÚORPedagogické na doplnění člena a to plk. Dr. Ing. Zdeňka Hanušky. Dále návrh na přejmenování rady z ÚORPedagogické na ÚOR pro vzdělávání, návrh na schválení vzniku nové rubriky na www.dh.cz s názvem „Studijní materiály“ a návrh na školení pro členy VV, ÚKRR, starosty KSH, OSH v roce 2011.
Hlasování: jednomyslně schváleno.

Usnesení č. 59/2010: VV SH ČMS schvaluje zabezpečení školení 2011 tak jak to navrhuje ÚORPedagogická. Dále schvaluje navržené členy ÚORady včetně dodatečně navrženého plk. Dr. Ing. Zdeňka Hanušky.
Hlasování: jednomyslně schváleno.
Usnesení č. 60/2010:  VV SH ČMS schvaluje ÚOR hasičských soutěží, jejího
vedoucího Ing. Jana Aulického  a její členy :  Ing. Tomáše
Lefnera , Petra Švába , Ing. Jiřího Rozenkranze, Jaroslava
Vaňka, Ing. Jiřího Čecha, Ivetu Vojtovou, Zdeňka
Prodělala, Lukáše Snopka a Zdeňka Šedivku.

8) Zpráva o činnosti spol. s vlastním podílem SH ČMS v I. pololetí roku 2010 včetně hospodaření
Ing. Richter přítomné stručně informoval o aktuálním stavu HVP, a. s. a VPO, a. s.
p. Jelínek se dotázal na VPO, a. s. ohledně nabídky zboží a možnosti internetového obchodu.
Proběhla diskuse na dotaz p. Jelínka, cenové nabídky na internetu společnosti VPO, a. s. a o celkové finanční situaci společnosti.

9) Návrhy na vyznamenání

p. Slámečka vznesl připomínku ohledně udělování výjimek a uvedl, že o každé výjimce, která je přednesena VV SH ČMS by měl vědět jednotlivý člen VV SH ČMS (v rámci KSH) a odůvodnit proč chtějí v kraji výjimku udělit.
Proběhla krátká diskuse.

Hlasování: jednomyslně schváleno.
Usnesení č. 61/2010: VV SH ČMS uděluje Pavlu Klimešovi, Pavlu Petrovičovi, Janu Fučíkovi, Janu Šturmovi ČU SH ČMS.

Hlasování: jednomyslně schváleno.

Usnesení č. 62/2010: VV SH ČMS schvaluje Čestný Prapor pro SDH Mukařov.
Hlasování: jednomyslně schváleno.

Usnesení č. 63/2010: VV SH ČMS schvaluje všechny další předložené návrhy na vyznamenání.

10) Různé
Ing. Richter předal přítomným vedoucím ÚORad dekrety ke zvolení do funkce.
Ing. Němečková přítomné stručně informovala o proběhlých akcích na úseku mládeže (Kvalifikace CTIF, Festival Přípravky). Dále informovala o aktuální situaci ohledně dotací z MŠMT. Následně uvedla, že SH ČMS byla kontaktována Světovou federací požární sportu, ohledně účasti kategorie dorostu  na světovém Mistrovství dorostu v roce 2011. Na základě této skutečnosti připravila ÚORM projektový záměr na přípravu reprezentace. Na závěr přítomné seznámila s novým pilotním projektem Letní škola instruktorů pro vedoucí družstev v Malých Svatoňovicích, která se poprvé v historii bude konat z části „bez věkového omezení“..
Ing. Aulický informoval o sestavení organizačního výboru pro akci PYROCAR 2011. Předsedou přípravného výboru navrhuje p. Pumprlu a Ing. Salivara jako garanta akce v rámci jeho péče o úsek represe.

Hlasování: jednomyslně schváleno.

Usnesení č. 64/2010: VV SH ČMS schvaluje sestavení organizační výboru pro akci PYROCAR 2011. P. Stanislava Pumprlu schvaluje jako předsedu přípravného výboru a Ing. Jaroslava Salivara jako garanta akce.
Ing. Richter informoval o nabídce hrazení hovorného od společnosti TO2 pro členy VV SH ČMS a ÚKRR pro funkční období 2010 – 2015 (tzv. krizový telefon SH ČMS). Členům VV SH ČMS a ÚKRR bude v případě používání krácen paušál pro činnosti funkce o 2 000,- Kč ročně.

Hlasování: jednomyslně schváleno.
Usnesení č. 65/2010: VV SH ČMS schvaluje hrazení pravidelných poplatků  tarifu O2 Optimum Profi Promo od společnosti TO2 pro členy VV SH ČMS a ÚKRR pro funkční období 2010 – 2015.
p. Janeba informoval o konání komise CTIF kde se rozvinula diskuse ohledně archívu CTIF. S p. Eggerem probírali i finanční stránku zabezpečení pro vytvoření archívu v CHH Přibyslav. Tohoto jednání se zúčastnil i genmjr. Ing. Štěpán jako oficiální představitel hasičů ČR v rámci CTIF). Dále předložil písemný materiál Návrh ÚORVO na doplnění Statutu čestných titulů a vyznamenání SH ČMS a doporučil VV SH ČMS ke schválení.
Následně vyplynula diskuse ohledně prestiže udělování ČU SH ČMS a případného financování či koupi stužky jednotlivými členy SH ČMS.

Hlasování: jednomyslně schváleno.

Usnesení č. 66/2010: VV SH ČMS souhlasí, aby byl Návrh ÚORVO na doplnění Statutu čestných titulů a vyznamenání SH ČMS předložen s připomínkami na jednání SS OSH dne 23. 10. 2010.
Ing. Richter přítomné informoval o svém rozhodnutí, že p. Lubomíra Janebu jmenoval svým I. náměstkem SH ČMS. Následně vybídl přítomné členy k vyplnění formuláře Návrh kontrolní činnosti VV SH ČMS v roce 2011, který obdrželi členové v materiálech. Poprosil členy VV SH ČMS o včasné informování Kanceláře SH ČMS pokud budou chtít spolupráci na kontrolní činnosti v roce 2011 některého pracovníka Kanceláře SH ČMS.
p. Pazdera informoval o plánované akci Ples hasičů 2011, který se bude konat dne 12. 2. 2011 v Kulturním domě Metropol v Českých Budějovicích. Pořadatel plesu je KSH Jihočeského kraje.
p. Navrátil informoval o činnosti OSH Liberec a KSH Libereckého kraje. Následně informoval o katastrofických povodních, které zasáhly Liberecký kraj.
p. Zatloukal informoval o činnosti Olomouckého kraje. Dále informoval o úmrtí nejstaršího hasiče v KSH Olomouckého kraje, kterému bylo 103 let.
Následně Ing. Richter informoval o konání Miss hasička 2010 v Kulturním domě v Kolíně. Finálový večer se uskuteční již 23. 10. 2010.

11) Závěr jednání
Ing. Richter poděkoval za aktivní přístup k jednání a popřál přítomných šťastný návrat domů.

Samozřejmě, tam jsou četné věci musíte mít na paměti o léčivých přípravcích. Můžete si koupit drogy z pohodlí své kanceláře. Co mohou zákazníci nakupovat na webu? Za posledních deset let se sortiment můžete získat na webu je skutečně široká. Některé léky se obvykle používají k léčbě různými typy bakteriálních infekcí, jako je zápal plic a infekcí hrdla. Rozhodně to není všechno. Už jste někdy slyšeli o co koupit Genericky Cialis? Je to účinná látka Sildenafil.

Aktualizováno Čtvrtek, 18 Říjen 2012 08:48
 

plakat chp-2017